Commentaar op de dagtekst van woensdag 31 mei 2017

Blijf broederlijke liefde tonen. – Hebr 13:1

We moeten juist nu onze broederlijke liefde ontwikkelen, want het zal ons helpen bij alle beproevingen en ontberingen die we in de toekomst zullen tegenkomen. Zelfs nu, nog vóór het uitbreken van de grote verdrukking, hebben we een sterke behoefte aan broederlijke liefde. Veel van onze broeders en zusters zijn getroffen door aardbevingen, overstromingen, orkanen, tsunami’s of andere natuurrampen. Sommige broeders lijden onder tegenstand en vervolging. Daar komt ook nog bij dat we worden geconfronteerd met allerlei soorten economische tegenspoed die we dagelijks ervaren als gevolg van het leven in dit verdorven samenstel van dingen. Naarmate dergelijke problemen toenemen, nemen ook onze kansen toe om de mate van onze broederlijke genegenheid te tonen. Ondanks het feit dat ‘de liefde van een groter aantal [mensen] zal verkoelen’, moeten we standvastig blijven demonstreren dat onze broederlijke liefde voortduurt.

Een van de meestvoorkomende beschuldigingen richting Jehovah’s Getuigen is dat we onze eigen Bijbel hebben. Op het eerste gezicht klopt dat ook. Het Wachttorengenootschap publiceert de Nieuwe-Wereldvertaling al ongeveer een halve eeuw.  

Echter gaat de beschuldiging verder dan dat. Critici beweren dat het Wachttorengenootschap de Bijbel heeft “veranderd” om daarmee hun eigen doctrines te ondersteunen. Hoewel de verschillen ten aanzien van de vele vertalingen relatief klein zijn, klopt het dat er een aantal sleutelverzen enigszins anders staan geformuleerd in de Nieuwe-Wereldvertaling wat gevolgen heeft op de interpretatie. De verzen in Johannes 1: 1 en Johannes 8:58 komen hier als eerste in mij op.

Toch is het niet zo dat het Wachttorengenootschap hier iets heeft veranderd. Het is passender om te zeggen dat de uitgevers van de Nieuwe-Wereldvertaling enkele van de veel voorkomende fouten hebben rechtgezet. Het gaat dan om fouten die de meeste vertalingen juist hebben omarmd.

Een hulpmiddel die de vertalers van de Nieuwe Wereldvertaling heeft gebruikt zijn bijvoorbeeld de haakjes. In de Nieuwe Wereldvertaling-referentiebijbel komt het woord [andere] tussen haakjes bijvoorbeeld op verschillende plaatsen voor in het eerste hoofdstuk van Kolossenzen, waarin over Christus staat geschreven dat door tussenkomst van hem “alle [andere] dingen zijn geschapen”. Alle vertalers moeten woorden in de tekst invoegen die niet in het origineel voorkomen om de juiste betekenis over te brengen. De meesten van hen gebruiken echter geen haakjes. Het gaat hier simpelweg om een hulpmiddel dat door het vertaalcomité van het Wachttorengenootschap wordt gebruikt om de lezer te laten weten dat een bepaald woord door de vertaler is ingevoegd om de tekst te verduidelijken. Daar is ook niets sinisters aan, zolang de impliciete betekenis maar duidelijk blijkt uit het origineel. (Kennelijk zijn aanhangers van de Drie-eenheidsleer grote tegenstanders van het aanbrengen van duidelijkheid ten aanzien van verzen die ze graag zo obscuur mogelijk zouden willen houden.)

Dat gezegd hebbende, laten we nu eens kijken naar de bovengenoemde dagtekst en het geciteerde vers uit het 24ste hoofdstuk van Mattheüs, waarin staat: “de liefde van een groter aantal [mensen] zal verkoelen’ …”

