“Een dag die Jehovah toebehoort, is nabij. Een dag van wolken, een bestemde tijd van natiën zal het blijken te zijn.”

– Ezechiël 30:3 –

De tijd dat Amerika het land van de vrijheid en onbegrensde mogelijkheden was zal binnenkort voorbij zijnDe wereld bevindt zich nu op de rand van een van de meest schokkende gebeurtenissen in de geschiedenis. Wat door velen vandaag de dag kan worden beschouwd als zeer onwaarschijnlijk, en zelfs als ondenkbaar, zal echter de dikgedrukte krantenkop van morgen worden. Het zal plaatsvinden omdat de Soevereine Heer Jehovah dit heeft bepaald, want deze ‘gebeurtenis’ zal het begin inluiden van de angstinboezemende dag van Jehovah. Volgens Ezechiël zal deze dag een duistere tijd worden voor de natiën der wereld – ‘Een dag van wolken, een bestemde tijd van natiën zal het blijken te zijn.

Wat wordt er precies bedoeld met een ‘bestemde tijd van natiën’?

De zinsnede is zeer vergelijkbaar met de bewoording die Jezus gebruikte met betrekking tot de verwijzing naar de bestemde tijden der natiën waarin Jeruzalem zou worden vertreden. De ‘bestemde tijden der natiën’, zoals in het 21ste hoofdstuk van Lukas werd beschreven, is de periode waarin Christus als koning begint te regeren te midden van zijn vijanden. En als reactie hierop zullen de doodsbange en woedende natiën zichzelf uitdagend vastklampen aan hun macht en zullen zij op kwaadaardige wijze de zonen van het Koninkrijk vervolgen.

De ‘bestemde tijd der natiën’ begint met het uitbreken van een wereldwijde oorlog, waarbij de leidende natiën van deze wereld een verplettering zullen meemaken.

Hoewel de profetieën van Jesaja en Ezechiël de aankomende ineenstorting illustreren in een ouderwetse setting, in verband met de omverwerping van Tyrus en Egypte, is het duidelijk dat de val van zowel Egypte als Tyrus een diepgaande profetische schaduw opwierp die zich zou uitstrekken tot de tegenwoordige ‘dag die behoort aan Jehovah’. Het lot van Tyrus en Egypte voorspelde niets minder dan de verbijsterende ondergang van de huidige Anglo-Amerikaanse dualistische wereldmacht. (Tyre typeert de City of London, terwijl Egypte de Verenigde Staten van Amerika vertegenwoordigt.)

In werkelijkheid vormt het concept dat het oude Egypte Amerika symboliseert geen nieuw concept voor Jehovah’s Getuigen. Ongeveer 50 jaar geleden interpreteerde het Wachttorengenootschap dat ‘Egypte’ in de profetie van Daniël in verband stond met de oorlog tussen de koningen van het noorden en het zuiden, en betrekking heeft op de Verenigde Staten.

De Wachttoren-organisatie heeft inzichtelijk erkend dat sinds de Ptolemaeën ‘Egypte de oorspronkelijke profetische koning van het zuiden was, waarop het uiteenvallen van het uitgestrekte rijk van Alexander volgde’ en ‘de hoedanigheid van Egypte’ gedurende de tijd van het einde, zoals in Daniël voorspeld, op dat moment de koning van het zuiden zal vertegenwoordigen. Wat echter onverklaarbaar is, is dat het Wachttorengenootschap de profetie heeft uitgelegd als zijnde vervuld tijdens de Koude Oorlog. Volgens hun commentaar op Daniel zou Amerika niet zijn ‘ontkomen’ aan de expansionistische aanval van de nu non-existente USSR. Echter, hoewel hun interpretatie ten aanzien van Daniel zeer wazig is, heeft het Wachttorengenootschap de Jehovah’s Getuigen in ieder geval bekend gemaakt met het concept dat ‘Egypte’ Amerika symboliseert.

‘GEEN ANDERE BOOM IN DE TUIN VAN GOD’

De profetie in het 31ste hoofdstuk van Ezechiël vergelijkt de natie van Assyrië met een torenhoge ceder van Libanon, een boom zo groots dat het was alsof haar top tot de wolken des hemels reikte. Maar God heeft deze natie laten omkappen door Babylon. Dus terwijl Hij sprak tot Farao vergeleek God Egypte ook met een hoge ceder, die voorbestemd zou zijn om hetzelfde lot te ondergaan als de Assyrische ceder. In de verzen 2-4 valt te lezen: ‘Mensenzoon, zeg tot Farao, de koning van Egy̱pte, en tot zijn menigte: “Op wie zijt gij gaan gelijken in uw grootheid? Zie! Een Assyriër, een ceder op de Li̱banon, schoon van tak, met een bosrijk struikgewas dat schaduw bood, en hoog van gestalte, zodat zijn boomtop zelfs tussen de wolken bleek te zijn. Wateren deden hem groot worden; de waterdiepte deed hem hoog opschieten. Met haar stromen ging ze rondom de plaats waar hij geplant was; en haar kanalen zond ze uit naar alle bomen van het veld.’

Op het moment dat de profetie aan Ezechiël werd overgebracht was het Babylonische koninkrijk nog maar net begonnen om tegen Egypte te strijden om de heerschappij. Na de val van Nineveh, de Assyrische hoofdstad, en na de vernederende nederlaag van Farao Necho door Nebukadnezar bij Carchemish in 629 v.Chr., had Babylon zichzelf definitief gevestigd als de nieuwe heersende imperiale grootmacht. Ondanks het feit dat Egypte voordat Nebukadnezar ten tonele kwam voor meer dan duizend jaar een gevestigde beschaving was geweest, en ondanks het feit dat Egypte grote rijkdommen en prestige in de ogen van naburige natiën had vergaard, richtten deze natiën zich, met inbegrip van Juda, tegen het gezonde verstand in, tot Egypte voor hun veiligheid – alsof het een bosrijk struikgewas voorstelde dat schaduw bood waaronder zij hun toevlucht konden vinden.

