HOE ZIT HET DAN MET DE KONING VAN HET ZUIDEN?

Nadat Rome Ptolemeïsch Egypte in 30 v.G.T. had geabsorbeerd, bestond er op dat moment geen concurrerende koning van het zuiden. Wanneer stond er dan wel een identificeerbare entiteit op die deze plaats zou innemen?

Nadat het Romeinse Rijk uiteengevallen was, viel Europa ook uiteen in een chaotisch schaakbord bestaande uit steeds veranderende, kleine verdeelde koninkrijken en stadstaten die door de pausen werden geregeerd. Dat was ook de bedoeling. Maar na verloop van tijd, kwam samen met de 14de en 15de -eeuwse Renaissance evenals de ontwikkeling van het humanisme, het begrip van de natiestaat en de algemene welvaart tot stand. Hoewel de bankiers van Venetië met de paus samenwerkten om deze te saboteren, slaagde koning Lodewijk XI er toch in om het zogeheten Franse gemenebest op te zetten. Louis bracht het concept van nationaal bankieren tot stand met het oog op de ontwikkeling en educatie van de algemene bevolking. Het is zoals het 21ste hoofdstuk in Spreuken zegt: “Het hart van een koning is als waterstromen in Jehovah’s hand. Hij leidt het waarheen hij maar wil.”

Toen het Verdrag van Westfalen van 1648 een einde maakte aan de Dertigjarige Oorlog die de protestanten tegen de katholieken opzette, vestigde dit het concept van de nationale soevereiniteit. De paus was niet langer meer de hoogste autoriteit. Zo ontstond het natiestaatsysteem als tegenhanger van de keizerlijke macht.

Tijdens hetzelfde moment dat de macht van de pausen werd verijdeld, migreerden de bankiers van Venetië vanuit hun thuisbasis aan de Adriatische Zee en vestigden zich vervolgens in Engeland. Het was een proces dat honderden jaren heeft geduurd. De Venetianen waren tegen de Renaissance en ook tegen de nationale soevereiniteit. Ze bedachten verschillende listen – waaronder het occultisme, om landen te corrumperen, tot slaaf te maken en te ondermijnen. Als gevolg hiervan creëerden de Venetianen in de 16de eeuw de Vrijmetselarij. Uiteindelijk creëerde het getransplanteerde Venetiaanse systeem de particuliere bedrijven die bekend staan als de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Britse East India Company. De Engels-Nederlandse oligarchie muteerde zichzelf in het Britse rijk (British Empire) – de koning van het noorden.

Benjamin Franklin (1706-1790)

Zelfs met de opkomst van soevereine naties was een volledige breuk met de schatrijke Lords (de overblijfselen van het feodale systeem) op het Europese continent niet mogelijk. Sommige vooruitziende natievormers beschouwden Amerika als het beloofde land en als een uitgesproken kans om een werkelijk onafhankelijke natiestaat op te richten. Benjamin Franklin wordt erkend als de belangrijkste leider die ervoor heeft gezorgd dat de Renaissance werd gekanaliseerd richting de creatie van Amerika. Na de Onafhankelijkheidsverklaring in 1776 braken de 13 koloniën dus los van het Britse Rijk. De barensweeën van de Revolutionaire Oorlog resulteerden in de geboorte van een natie. Er ontstond niet alleen een nieuwe natie, maar ook een heel nieuw systeem – het Amerikaanse systeem van politieke economie – als tegenhanger van het Britse systeem van slavernij, plundering van de vrije handel en woekerwinsten. De koning van het zuiden werd nieuw leven ingeblazen.

