Deze post betreft een korte recensie van het Wachttoren-studieartikel – uitgave: juli 2020.

De apostel Petrus spoorde christenen aan om gefocust te blijven op Gods woord alsof dit het enige licht is dat op een duistere plaats schijnt. Petrus schreef dat in de context van de bespreking van de Transfiguratie van Jezus, waarvan hij zelf een ooggetuige was. Hij herinnert ons eraan dat “toen we de kracht en aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus aan jullie bekendmaakten, we ons niet baseerden op slim bedachte verzinsels. Integendeel, we zijn ooggetuigen geweest van zijn grootheid.”

De apostel waarschuwde ons vervolgens van tevoren dat er onder ware christenen ook valse leraren zullen zijn die hen met misleidende woorden zullen uitbuiten. De apostel waarschuwde ons door te zeggen: Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, en zo zullen er ook onder jullie valse leraren zijn. Die zullen ongemerkt schadelijke sekten invoeren, en ze zullen zelfs de eigenaar die hen heeft gekocht niet erkennen, waardoor ze een snelle vernietiging over zichzelf brengen.  Bovendien zullen velen hun schaamteloze gedrag navolgen, en vanwege hen zal er spottend over de weg van de waarheid worden gepraat. Ook zullen ze jullie hebzuchtig uitbuiten met misleidende woorden.”  (2 Petrus 2: 1-3)

Petrus wist dat onderdrukkende wolven de kudde zouden binnendringen. Zoals we weten gebeurde dit ook in de loop van de eeuwen nadat de apostelen waren gestorven. Echter werd Petrus wel geïnspireerd om hetzelfde te voorzien ten aanzien van Gods gemeente met betrekking tot de periode net voordat Jezus weer naar de aarde zal terugkeren, wat een voorafschaduwing was van de Transfiguratie. Petrus had het hier over “de kracht en aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus”. Daarom lezen we ook verder in het vers: Maar hun vonnis — lang geleden geveld — laat niet op zich wachten en hun vernietiging zal zeker komen“.

In de loop van de afgelopen 2000 jaar heeft God zijn tegenstanders tijdens het christelijke tijdperk nog nooit rechtstreeks vernietigd. Nee, de brief van Petrus is in overeenstemming met de Hebreeuwse profeten wat betreft de dag van Jehovah die niet veel goeds zal betekenen voor de valse leraren. Laten we nu eens kijken naar hun misleidende woorden. Paragraaf vijf uit de Wachttoren luidt als volgt:

Om de weg van de waarheid te volgen moet je ervan overtuigd zijn dat Jehovah de God van waarheid is, dat alles wat hij in zijn Woord zegt waar is. En je moet ervan overtuigd zijn dat Jezus de beloofde Messias is. Velen in deze tijd geloven niet dat Jezus gezalfd is als Koning van Gods Koninkrijk. Johannes waarschuwde dat er ‘veel bedriegers’ waren. Zij konden degenen misleiden die de waarheid over Jehovah en Jezus niet konden verdedigen (2 Joh. 7-11). Hij schreef: ‘Wie anders is de leugenaar dan hij die ontkent dat Jezus de Christus is?’ (1 Joh. 2:22) Alleen door Gods Woord te bestuderen voorkom je dat je wordt misleid. Alleen dan zul je Jehovah en Jezus leren kennen (Joh. 17:3). En alleen dan zul je ervan overtuigd raken dat je de waarheid hebt.

Merk hier op dat alles uit de bovenstaande verklaring ook waar is. Dat is ook precies hoe bedriegers te werk gaan. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om vals geld dan is alleen een ervaren deskundige in staat om de vervalsing op te merken. Lees de paragraaf misschien nog eens een keertje goed door en let hier op de subtiele verwijzing naar degenen die ‘eraan twijfelen of Jezus wel gezalfd is als Koning van Gods Koninkrijk’.

Een standaard lezer zou hieruit kunnen afleiden dat het Wachttorengenootschap hiermee bedoelt dat Jezus als Christus en Koning werd gezalfd toen hij door Johannes de Doper in de Jordaan werd gedoopt. Jehovah’s Getuigen zouden hier echter beter moeten weten dat dit niet is wat het Wachttorengenootschap hier probeert te zeggen. Het Wachttorengenootschap verwijst hier naar mensen zoals ik die niet geloven dat Christus in 1914 is teruggekeerd. Het enige grote verschil in deze kwestie is dat ik niet louter een twijfelaar ben. Ik er namelijk absoluut zeker van dat Jezus niet al in het jaar 1914 onzichtbaar naar de aarde zou zijn gekomen. Daarnaast weet ik ook 100% zeker dat Jezus nog niet is teruggekeerd en ik weet dat het Wachttorengenootschap hier niet de waarheid spreekt. Ik weet zeker dat ze zwak zijn. Ik weet zeker dat er een groep demonen-aanbiddende vrijmetselaars verschillende machtsposities bekleden binnen de organisatie die ook gretig hun macht uitoefenen over de Jehovah’s Getuigen, althans…voorlopig nog.