Vanwege de verregaande apocalyptische taal die werd gebruikt met betrekking tot de aanklacht tegen Egypte, is het duidelijk dat Jehovah zijn oordelen ver voorbij het aloude land van de Nijl projecteert. En inderdaad is het ook zo dat het Wachttorengenootschap leert dat er een moderne parallel getrokken kan worden in relatie tot deze profetie.

Hoewel volgens de voorkeursinterpretatie van Bethel de reusachtige ceder geen individuele natie symboliseert, wordt er in plaats daarvan aangenomen dat deze het hele politieke systeem van Satan vertegenwoordigt. Maar als dit de juiste interpretatie zou zijn, hoe moet dan worden uitgelegd dat de Egyptische ceder hoger van gestalte was dan alle [andere] bomen van het veld? Als de ceder het hele systeem vertegenwoordigt, waarvan alle natiën deel uitmaken, dan zouden er toch geen andere boomachtige nationale entiteiten zijn geweest om mee te kunnen vergelijken, of wel soms?

De Wachttoren probeert op onhandige wijze te worstelen met deze duidelijke discrepantie in de Wachttoren-uitgave van 15 mei 1977, waarin werd geschreven:

‘Dit wereldwijde politieke samenstel van dingen heeft vele takken voortgebracht om zijn overvloed aan schaduw gevend gebladerte te kunnen dragen, om zo beschutting en bescherming te bieden aan de politieke behoeften van alle wereldse natiën. Elke boomachtige natie zou graag een wereldmacht willen zijn om alle andere natiën te domineren, om op deze manier een benijdenswaardige organisatie te zijn.’

Het Wachttorengenootschap ging met deze verklaring niet echt in op het feit dat de profetie de Assyrische ceder vergelijkt met andere bomen en dat geen enkele andere boomachtige natie vergeleken zou kunnen worden met de torenhoge ceder van Libanon. Als we over deze zaak verder redeneren: Egypte was een enkele natie, en vanzelfsprekend bestonden alle toenmalige andere nationale groepen uit kleinere natiën in verhouding tot Assyrië en Egypte. Het is waar dat zowel Egypte als Assyrië deel uitmaakte van hetzelfde imperiale samenstel – althans vanuit Gods perspectief –, maar het staat ontegenzeggelijk vast dat slechts één natie de meest dominante natie op een bepaald moment kan zijn. Dus nadat Assyrië was geveld, werd Egypte op dat moment de meest dominante natie, in ieder geval tot het moment dat Babylon het deed omvallen. In feite was het zelfs zo dat de val van Assyrië als een voorbode werd gebruikt voor de ondergang van Egypte.

Het is gewoonweg onredelijk om te stellen dat Egypte een wereldmacht vertegenwoordigde welke bestond uit alle natiën der aarde. Dat is trouwens ook helemaal niet in overeenstemming met de identiteit die het Wachttorengenootschap heeft toegekend aan het ‘Egypte’ dat gedurende de tijd van het einde zal worden onderworpen door de koning van het noorden.

De zieners van het Wachttorengenootschap hebben blindelings het feit over het hoofd gezien dat Ezechiël sterk de nadruk legt op het punt dat alle andere natiën zich relatief verhouden ten opzichte van, maar niet te vergelijken zijn met de grootsheid van de Egyptische ceder. De profetie beschrijft het als volgt: ‘[Andere] ceders evenaarden hem niet in de tuin van God. Wat de jeneverbomen betreft, die vertoonden geen gelijkenis met betrekking tot zijn grote takken. En zelfs plataanbomen bleken niet als hij te zijn wat [hun] takken betreft. Geen [andere] boom in de tuin van God leek op hem in zijn schoonheid. Schoon maakte ik hem in de overvloed van zijn loof, en alle [andere] bomen van E̱den die in de tuin van de [ware] God waren, bleven hem benijden’ (Ezechiël 31:8-9).

De profetie in kwestie is onmiskenbaar bedoeld om een eenvoudige waarheid over te brengen, namelijk dat in de oudheid geen enkele natie op aarde zich kon meten met Egypte.

Echter, in het verlengde daarvan blijkt duidelijk dat de beschrijving van de Egyptische ceder zelfs nog directer van toepassing is op de Verenigde Staten. In alle eerlijkheid: welke andere natie ter wereld kan zich meten aan Amerika? Wie kan pleiten tegen het feit dat Amerika de grootste natie was die ooit heeft bestaan? Het is een feit uit de moderne geschiedenis dat vele volkeren de vrijheid en de welvaart van de Verenigde Staten hebben benijd en naar hen hebben opgekeken ten aanzien van leiderschap, inspiratie, bescherming en financiële bijstand. De Verenigde Staten bekleden nu de positie van de enige supermacht en de rijkste natie op aarde -een bastion of liberty en het front van de vrijheid. En dat is de reden waarom de Schrift zegt: ‘Alle [andere] bomen van E̱den die in de tuin van de [ware] God waren, bleven hem benijden.’

Vanaf het moment dat Amerika werd gesticht als de eerste soevereine natie van de Nieuwe Wereld verzamelden miljoenen mensen die op de vlucht waren voor onderdrukking en armoede zich naar de kusten van Amerika om gebruik te kunnen maken van een kans op een beter leven. En vanaf het moment dat zij waren losgebroken van het Britse Rijk heeft Amerika veel landen in Europa, Azië en Zuid-Amerika geïnspireerd om het Amerikaanse model over te nemen en om zodoende het Amerikaanse economische systeem te adopteren.

De 20ste eeuw werd om een goede reden de American Century genoemd. Het is alsof alle natiën hebben geleefd onder de schaduw van de atypische Egyptische ceder. Omwille van het in staat stellen en het opleiden van de gewone man en omwille van het aanboren van het enorme reservoir aan menselijke creativiteit, heeft het Amerikaanse systeem het grote menselijke potentieel ontketend, waarna het verantwoordelijk is geweest voor het voortbrengen van adembenemende ontdekkingen en uitvindingen waar de gehele mensheid van heeft geprofiteerd. Door het verheffen van gewone slaafse burgers en het aantrekken van ambitieuze en briljante emigranten vanuit de hele wereld, door het bevorderen van ontwikkeling, onderzoek en een ondernemersgeest, en door het bouwen van een uitgebreide infrastructuur, heeft het Amerikaanse systeem zich ontwikkeld tot het meest succesvolle en het meest welvarende economische systeem dat ooit is bedacht.