Jehovah leidde opnieuw het hart van de koning in de richting waar hij maar wilde. Het is niet zo moeilijk om je voor te stellen dat Jehovah’s engel werd effectief werd ingezet als een versterker van deze opkomende natie. Dat komt omdat deze nieuwe natie de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst bevorderde. Daarnaast was het ook zo dat veel van de oorspronkelijke kolonisten puriteinen waren die op de vlucht waren voor de tirannie van de kerk waardoor de generaties die uit deze pelgrims voortkwamen te boek kwamen staan als heel gemotiveerde bijbelstudenten. Amerika werd uiteindelijk de vruchtbare grond voor de zaden die rond het eind van de 19de eeuw door de Watchtower Bible and Tract Society werden gezaaid. (Zie artikel: The City of Tearing Down)

HIJ ZAL PLANNEN SMEDEN

De oprichting van Amerika als een door het volk en voor het volk geregeerde republiek stond haaks op het oligarchische systeem dat sinds Rome aan de macht was en ook de koning van het noorden werd. De parvenuerende natie, die niet enkel toegewijd was aan het grootbrengen en verheffen van haar eigen burgers, maar had daarnaast ook hetzelfde voornemen ten aanzien van andere natiën.  Dit vormde een enorme uitdaging met betrekking tot de voortzetting van het oude Venetiaanse-Anglo-Rijk, welke de mensen slechts beschouwde als een primitief opvoedbaar beest. Je hoeft geen vlag zwaaiende patriot te zijn om te herkennen dat de oprichting van Amerika een geweldig keerpunt in de geschiedenis was. Maar het conflict tussen de twee vijandige systemen was nog lang niet voorbij. Integendeel, het was allemaal nog maar net begonnen.

Hoewel de Britse marine over de golven heerste, waren ze niet goed voorbereid op een landoorlog op een ander halfrond. De oorlog van 1812 was de laatste poging van Londen om hun afgescheiden koloniën te heroveren door middel van musketten en kanonnen. Om de rivaliserende koning van het zuiden neer te kunnen halen, zou een smerige streek nodig zijn, vandaar dat de tekst over de koning van het noorden ook zeer toepasselijk is gebleken: “en tegen vestingen zal hij plannen smeden, maar slechts voor een tijd.” (Daniël 11: 24b)

Aaron Burr kills Alexander Hamilton

Omdat veel van de kolonisten uit Engeland waren geëmigreerd, bleven enkele rijke en invloedrijke mannen trouw aan de Britse Kroon, zelfs nadat de koloniën hun onafhankelijkheid hadden verklaard. Het meest berucht onder de loyalisten was Aaron Burr, die optrad als agent van het Britse Rijk om de ontwikkeling van de nieuwe natie te saboteren. Hoewel historici hun herzieningen hebben aangebracht, is het een feit dat Burr Alexander Hamilton heeft vermoord, die verantwoordelijk wordt gehouden voor het ontwerpen van het Amerikaanse systeem. Burr probeerde zelfs tevergeefs New York zover te krijgen dat deze zich los zou maken van de nieuw gevormde vereniging van staten en daarnaast ook om projecten te saboteren die dienden om de natie te ontwikkelen.

Uiteindelijk vluchtte Burr terug naar Engeland om de Lords van Londen te beraadslagen. Burr keerde vervolgens in het geheim terug naar de Verenigde Staten en organiseerde een list waarbij Britse agenten in het kantoor van de president zouden worden geplaatst. Op enkele uitzonderingen na lijkt het erop dat de meerderheid van alle Amerikaanse presidenten de bevelen uit Londen hebben opgevolgd. De intriganten beraamden ook plannen om de economie van Amerika te sturen. Om dit te kunnen bereiken werd Wall Street opgericht in New Amsterdam – vandaag bekend als New York City. (Hamilton’s New York City PDF)

MEER OVER DE AANPASSING VAN DE WACHTTOREN-ORGANISATIE

Laten we nu eens nader bekijken wat de Wachttoren-organisatie in de uitgave van mei 2020 van het tijdschrift de Wachttoren presenteert als een aanpassing in hun begrip.

Het wordt duidelijk dat de hoofdleraren binnen Bethel langzaam tot het besef komen dat Jehovah God Zijn unieke vooruitziende krachten niet gebruikt om onbenulligheden te voorspellen. Schijnbaar hebben ze daarom ook hun interpretatie overboord gegooid van Daniël 11:25 met betrekking tot de nederlaag van koningin Zenobia in de derde eeuw G.T.  In plaats daarvan hebben ze deze profetie nu verplaatst naar de Eerste Wereldoorlog. Dat is nogal een flinke ‘aanpassing’. (Aanvullende details omtrent de besproken absurditeit van de interpretatie van het Wachttorengenootschap kunt u vinden in het boek, “Jehovah Zelf is Koning Geworden”.)