De Heilige Schrift heeft dit ook precies voorzegd; namelijk dat er onmiddellijk voor de komst van Christus onder Gods volk valse leraren zouden zijn die verkondigen dat Jezus al is gekomen – dat Christus al zou zijn begonnen met regeren in zijn Koninkrijk. Ik heb al vele jaren over dit bewuste onderwerp geschreven. Volgens het Wachttorengenootschap kun je onmogelijk in de waarheid wandelen tenzij je hun slim bedachte verzinsels daadwerkelijk als de absolute waarheid aanneemt. Zoals we net in het boek Petrus hebben kunnen lezen zal hun gewelddadige vernietiging zeker komen.

In paragraaf 11 van het Wachttoren-artikel lezen we verder:

“We moeten afvallige denkbeelden verwerpen. Al sinds het ontstaan van de christelijke gemeente gebruikt de Duivel veel bedriegers om twijfel te zaaien in de geest van Gods trouwe aanbidders. We moeten dus weten hoe we het verschil kunnen zien tussen feiten en leugens. Onze vijanden kunnen internet en sociale media gebruiken om ons vertrouwen in Jehovah en onze liefde voor onze broeders en zusters te ondermijnen. Bedenk wie erachter zit en verwerp zulke propaganda!”

We zien hier een klassieke uitvluchttechniek van Satan – laat jezelf verdwijnen. Laat het lijken alsof de Duivel zich ergens buiten de organisatie bevindt en dat hij zich dus niet binnen de muren van de organisatie zou kunnen begeven. Het Wachttorengenootschap spoort Jehovah’s Getuigen aan om de Bijbel te bestuderen als de enige manier om in de waarheid te kunnen wandelen. En wat zegt de Heilige Schrift zelf? De apostel Paulus ontmaskerde de valse leraren die zich binnen in de gemeente van Korinthe als apostelen voordeden en hij zei over hen: Want zulke mensen zijn valse apostelen. Ze bedriegen anderen door zich voor te doen als apostelen van Christus. En geen wonder, want Satan zelf blijft zich voordoen als een engel van het licht. Dus is het niets bijzonders als ook zijn dienaren zich blijven voordoen als dienaren van rechtvaardigheid. Maar ze zullen een einde krijgen dat bij hun daden past. (2 Korinthiërs 11: 13-15)

In paragraaf 12 van het Wachttoren-artikel lezen we verder:

Om je te wapenen tegen Satans aanvallen moet je werken aan je vertrouwen in Jezus en in de rol die hij speelt in Gods voornemen. Vertrouw ook op het enige kanaal dat Jehovah in deze tijd gebruikt (Matth. 24:45-47). Je vertrouwen kan groeien als je geregeld Gods Woord bestudeert. Dan wordt je geloof als een boom waarvan de wortels diep in de grond zitten.

We moeten in ieder geval te allen tijde Gods woord ernstig blijven bestuderen. Het Wachttorengenootschap is behulpzaam geweest ten aanzien van het onderwijzen van vele dingen. Echter zit hier ook meteen een addertje onder het gras. Dat wat tot nu toe altijd het “enige kanaal” was, zal een valstrik worden. Dat komt omdat we, om te laten zien dat we werkelijk oprecht geloof en vertrouwen in Jehovah God hebben, we op een bepaald moment datgene achter ons zullen moeten laten wat tot dusver altijd werd beschouwd als de bron van de zuivere waarheid. Dat is ook waar Jezus het over had toen hij zei: Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om spullen uit zijn huis te halen, en wie op het veld is, moet niet teruggaan om zijn bovenkleed op te halen. Wee de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Blijf bidden dat jullie niet in de winter of op de sabbat hoeven te vluchten. Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er vanaf het begin van de wereld tot nu toe niet is voorgekomen en ook nooit meer zal voorkomen.

Wat betreft de boom-analogie, werd Judas geïnspireerd om over dezelfde valse leraren te schrijven, waarbij hij ze vergeleek met onder water verborgen rotsen, herders die schaamteloos alleen voor zichzelf zorgen. Waterloze wolken zijn het die door de wind heen en weer gedreven worden, bomen zonder vruchten in de late herfst, die tweemaal zijn afgestorven en die ontworteld zijn, woeste golven van de zee die hun eigen schande opschuimen, sterren zonder vaste baan, waarvoor de diepste duisternis voor eeuwig is weggelegd. (Judas 1:12-13)

Het Wachttorengenootschap schuimt in zijn eigen schande als de juridische vervolger van seksueel misbruikte kinderen. Vruchteloze bomen inderdaad. De Wachttoren-organisatie is een dode fruitboom. De enige reden waarom de Wachttoren-organisatie überhaupt nog bestaansrecht had was omdat ze leiding en aanmoediging dienden te geven, evenals het ervoor zorgen dat er lectuur werd gedrukt voor de dienaren van Christus. Nu deze schaamteloze herders die alleen voor zichzelf zorgen het verkondigingswerk hebben stilgelegd, wat is dan nog het nut van deze enorme uitgeverij? Het is verder nutteloos geworden. Dat het bovenstaande vers aangeeft dat ze “tweemaal zijn afgestorven” betekent dat de slechte slaven het oordeel zullen ontvangen van de tweede (eeuwige) dood.

De duisternis van de vergetelheid is hun enige vooruitzicht.