Blijkbaar is dat wat wordt bedoeld met de waterbron waarmee de Egyptische ceder zichzelf voedt – waarbij met wateren wordt verwezen naar een Bijbels symbool voor volkeren en natiën; vandaar ook dat er staat: ‘Wateren deden hem groot worden; de waterdiepte deed hem hoog opschieten.

Natuurlijk is het zo dat Amerika in het verleden ook zijn eigen inheemse en Afrikaanse bevolking heeft onderdrukt, en Amerikanen hebben vele andere slechte dingen gedaan. Maar om zaken in perspectief te zetten: het oude Assyrië en Egypte hebben zich ook schuldig gemaakt aan het bedrijven van slavernij en het onderdrukken van andere volkeren, maar toch spreekt de profetie over hen dat andere natiën jaloers op hen waren en hen benijdden. Het is dus in relatieve zin dat welke natie ook boven de andere staat.

Maar waarom verwijst God naar de politieke natiën die onder controle van Satan staan alsof ze bomen in de Hof van Eden waren? Heeft God wezenlijk het huidige samenstel der natiën gevestigd? Ja, dat is inderdaad het geval. In ieder geval deed hij dit indirect. Toen God ‘naar beneden kwam’ en Hij de taal der mensheid had verward om de bouw van de Toren van Babel te ondermijnen, had Jehovah in feite de basis gelegd voor de verschillende nationale groepen die zich sindsdien verder hebben ontwikkeld.

Bovendien bevatten de Hebreeuwse profetieën Gods vele oordelen tegen oude natiën, waarvan God sommige had veroordeeld tot de vergetelheid, die als gevolg daarvan lang geleden zijn opgehouden te bestaan. Dit was ongetwijfeld de reden waarom Paulus in Romeinen 13:1 verklaarde: ‘De bestaande autoriteiten zijn door God in hun relatieve posities geplaatst.’ Dus is het enkel door middel van Gods autoriteit mogelijk geworden dat de huidige ordening der natiën überhaupt bestaat.

Toen de duivel Jezus probeerde te verleiden door hem alle koninkrijken der aarde aan te bieden, gaf hij ook toe dat de glorie en het gezag over deze koninkrijken aan hem waren gegeven door God. Sinds de mensheid werd verbannen uit de Hof van Eden, en vooral in de periode na de zondvloed over Babel, heeft God toegelaten dat verschillende autoriteiten hebben kunnen bestaan en hun macht hebben kunnen uitoefenen om te dienen als alternatief voor het tribalisme, anarchie of absolutisme, tot het moment dat Jehovah het Koninkrijk aan Christus zal overhandigen. Omdat ‘er geen andere autoriteit dan God is’, is het alsof de natiën door God werden ‘geplant’ in die zin dat ze alleen bestaansrecht hebben bij Gods gratie en zij uiteindelijk Gods doel zullen dienen.

‘TIRANNEN VAN DE NATIËN ZULLEN HEM OMHOUWEN’

Het is dus een passende illustratie dat de verschillende bomen in Eden logischerwijs alle natiën der aarde zouden moeten symboliseren tot het moment dat Jehovah zelf koning zal worden, terwijl Egypte de leidende natie vertegenwoordigt als zijnde de grootste boom in de gehele tuin die door God is geplant. Echter, tegen de tijd dat Jehovah’s werk zijn voltooiing nadert zullen de natiën moeten worden gekapt, net als hout, te beginnen met de grootste boom in Eden! Ezechiël 31:10-13 voorzegt: ‘Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: “Omdat gij hoog van gestalte werdt, zodat hij zijn boomtop zelfs tussen de wolken stak en zijn hart zich verhief wegens zijn hoogte, zal ik hem ook in de hand van de despoot van [de] natiën geven. Zonder mankeren zal hij er handelend tegen optreden. Overeenkomstig zijn goddeloosheid wil ik hem verdrijven. En vreemden, de tirannen van [de] natiën, zullen hem omhouwen, en men zal hem laten liggen op de bergen; en in alle dalen zal stellig zijn loof vallen, en zijn takken zullen gebroken worden tussen alle stroombeddingen der aarde. En uit zijn schaduw zullen alle volken der aarde afdalen en ze zullen hem laten liggen. Op zijn gevallen stam zullen alle vliegende schepselen des hemels verblijven en op zijn takken zullen stellig al de wilde dieren van het veld zich bevinden.”’

De profetie voegt hieraan toe dat, hoewel de grootste boom als eerste omvalt, alle nationale bomen zijn voorbestemd tot ‘het land hier beneden’ – Sjeool, de kuil van de dood – ‘opdat geen van de rijkbevloeide bomen hoog van gestalte wordt of zijn boomtop zelfs tussen de wolken steekt, en opdat geen der waterdrinkers tegen hen opstaat in zijn hoogte, want zij zullen stellig alle aan de dood overgegeven worden, aan het land hier beneden, te midden van de mensenzonen, aan degenen die neerdalen in de kuil’.

De profetie refereert hier zonder enige twijfel aan zaken die verder reiken dan de oude wereld van dagen. Dat blijkt evident uit het feit dat Gods oordeel alle natiën en koningen treft die ‘overgegeven worden aan de dood’.