De Nieuwe Wereldvertaling zelf gebruikt geen haakjes voor de term [mensen]. Waarom her-vertaalt het Wachttorengenootschap dan feitelijk deze term uit de Nieuwe Wereldvertaling, specifiek voor deze tekst? – waardoor de toevallige lezer de indruk krijgt dat het vers in zijn geheel letterlijk wordt geciteerd uit de Nieuwe Wereldvertaling? Is het terecht om te suggereren dat de context van Mattheus deze toevoeging daadwerkelijk rechtvaardigt? De redactie-afdeling binnen Bethel had ook gewoon een korte uitleg kunnen geven waarin ze bijvoorbeeld hadden kunnen zeggen dat dit deel van de profetie van toepassing is op niet-christenen. In plaats daarvan lijkt de toevoeging van haakjes om het desbetreffende woord een gewiekste truc om Jehovah’s Getuigen op sluwe wijze ervan te overtuigen dat dit aspect uit de profetie van Christus geen betrekking heeft op de onderlinge liefde tussen christenen, die zal verkoelen.

Laten we nu eens de directe context beschouwen. Jezus zei:Dan zullen mensen jullie uitleveren, onderdrukken en doden, en jullie zullen vanwege mijn naam door alle volken worden gehaat. Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen velen misleiden. En omdat de mensen steeds wettelozer zullen worden, zal de liefde van de meesten bekoelen. Maar wie volhardt tot het einde zal worden gered. (Matt 24:9-13)

Het parallelle verslag in Markus wordt net iets anders geformuleerd. Hier wordt het namelijk op de volgende manier geformuleerd: Ook zal de ene broer de andere overleveren om gedood te worden, en een vader zijn kind, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten doden. En jullie zullen vanwege mijn naam door alle mensen worden gehaat. Maar wie volhardt tot het einde zal worden gered. (Markus 13:12)

Het verslag van de profetie van christus dat in Markus werd opgetekend, geeft aan dat de mensen die elkaar zullen overleveren broeders zijn – geestelijke broeders en zelfs familieleden. Het is vanzelfsprekend dat wanneer broers, vaders en kinderen elkaar zullen beginnen te verraden om ter dood gebracht te worden, op dat moment ook de liefde die ze formeel gesproken voor elkaar hadden, ijskoud zal zijn geworden. En aangezien Jezus de nadruk legde op de noodzaak van volharding om redding te kunnen bereiken, blijkt hieruit overduidelijk dat deze uiterst verontrustende omstandigheden dus rechtstreeks betrekking hebben op christenen zelf die hierdoor getroffen zullen gaan worden.

Natuurlijk zal geen enkele Jehovah’s Getuige dusdanig misleid zijn dat zij met droge ogen zouden kunnen beweren dat de vervulling van dit aspect van het teken van Christus op dit ogenblik al duidelijk waarneembaar is. Ondanks dat blijft het Wachttorengenootschap toch stelselmatig volhouden dat we alle kenmerken van het ‘teken’ al vanaf 1914 kunnen waarnemen.

De harde waarheid is echter dat in de afgelopen decennia honderdduizenden, zo niet miljoenen Jehovah’s Getuigen de organisatie hebben verlaten. Het internet heeft deze exodus ongetwijfeld bespoedigd. Vanwege de wereldwijde internetrevolutie wordt het voor het Wachttorengenootschap steeds moeilijker om al hun wetteloze wandaden onder de pet te houden.

Hoe het ook zij, wat zou er nou gaan gebeuren zodra de natiën en koninkrijken van deze aarde op grote schaal oorlog met elkaar zullen gaan voeren? Wat zou er gaan gebeuren zodra het wereldwijde economische systeem in elkaar zal storten? Op dat moment zal het voor alle Jehovah’s Getuigen over de hele wereld pas duidelijk worden dat het Wachttorengenootschap hen heeft misleid ten aanzien van de bewering dat het Koninkrijk van Christus al in 1914 aan de macht zou zijn gekomen. Zodra de mensheid gestort zal gaan worden in een situatie van burgeroorlog, financiële ineenstorting, anarchie en politieke noodverordeningen, dan zal men ook geen verbeeldingskracht meer nodig hebben om zich voor te kunnen stellen dat deze omstandigheden zullen leiden tot een situatie waarbij gezinnen en vrienden elkaar tot op het bot zullen tegenstaan. Velen van hen zullen dan inderdaad tot struikelen worden gebracht.

Zoals het er nu uitziet, heeft Jehovah de demonen nog steeds in bedwang gehouden. Maar wat zal er dan gaan gebeuren tijdens het uur van de duisternis?