Maar hoewel ik aangenaam verrast was om te zien hoe het Wachttorengenootschap het punt had overgenomen dat ik zo’n vijftien jaar geleden presenteerde, ben ik ondanks dat toch verder ontsteld geraakt doordat Bethel nu een compleet andere draai in de tegenovergestelde richting eraan heeft gegeven.

Verbazingwekkend genoeg bestond er volgens de meest recente ‘aanpassing’ van het Wachttorengenootschap, vanaf de tweede eeuw geen koning van het noorden totdat Charles Taze Russell in 1874 zijn kleine Bijbel-studiegroep oprichtte! Blijkbaar vond het Besturende Lichaam het eenvoudiger om de koning van het noorden helemaal te laten verdwijnen in plaats van om de profetie op een zin- en betekenisvolle manier uit te leggen. Wat is precies de redenering achter het uitwissen van de koning van het noorden? De Wachttoren legt dit zelf uit in paragraaf vijf:

In de tweede eeuw werd de ware christelijke gemeente steeds meer overspoeld door valse christenen, die heidense opvattingen hadden overgenomen en de waarheid uit Gods Woord verdoezelden. Vanaf die tijd tot aan het eind van de 19de eeuw was er op aarde geen georganiseerde groep aanbidders van God. Door het overvloedige onkruid van valse christenen waren ware christenen niet meer te identificeren (Matth. 13:36-43). Waarom is dat belangrijk? Het laat zien dat wat we over de koning van het noorden en de koning van het zuiden lezen, niet kan slaan op regeerders of koninkrijken die aan de macht waren tussen de 2de eeuw en de tweede helft van de 19de eeuw. Er was geen georganiseerde groep aanbidders van God die ze konden aanvallen.  Maar aan het eind van de 19de eeuw werd het weer mogelijk een koning van  het noorden en een koning van het zuiden te identificeren.

Fred Franz was ongetwijfeld het brein achter de oorspronkelijke interpretatie van Daniel door het Wachttorengenootschap. Hoewel hij er op veel vlakken naast zat, was hij in ieder geval intelligent genoeg om te beseffen dat de koning van het noorden altijd al heeft bestaan vanaf het moment dat het rijk van Alexander uiteenviel tot en met de tijd van het einde. Zoals door het Wachttorengenootschap zelf is toegegeven, waren er door de eeuwen heen hier en daar enkele gezalfden geweest. Het feit dat het Romeinse Rijk het christendom op perverse wijze met succes heeft verdraaid door het tot een staatsgodsdienst te maken, is beslist een belangrijke en verstrekkende ontwikkeling geweest. Zoals eerder in dit artikel werd uitgelegd, werd de koning van het noorden machtig door middel van de “kleine natie” en plunderde in wezen het eigendom wat God toebehoorde.

Het Wachttorengenootschap is overdreven simplistisch te werk gegaan in het karakteriseren van de twee koningen vanwege hun haat richting God. (Paragraaf 4) Net zoals in dit artikel werd opgemerkt, kan Jehovah God, op dezelfde manier waarop Jehovah’s engel werd ingezet als een versterking van de koning van Perzië, elke koning of persoon naar eigen goeddunken op elke gewenste positie neerzetten. Toen William Tyndale bijvoorbeeld werd geëxecuteerd voor de misdaad van het vertalen van de Bijbel in het Engels, waren zijn laatste woorden: “Heer, open de ogen van de koning van Engeland!” Werd het gebed van Tyndale verhoord? Dat werd het zeker. Nog geen eeuw later gaf King James zijn autorisatie voor de vertaling van de Bijbel in het Engels en toen de puriteinen Engeland verlieten, brachten ze de King James Authorized Version met zich mee.