Er dient ook opgemerkt te worden dat de Babylonische verovering van Egypte niet de dood betekende van de natie Egypte. Egypte bestond namelijk ook in de tijd van Jezus. En uiteraard bestaat de moderne staat Egypte ook gewoon. Hieruit wordt dus duidelijk dat de profetie een voorbode betreft van iets op een beduidend grotere schaal. Zoals het Wachttorengenootschap heeft erkend, voorspelt het omvallen van de ‘bomen van Eden’ een ontzagwekkend oordeel dat nog zal komen. Maar hoe zal het grotere Egypte ten val worden gebracht? Jehovah antwoordt door middel van Ezechiël: ‘[…]zal ik hem ook in de hand van de despoot van [de] natiën geven. Zonder mankeren zal hij er handelend tegen optreden. Overeenkomstig zijn goddeloosheid wil ik hem verdrijven. En vreemden, de tirannen van [de] natiën, zullen hem omhouwen, en men zal hem laten liggen op de bergen; en in alle dalen zal stellig zijn loof vallen, en zijn takken zullen gebroken worden tussen alle stroombeddingen der aarde. En uit zijn schaduw zullen alle volken der aarde afdalen en ze zullen hem laten liggen.

In de tijd van Ezechiël bleek de natievernietigende despoot Nebukadnezar te zijn. Maar wie zou dan de rol kunnen vervullen van de ‘tirannen van [de] natiën’? Hoe schokkend het ook mag lijken, beweert het Wachttorengenootschap dat Jezus Christus de hedendaagse tiran is die vooraf werd voorgesteld door Nebukadnezar. In de eerder aangehaalde uitgave van de Wachttoren uit 1977 staat het volgende:

‘Wie is de moderne “despoot van de natiën”, en wie zijn de “vreemden, de tirannen van de natiën”? Is dit niet het angst inboezemende communistische blok van natiën? Het antwoord op deze vraag betreft een duidelijk: nee! Dit omdat de communistische natiën verblijven onder de uiteengespreide takken van de symbolische “ceder in Libanon” net zoals zoveel liberale, democratische landen doen… Het zullen ook niet Jehovah’s christelijke getuigen zijn, waarvan het aantal vandaag de dag slechts zo’n twee miljoen betreft welke zijn verspreid over 210 landen over de gehele aarde. Zij zijn niet despotisch, noch tiranniek, en zij boezemen geen angst in de harten van de mensen, om welke reden zij openlijk worden vervolgd als een hulpeloze, weerloze religieuze minderheid. Het zal niet een nietig aards instrument zijn wat Jehovah zal gebruiken, maar een machtig hemels instrument. Jehovah’s instrument is de verheerlijkte Jezus Christus en zijn legers van hemelse engelen.’

Het Wachttorengenootschap biedt geen deugdelijke verklaring voor het toebedelen van deze allerminst vleiende rol aan Christus als zijnde de moderne despoot van de natiën. Het is verbijsterend om te moeten constateren dat er in het artikel staat dat Jehovah’s Getuigen niet tiranniek of despotisch zijn, en dat Jezus dit wel is! Maar als we verder redeneren over deze kwestie: als Nebukadnezar een voorafschaduwing voorstelt van Christus tijdens Armageddon, wat wordt er dan aangekondigd door het feit dat het Babylonische rijk ook werd ‘omgehouwen’ door Cyrus, waarnaar Jehovah refereerde als ‘mijn gezalfde’?

Dit feit is tot nu toe gepasseerd aan de zieners van Bethel. Volgens de profetie beschikt Jehovah God over een imperiale ‘houthakker’ die de taak toegewezen heeft gekregen om de natiën om te kappen voorafgaand aan Armageddon. Daarna zal ‘de machtige heerser der natiën’ worden vernietigd door Christus. Dit blijkt uit het 14de hoofdstuk van Jesaja, waarin staat geschreven dat zelfs de natiën zich zullen verheugen wanneer de ‘houthakker’ eindelijk wordt neergehouwen. De profeet Jesaja werd opgedragen om een spreuk tegen de koning van Babylon aan te heffen met betrekking tot zijn eigen ondergang doormiddel van Jehovah’s hand. In Jesaja 14:5-8 staat: ‘Jehovah heeft de stok der goddelozen verbroken, de staf van hen die heersen, degene die volken sloeg in verbolgenheid met een slaan zonder ophouden, degene die in louter toorn natiën onderwierp met een vervolging zonder beteugeling. De hele aarde is tot rust gekomen, is vrij van rustverstoring geworden. De mensen zijn vrolijk geworden met vreugdekreten. Zelfs de jeneverbomen hebben zich ook over u verheugd, de ceders van de Li̱banon, [en ze zeggen:] “Sinds gij neerligt, klimt geen [hout]hakker tegen ons op.”’

In vers 12 wordt over Babylon geschreven: ‘Hoe zijt gij ter aarde neergehouwen, gij die de natiën machteloos placht te maken!’

Hieruit blijkt duidelijk dat de ‘despoot der natiën’ geen voorafschaduwing is van Christus. Jezus kan nauwelijks worden omschreven als degene die de natiën ‘zonder terughoudendheid’ zal vervolgen. Wie zijn dan de ‘tirannen van de natiën’?

De moderne despoot ofwel tirannen van de natiën zijn met zekerheid de kleine kliek van ultrarijke bankiers, zakenlieden en grootkapitaalbezitters, die een feodale mentaliteit uitdragen en bestaat uit wat bekendstaat als de Anglo-Nederlands-Zwitserse financiersoligarchie. Sinds de dagen van de particuliere Oost-Indische Compagnie, welke wordt geassocieerd met het Britse Rijk, heeft dit financierskartel geleidelijk aan een onzichtbaar imperium gevestigd over de financiële, economische en politieke systemen van de wereld. Echter, het parasitaire financiële systeem dat zijn welvaart onttrekt uit de onderliggende productie-economieën van diverse landen, bevindt zich nu in een vergevorderd stadium van verval. De dag dat de twee systemen in een totale oorlog verwikkeld zullen raken om de heerschappij nadert snel. Gods profetische woord onthult dat het imperiale stelsel de overhand zal krijgen en de Verenigde Staten van Amerika en het totale systeem van soevereine natiestaten zullen worden omgehouwen, ofwel gekapt – vernietigd – zullen worden.

Het kappen van de natiën in de handen van de tiran treedt op als gevolg van de opening van het zesde zegel van Openbaring, wat resulteert in de symbolische politieke hemellichamen die in duisternis zullen worden gehuld. Ezechiël gebruikt een apocalyptische taal die zeer vergelijkbaar is met die uit Openbaring voor het beschrijven van de gevolgen van de val van Egypte. De profeet zegt: ‘“En wanneer gij wordt uitgeblust, wil ik [de] hemel bedekken en zijn sterren verduisteren. Wat [de] zon betreft, met wolken zal ik ze bedekken, en [de] maan zelf zal haar licht niet laten schijnen. Alle lichtende lichten aan de hemel — ik zal ze vanwege u verduisteren, en ik wil duisternis over uw land brengen,” is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah’ (Ezechiël 32:7-8).

Bijbelstudenten zullen onmiddellijk herkennen dat Jezus ook exact dezelfde symboliek hanteerde toen hij de wereldschokkende gebeurtenissen voorspelde die zouden optreden tijdens zijn tegenwoordigheid. In Mattheüs 24:29 zei Jezus: ‘Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal de zon worden verduisterd, en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen worden geschokt.’

Stelt u zich de gruwel en de misselijkmakende angst eens voor die de natiën zullen voelen als de machtigste natie ter wereld wordt gedood door middel van Jehovah’s tirannieke beul! Jehovah’s profeet gaat verder met het omschrijven van de reactie op de val van Egypte: ‘Op de dag dat hij neerdaalt naar Sjeo̱o̱l, zal ik stellig rouw doen bedrijven… en wegens hem zullen de bomen van het veld alle bezwijmen. Op het geluid van zijn val zal ik stellig natiën doen schudden wanneer ik hem naar Sjeo̱o̱l doe neerdalen bij degenen die neerdalen in de kuil, en in het land hier beneden zullen alle bomen van E̱den, […]’ (Ezechiël 31:15-16).

Ezechiël 32:9-10 gaat verder: ‘“En ik wil het hart van vele volken krenken wanneer ik uw gevangenen onder de natiën breng, naar landen die gij niet hebt gekend. En om u zal ik stellig vele volken in ontzetting brengen, en zelfs hun koningen zullen vol huivering om u sidderen wanneer ik mijn zwaard voor hun aangezicht zwaai, en zij zullen elk ogenblik moeten beven, ieder voor zijn eigen ziel, op de dag van uw val.”’

‘ZIJN FUNDAMENTEN WORDEN WERKELIJK OMVERGEHAALD’

In de profetie van de koning van het noorden en het zuiden zegt Daniël in hoofdstuk 11:42-43 het volgende: ‘En hij zal zijn hand blijven uitsteken tegen de landen; en wat het land Egy̱pte betreft, het zal geen ontkomene blijken te zijn. En hij zal werkelijk heersen over de verborgen schatten van het goud en het zilver en over al de begeerlijke dingen van Egy̱pte.’ De koning van het noorden is voorbestemd om te heersen over ‘al de begeerlijke dingen van Egypte’. Omdat de Sovjet-Unie nooit heeft geheerst over Amerika’s rijkdommen – dezelfde Sovjet-Unie waarover het Wachttorengenootschap beweert dat zij de koning van het noorden was –, staat de profetie een toekomstige vervulling te wachten. Het is opmerkelijk dat Ezechiël 30:4b bevestigt dat de rijkdommen van Egypte geconfisqueerd zullen worden. In dit vers staat: ‘[…] en zij werkelijk zijn rijkdom nemen en zijn fundamenten werkelijk worden omvergehaald.

Wat betekent deze voorspelling ten aanzien van ‘Egypte’ in de tijd van het einde? Behalve dat zijn grote rijkdom en middelen worden weggenomen, worden ook de ‘fundamenten’ van de Verenigde Staten omvergehaald, namelijk de Grondwet (Constitution) en diverse belangrijke instellingen (institutions) – met andere woorden zullen deze dus worden vernietigd. We zouden mogen verwachten dat het Hooggerechtshof (Supreme Court) en de beide Congres-huizen zullen worden ontmanteld. Waarschijnlijk zal dan het kantoor van de president worden opgeheven ten gunste van een militaire dictatuur. De profetie heeft dus het volledige einde voorspeld van de constitutionele republiek van de Verenigde Staten van Amerika.

Het 32ste hoofdstuk van Ezechiël is nog een stuk gedetailleerder over hetgeen zou moeten gaan plaatsvinden. In dit hoofdstuk wordt Egypte beschreven als een uitgehold karkas van een zeemonster dat enkel dient als feestmaal voor de dieren der aarde: ‘En ik moet u laten liggen op het land. Op de oppervlakte van het veld zal ik u slingeren. En op u wil ik alle vliegende schepselen des hemels doen verblijven, en met u wil ik de wilde dieren van de gehele aarde verzadigen. En ik wil uw vlees op de bergen leggen en de dalen vullen met uw afval. En ik wil [het] land doen drinken wat uit u vloeit, van uw bloed, op de bergen; en zelfs stroombeddingen zullen gevuld worden [met hetgeen] van u [afkomstig is]’ (Ezechiël 32:4-6).

Wat is de betekenis van dit gruwelijke beeld? De profetie lijkt zeker te overdrijven als het gaat om de val van het oude land Egypte. Immers, hoe kan het dat de ‘wilde dieren van de gehele aarde’ zich konden voeden met de fysieke overblijfselen van de gevallen farao? Toch, als we bedenken wat er met de Verenigde Staten zou gebeuren in geval van een catastrofische financiële ineenstorting van de dollar, lijkt het de perfecte analogie zijn.

Een dergelijke ramp zou de Verenigde Staten letterlijk in één dag in een derdewereldland kunnen veranderen. In plaats van ver uit te steken boven andere landen, zoals voorheen, zou ’s werelds grootste natie nauwelijks nog te onderscheiden zijn van andere landen, alsof de andere wilde dieren of beestachtige natiën letterlijk haar vlees en bloed hebben geconsumeerd! In plaats van een torenhoge positie, uitkijkend over de kleinere landen als vanaf een berg, worden de valleien gevuld met het overschot en de resten van de gevallen koning, wat erop wijst dat er een nivellering zal plaatsvinden van het gehele speelveld.