Het is simpelweg verkeerd om elke menselijke regering als hatelijke vijanden van God te bestempelen. De waarheid is echter dat Amerika een natie was die werd opgericht door godvrezende mannen en vrouwen die de Bijbel respecteerden en die probeerden om God te eren. Het is waar dat ze werden besmeurd door de eeuwenoude leerstellige dwalingen van de Katholieke Kerk, maar zonder de christelijke grondleggers van Amerika zou het Wachttorengenootschap niet eens hebben bestaan.

Het onderliggende probleem ten aanzien van de interpretatie van Daniël door het Wachttorengenootschap is dat ze de werkelijke geschiedenis niet kennen. Zij vertrouwen enkel op de verwaterde geschiedenislessen die wordt gepresenteerd in de reguliere schoolboeken of boeken die geschreven zijn door Britse propagandisten. Een van de belangrijkste voorbeelden hiervan betreft bijvoorbeeld de bewering dat Groot-Brittannië en Amerika een nauwe alliantie vormden tijdens de Eerste Wereldoorlog en dat zij volgens het Genootschap dus samen de koning van het zuiden zouden vormen. Dit verraadt hun volledige gebrek aan begrip omtrent de gebeurtenissen die zich in de werkelijke wereld afspeelden. Het Besturende Lichaam is ongetwijfeld precies zoals de meeste mensen. Ze zijn bang om zich buiten de grenzen te begeven van datgene wat officieel als waarheid wordt geaccepteerd. Ze zijn bang om te worden bestempeld als ‘complottheoretici’. (‘Samenzweringstheoretici’ is een denigrerende term die werd bedacht om na de moord op de Kennedy’s iedereen die het officiële verhaal verwierp, in diskrediet te brengen.) Maar wat zegt de profetie eigenlijk over de modus operandi van de koning van het noorden?

“Vanwege hun verbintenis met hem zal hij bedrog plegen

[…]”  (Daniel 11:23)

“[…]en tegen vestingen zal hij plannen smeden, maar slechts voor een tijd.” (Daniel 11:24b)

“[…]Hij zal niet standhouden, omdat men plannen tegen hem smeedt.” (Daniel 11:25b)

“[…]en ze zullen aan één tafel zitten en elkaar leugens vertellen.” (Daniel 11:27)

“[…]zal hij door sluwe woorden tot afval brengen.” (Daniel 11:32)

Het is het meest opmerkelijk dat de koning van het noorden niet wordt gekenmerkt door zijn militaire overwinningen, maar wel door het bedrog en de intrige die hij door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag heeft gebruikt. Aan de ene kant leert het Wachttorengenootschap terecht dat Satan de god van deze wereld is die de planeet heeft gehuld in een web van leugens; maar aan de andere kant vertrouwt Bethel ook op de officiële versie van de geschiedenis die werd opgetekend door hen die door Satan werden bedrogen alsof het Gods heilige waarheid betreft.

Een van de meest effectieve en meest voorkomende leugens van vandaag de dag is dat het Britse Rijk niet meer bestaat. Een ander stuk bedrieglijke propaganda van diverse stromannen is dat Groot-Brittannië de schoothond van Amerika zou zijn. Het Britse Rijk is natuurlijk niet Groot-Brittannië of het Verenigd Koninkrijk. Het Rijk is ook veel meer dan het Britse Gemenebest(commonwealth). Van nature staan Rijken boven natiën. Groot-Brittannië zelf wordt geregeerd door het imperium welke het gedurende twee en een halve eeuw als gastheer heeft gebruikt. Net zoals het Vaticaan ooit over Europa regeerde, zo controleert ook de City of London het wereldwijde financiële systeem en plundert het op verschillende manieren de natiën, waaronder Amerika. Het Rijk betreft in de eerste plaats particulier geld. En zoals het gezegde luidt: “Money makes the world go round”. Het conflict tussen de koning van het noorden en het zuiden in de moderne tijd wordt weerspiegeld in de geheime geschiedenis van de voortdurende samenzwering door het Britse rijk om Amerika te vernietigen en de beschaving tot slaaf te maken.

Wordt vervolgd…