Het is algemeen bekend dat de Verenigde Staten beschikken over zowel een enorm budget als over een tekort op de handelsbalans, dat slechts in stand wordt gehouden door hun vermeende kredietwaardigheid. Zoals het er nu voor staat, is ’s werelds enige supermacht volledig afhankelijk van het aantrekken van buitenlandse investeerders om door te kunnen gaan met het financieren van haar enorme tekorten. Alle economen die deze situatie met een nuchtere blik bekijken geven toe dat deze situatie onhoudbaar is, terwijl aan de andere kant niemand hier een oplossing voor heeft. Een eventuele plotselinge terugtrekking van buitenlands kapitaal uit de Amerikaanse schatkist zou een rampzalige invloed hebben op zowel de Amerikaanse instellingen alsook het te gronde richten van het mondiale financiële stelsel dat door de dollar wordt gedomineerd.

Doordat het Congres heeft nagelaten om Wall Street te gaan reguleren in de nasleep van de crash van 2008, heeft het Congres sindsdien de financiële middelen van het Amerikaanse ministerie van Financiën en de belastingbetaler ingezet om de gokschulden van de too-big-to-fail-banken te bekostigen. Het gevolg hiervan is dat het scenario is gecreëerd waarbij het goud en de geheime schatten van de natie door de bankiers in beslag zullen worden genomen.

Het 19de hoofdstuk van Jesaja voorzegt dat ook een economische ondergang in het verschiet ligt voor Egypte. In de verzen 5-7 zegt Jehovah dat Hij ervoor zal zorgen dat de rivier de Nijl en al haar aftakkingen zullen opdrogen. De Nijl was de levensader van het oude Egypte. De Egyptenaren hadden een ingenieus systeem van irrigatiekanalen, waardoor de hele regio werd bewaterd en waardoor er overvloedig geproduceerd kon worden. Het zou een ongehoorde nationale ramp zijn geweest als de Nijl was komen op te drogen. Natuurlijk hebben de ingenieurs van het Babylonische leger niet letterlijk ervoor gezorgd dat de machtige rivier de Nijl in Egypte droog kwam te liggen, en daarnaast is het discutabel of God deze rampzalige droogte had veroorzaakt of zelfs had voorzien. Gods profeet heeft enkel de ondergang aangekondigd van de eens zo bloeiende graanschuur van de Middellandse Zee, een ondergang van zulke grote proporties dat het was alsof God letterlijk had veroorzaakt dat de Nijl zou komen droog te liggen. In werkelijkheid zou Jehovah Egypte slechts ‘overgeven in de hand van een harde meester’.

Het 9de en 10de vers geven de omvang weer van die economische ineenstorting, waar staat: ‘En de bewerkers van gehekeld vlas moeten beschaamd staan, alsook de wevers van witte stoffen. En haar vervaardigers van veelkleurig weefwerk moeten verbrijzeld worden, allen die om loon arbeiden, bedroefd van ziel.’ Het lijkt erop dat Jehovah’s profeet in het verlengde daarvan een grote economische depressie voorspelde die vele gefortuneerden en tevens velen uit de arbeidersklasse ten val zou brengen in een situatie van waaruit de Amerikaanse farao nooit meer zal herstellen.

‘DE VORSTEN VAN ZOAN ZIJN INDERDAAD DWAAS’

Volgens de profetie die staat opgetekend in het 19de hoofdstuk van Jesaja waren de interne strijd en de politieke onmacht ook een bepalende factor die ervoor zorgde dat Egypte gedoemd was om te vallen.

Wat zou dit kunnen voorspellen met betrekking tot het Grotere Egypte?

Om vast te kunnen stellen waar we ons nu op dit moment bevinden, is het noodzakelijk dat we een bredere blik werpen op de moderne geschiedenis. Tegelijk met het ontstaan van het Verdrag van Westfalen, in 1648, eindigde de wurggreep van het roomskatholieke rijk op West-Europa. Tot die tijd bestond er niet zoiets als een werkelijk soevereine natiestaat; er bestonden slechts rijken en hun inwonende onderdanen. Vanaf die periode kan de geschiedenis enkel volledig worden begrepen in het licht van het antagonisme en de strijd tussen de twee concurrerende systemen van het rijk en de soevereine natiestaat. Het langetermijndoel van de procureurs van het Britse Rijk is om uiteindelijk de natiestaat in zijn geheel op te heffen en terug te keren naar een imperiale regeringsvorm –gebruikmakend van de Verenigde Naties in New York als de administratieve en gerechtelijke hoofdstad van dit Nieuwe Wereldrijk. De roep om een einde te maken aan het Westfaalse systeem wordt steeds luider.

Gedurende de afgelopen decennia heeft de rivaliteit tussen het Amerikaanse systeem en het Britse systeem geresulteerd in diverse beleidsvormen, zoals de Britse vrijhandel versus het Amerikaanse protectionisme. Aangezien in het voormalige Amerikaanse systeem de natie werd opgebouwd door middel van grootschalige investeringen in de industrie en de ontwikkeling van onderwijs en infrastructuur, waardoor alle burgers in staat werden gesteld om op efficiënte wijze de kracht van hun arbeid over te brengen in de fysieke economie, heeft dit geresulteerd in tientallen jaren van verwaarlozing en het plunderen van de rijkdommen van de aarde door gebruik te maken van woekerwinsten en schimmige financiële constructies, die ervoor hebben gezorgd dat de Verenigde Staten en het gehele financiële systeem dat door hen wordt gedomineerd aan de rand van de afgrond zijn gebracht.

Uiteraard is het ontstaan van deze situatie niet over één nacht ijs gegaan. Het is het resultaat van vele jaren wanbeleid en corruptie. Dienovereenkomstig bespot Jehovah in Jesaja 19:11-13 Farao’s raadslieden ten aanzien van hun incompetentie. In vers 13 staat: ‘De vorsten van Zo̱an zijn inderdaad dwaas. Wat de wijzen van Farao’s raadslieden betreft, [hun] raad is iets onredelijks. Hoe zult GIJ tot Farao zeggen: “Ik ben de zoon van wijzen, de zoon van koningen uit de oudheid”? Waar zijn zij dan — uw wijzen — opdat zij u nu mogen vertellen en opdat zij mogen weten wat Jehovah der legerscharen over Egy̱pte beraadslaagd heeft? De vorsten van Zo̱an hebben dwaas gehandeld, de vorsten van Nof zijn bedrogen, de voornaamste mannen van haar stammen hebben Egy̱pte op een doolweg geleid.

Met verbazingwekkende scherpzinnigheid beschrijft de profetie de huidige politieke situatie in de Verenigde Staten. De vorsten van Nof en Zoan zouden heel goed de kabinetsleden en andere adviseurs van de hedendaagse farao kunnen vertegenwoordigen. ‘De voornaamste mannen van haar stammen’ beelden op passende wijze de gekozen vertegenwoordigers van het Amerikaanse volk af. Gek genoeg hebben deze zelfde leiders het toegelaten om zich te laten misleiden door regeringsbeleid en diverse initiatieven te implementeren die bedoeld zijn om hun eigen natie te vernietigen!

De ondergang van de Verenigde Staten is praktisch verzegeld door corrupte, laffe en onbekwame politici, die het gewoonweg niet voor elkaar kunnen krijgen om deze wetgeving te blokkeren of om deze financiële roofdieren, die de natie ruïneren, te reguleren, terwijl zij tegelijkertijd eisen dat zij voor hun werk riant betaald dienen te worden! Geen wonder dat Jehovah de leiders der natie bespot als louter misleide dwazen!

Vele Amerikaanse patriotten hebben hun bezorgdheid geuit dat hun eens zo welvarende natie te gronde wordt gericht, maar ondanks al het gepraat door enkele goedwillende politiek leiders en zakenlieden gaat deze neerwaartse spiraal meedogenloos verder. Hoe toepasselijk zijn daarom ook de volgende woorden van de profeet: ‘Jehovah zelf heeft in haar midden de geest van ontsteltenis gemengd; en zij hebben Egy̱pte op een doolweg geleid in al zijn werk, net zoals een beschonkene ertoe wordt gebracht in zijn uitbraaksel om te dolen. En Egy̱pte zal generlei werk blijken te hebben dat door de kop of de staart, de scheut of de bies, gedaan kan worden.

Het doet er verder weinig toe welke politieke partij de controle heeft. Geen enkele hedendaagse Egyptische leider zal in staat zijn om zijn gedoemde natie terug te leiden, weg van de afgrond der catastrofe. Jehovah heeft als het ware de natie in de weegschaal gewogen en bevonden dat zij onwaardig is.

‘DE STAD DER OMVERHALING ZAL EEN ERVAN WORDEN GENOEMD’

Een van de meest intrigerende aspecten van Jesaja’s profetie gericht tegen Egypte staat geschreven in het 18de vers. Daar staat: ‘Op die dag zullen er vijf steden in het land Egy̱pte blijken te zijn die de taal van Ka̱naän spreken en bij Jehovah der legerscharen zweren. De Stad der Omverhaling zal één [ervan] worden genoemd.

Ten tijde dat de profetie werd opgetekend was de taal van Kanaän het Hebreeuws. Dus als we dit toepassen op de moderne tijd, vormt de ‘taal van Kanaän’ het spirituele dialect dat wordt gesproken door het christelijke Israël van God, vergezeld door een mengeling van een grote groep ‘niet-Israëlieten’, die tevens vloeiend de taal van de Schrift spreken. Net zoals het oude Egypte gedurende verschillende perioden een toevluchtsoord vormde voor Jehovah’s volk – meegerekend de periode kort na de geboorte van Jezus zo vormden de Verenigde Staten ook een vrijhaven die heeft toegestaan dat Jehovah’s Getuigen konden bloeien en gedijen. Het bewijs van dit feit wordt gevormd door de ongeveer 1 miljoen zielen, bestaande uit zowel geestelijke Israëlieten, evenals een enorm gemengd gezelschap van ‘Egyptenaren’ die ‘trouw zweren aan Jehovah der legerscharen’ door hun openbare bediening.

De Verenigde Staten worden vaak een smeltkroes genoemd vanwege hun etnisch diverse bevolking. Omdat het werk van Jehovah’s Getuigen aan het einde van de jaren 1800 in Amerika is ontstaan, heeft dit ervoor gezorgd dat vele immigranten uit verschillende landen het goede nieuws terug hebben meegenomen naar hun land van origine, wat dus uiteindelijk een zegen voor hen bleek te zijn geweest. De Verenigde Staten hebben ook gediend als vruchtbare voedingsbodem voor duizenden zendelingen, die op hun beurt zijn vertrokken naar de verste uithoeken van de aarde met de boodschap van Jehovah’s Koninkrijk zoals wij die kennen. Daarnaast is het ook zo dat als gevolg van de relatieve welvaart die de Verenigde Staten hebben gekend in verhouding tot de minder welvarende landen dit het wereldwijde werk van Jehovah’s Getuigen heeft bevorderd door middel van de vele materiële bijdragen en de steun van vele gulle en goedgezinde Amerikanen. Dat is ook gelijk de reden waarom het laatste vers van het 19de hoofdstuk van Jesaja zegt: ‘Gezegend zij mijn volk, Egypte.’ Maar hoe zit het dan met die ene stad, genaamd ‘de Stad der Omverhaling’?

Aangezien het oude Egypte werd binnengevallen en werd verscheurd door vijandige strijdkrachten die van buiten de natie waren gekomen, is het interessant om te weten dat een van Egyptes eigen steden de profetische benaming toegewezen heeft gekregen van ‘de Stad der Omverhaling’. Houd hierbij in gedachten dat zowel Assyrië als Babylon Jehovah’s instrument was voor het neerhalen van de natiën uit verschillende perioden in de geschiedenis. En als zodanig noemt Jehovah zijn agent in de profetie specifiek ‘de verderver’.

Jesaja 54:16 zegt: ‘Ikzelf heb ook de verderver geschapen voor te gronde richtend werk.’ Jesaja 13:5 schetst de aard en de omvang van het werk van Jehovah’s beul, zeggende: ‘Zij komen uit een ver land, van het uiteinde des hemels, Jehovah en de wapens van zijn openlijke veroordeling, om de gehele aarde te gronde te richten.

Voor de vervulling in onze huidige tijd dient de achtste koning als Jehovah’s ultieme imperiale beul. Het Wachttorengenootschap heeft dit feit reeds lang geleden erkend; het lijkt er echter op dat zij hier niet langer de nadruk op leggen. Daarnaast zullen Jehovah’s Getuigen nog een vitale waarheid onder ogen moeten zien, namelijk: de zevende en de achtste koning regeren op dit moment niet. Net zoals alle voorgaande koninkrijken werden verdrongen door hun opvolgers, zo zal dit ook het geval blijken te zijn voor de zevende koning. Hoewel het tweehoornige beest leven zal geven aan het beeld, zal het feitelijk zo zijn dat de achtste koning voortkomt uit de eerdere zeven, wat aangeeft dat het laatste koninkrijk op het hoogste niveau zal heersen, waarbij het tevens de natie zal verdringen die het aan de macht heeft gebracht.

Dus als Amerika uiteindelijk wordt verdrongen door de Organisatie van de Verenigde Naties en wanneer het huidige Westfaalse natiestaatsysteem zal worden ontmanteld – precies datgene wat de hele kliek van globalisten nastreeft –, dan zal New York City Washington DC en Londen gaan vervangen als de primaire wereldhoofdstad.

Om het punt nogmaals te onderstrepen, noemen diverse andere invloedrijke instituties welke zijn gewijd aan de subversie van Amerika New York City hun ‘huis’ of home, zoals de Council on Foreign Relations. Hoewel de CFR ogenschijnlijk is ontworpen om de Anglo-Amerikaanse samenwerking te bevorderen, is de CFR het primaire agentschap die aanstuurt op global governance ofwel wereldheerschappij, en er ook op aanstuurt om een einde te maken aan nationale soevereiniteit –met in het bijzonder de soevereiniteit van de Verenigde Staten. De stad New York is ook bij uitstek de primaire mediahoofdstad. Een aantal van ’s werelds meest invloedrijke uitgeverijen, kranten, reclamebureaus en video- en mediabedrijven bevindt zich in de wolkenkrabbers van Manhattan, New York City, en is tevens de bron van een virtuele stortvloed aan decadent entertainment, valse informatie (fake news) en globalistische propaganda, die de gedachten van de massa hebben verzadigd.

Behalve het voorgaande is misschien wel het meest verderfelijke instituut in New York City Wall Street, dat een verlengstuk is van het Imperium van de City of London. Zoals reeds eerder werd aangetoond, vormen de megabanken van Manhattan een existentiële bedreiging voor de Verenigde Staten en zullen deze in de nabije toekomst ongetwijfeld een cruciaal instrument blijken te zijn voor de totstandkoming van de vernietiging van de natie.

De ‘Stad der Omverhaling’ blijkt dus een zeer toepasselijke aanduiding voor New York City. Wellicht is het daarom ook verbazingwekkend accuraat wat er in het 19de hoofdstuk van Jesaja staat geschreven: ‘Op die dag zal er midden in het land Egy̱pte een altaar voor Jehovah blijken te zijn, en een zuil voor Jehovah bij zijn grens. En het moet tot een teken en tot een getuige voor Jehovah der legerscharen blijken te zijn in het land Egy̱pte; want zij zullen luid tot Jehovah roepen wegens de verdrukkers, en hij zal hun een redder zenden, ja, een groot [redder], die hen werkelijk zal bevrijden.

Gevestigd in dezelfde profetische Stad der Omverhaling, aan de kustlijn van het moderne Egypte, zit ook het Bethel-hoofdkwartier van Jehovah’s Getuigen. Hoewel de meeste mensen in de wereld geen bijzonder belang hechten aan de naam van Jehovah, doen Jehovah’s Getuigen dit echter wel. God doet dit ook. Ondanks diverse meningsverschillen over de exacte uitspraak van Gods naam, hebben Jehovah’s Getuigen de moeite gedaan om de heilige naam van God als speerpunt in honderden talen en dialecten over de gehele wereld bekend te maken.

Net zoals Jehovah in de Bijbelse tijd de ruwe stenen altaren erkende die zijn ware aanbidders hadden opgericht ter ere van Hem, zo is ook vanuit Gods gezichtspunt het Bethel-hoofdkantoor van Jehovah’s Getuigen als een altaar en monument ter ere van zijn naam. De grote redder die Jehovah in die periode naar zijn onderdrukte volk zal sturen, kan niemand anders zijn dan Jezus Christus zodra hij volledig gekroond is tot de nieuwe koning van de aarde.

Volgens de profetieën van Jesaja en Ezechiël zal de val van de moderne natie van Egypte het begin markeren van Jehovah’s Dag des Oordeels over het huidige goddeloze samenstel van dingen. Ezechiël toont dit specifiek aan door te zeggen: ‘Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: “Jammert: ‘Ach de dag!’, want er is een dag nabij, ja, een dag die Jehovah toebehoort, is nabij. Een dag van wolken, een bestemde tijd van natiën zal het blijken te zijn.”’

De plotselinge ondergang van Amerika zal de wereld met alle zekerheid schokken. De Verenigde Staten zullen echter niet alleen blijken te vallen. Het Anglo-Amerikaanse duo dat de zevende koning omvat zal gezamenlijk komen te vallen, wat tevens het onderwerp is van het volgende hoofdstuk.