Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk gepost in December 2011. In deze versie zijn een aantal kleine updates toegevoegd.

In 1492 leidde Christoffel Columbus een expeditie over de uitgestrekte Atlantische Oceaan welke bestond uit drie houten zeilschepen. Ze waren toen op zoek naar een route die naar het land van het Oosten zou leiden. Ze hoopten dit land te bereiken door in de richting van de ondergaande zon te zeilen. Echter bleek dat Columbus in plaats van de Oriënt zogezegd een compleet nieuwe wereld “ontdekte”. Het betrof in ieder geval een nieuwe wereld vanuit het perspectief van de eeuwenoude Europese beschaving. (De Vikingen bouwden geen permanente nederzettingen.) De ‘eerste ontdekking van Hispaniola’ door Columbus luidde een tijdperk in van wereldwijde ontdekkingen. In de korte tijd daarna begonnen nieuw ontdekte landen gekoloniseerd te worden door de Spanjaarden, Fransen, Engelsen, Ieren en anderen.

carouselOp 6 september 1620 ging een groep kolonisten aan boord van een schip genaamd de Mayflower en vertrok vanuit de stad Plymouth in Engeland, om koers te zetten naar de nieuwe wereld. Aan boord zaten, zoals ze later zouden worden omschreven, 102 pelgrims. Oorspronkelijk stonden ze bekend als “separatisten”, omdat ze zich hadden afgescheiden van de Kerk van Engeland vanwege haar verdorvenheid. Een van de voorbeelden waarom de Kerk van Engeland zo bekend stond vanwege haar hardhandige optreden was omdat het onder haar bewind bijvoorbeeld verplicht was om de kerk te bezoeken. Wanneer burgers verzuimden om deel te nemen aan de kerkmissen, dan werden zij hiervoor gestraft door middel van hoge geldboetes.

Aanvankelijk vluchtte de vervolgde sekte naar Nederland, maar de groep vreesde dat zij haar culturele identiteit onder de Nederlanders zou verliezen en daarom huurden deze separatisten een schip en gingen zij op zoek naar het nieuwe land. De Mayflower ging op 11 november voor anker in wat nu Cape Cod Bay, Massachusetts heet. Andere vervolgde christelijke sekten zoals de quakers uit Engeland traden eveneens in de voetsporen van deze pelgrims.

pilgrim-fathers-first-landingOngeveer twee eeuwen voordat de Mayflower vertrok, vond er een zeer belangrijke ontwikkeling plaats die verreikende gevolgen zou hebben voor de verdere ontwikkeling van de christelijke geloofsleer. De uitvinding van de drukpers resulteerde erin dat het demonische plan eindelijk zijn grip verloor waardoor de Bijbel niet meer alleen beschikbaar was in de uitstervende Latijnse taal, maar dat de Bijbel daarnaast ook in vele andere talen beschikbaar kwam zodat het gewone volk ook toegang kreeg tot de Bijbelse waarheid. Hoewel er vóór de 16de eeuw wel verschillende Bijbelvertalingen bestonden in andere Europese talen dan het Latijn, konden deze vertalingen echter niet in dusdanig grote aantallen worden geproduceerd tot het moment aanbrak dat de boekdrukkunst werd uitgevonden door middel van verplaatsbare losse letters. Toen men zich in die tijd schijnbaar had overgegeven aan deze nieuwe technologie en omdat de toenmalige machthebbers tegelijkertijd ook nog de inhoud en de kwaliteit van deze Bijbelvertalingen wilden controleren, gaf de koning van Engeland in het jaar 1611 toestemming voor de uitgave van de eerste officiële Bijbelvertaling voor de Kerk van Engeland – de zogenoemde King James Authorized Version. De eerste Engelssprekende immigranten hadden ongetwijfeld een aantal van deze zeer kostbare exemplaren van Gods woord meegenomen naar Amerika.

Het jaar ervoor, in 1610, publiceerde het Vaticaan hun Douay-versie van de Heilige Schrift voor de katholieken in de Engelse taal. Ook werden in diezelfde periode vertalingen gepubliceerd in vrijwel alle gangbare Europese talen.

Hoewel de King James- en de Douay-Bijbel uiteindelijk inferieur zouden blijken te zijn aan latere vertalingen, mag het beslist worden beschouwd als een goddelijke voorziening dat de periode van de kolonisatie van de nieuwe wereld samenviel met de plotselinge beschikbaarheid van de Bijbel in onbeperkte oplages.

Terwijl deze nieuwe koloniën in aantal en welvaart groeiden, braken ze uiteindelijk los van Engeland en werden ze een onafhankelijke natie – de Verenigde Staten van Amerika.

Omdat veel van de immigranten die naar dit nieuwe land waren getrokken oorspronkelijk vluchtelingen waren die probeerden te ontsnappen aan de onderdrukking door de kerk en de Britse Kroon, werden hun nakomelingen de zogenaamde “Founding Fathers” genoemd, die probeerden een natie te vestigen die bescherming zou bieden aan de vrijheid van het individu. Nadat de grondwet van deze nieuwe natie was geratificeerd, werden daar bovenop tien amendementen toegevoegd, ook wel bekend als de “Bill of Rights”. Het allereerste amendement van de grondwet  zorgde ervoor dat het congres niet in staat werd gesteld om enige beperkingen op te leggen aan de belijdenis van religie en garandeerde daarmee dat elke burger het recht kreeg om zijn eigen mening te uiten en te publiceren, hoe impopulair deze mening ook mocht wezen. Het amendement bood ook bescherming ten aanzien van het recht van mensen om in vrijheid samen te komen.

American Bill of RightsToen de King James Bijbel op grote schaal verkrijgbaar werd, duurde het echter niet lang voordat sommige lezers de Bijbelse boodschap, die gedrukt stond op de vele bladzijden, nader begonnen te bestuderen. Dit leidde rond 1740 tot het ontstaan van de “Great Awakening-beweging” van protestantisme in Groot-Brittannië en in de koloniën. Dit ging vervolgens zo door gedurende vele decennia. Sommige historici stellen dat de “Great Awakening” (het Grote Ontwaken) uiteindelijk leidde tot de Amerikaanse Revolutie.

Het duurde niet lang voordat er uiteindelijk weer een nieuwe fase van bewustwording aanbrak waarbij men zich begon te anticiperen op de terugkeer van Jezus Christus. Wat bekend kwam te staan als de “Second Great Awakening” (de Tweede Grote Ontwaking) begon rond de jaren 1800 en zou in de jaren 1870 weer zijn afgenomen. Het zogenaamde tweede ontwaken bracht veel nieuwe denominaties en sekten voort, zoals de ‘Churches of Christ’, ‘Disciples of Christ’ en verschillende adventistische groeperingen. De beweging maakte velen in Groot-Brittannië en Amerika wakker zodat ze zich bewust gingen worden van het kwaad dat slavernij wordt genoemd. Deze slavernij werd ondersteund en gepromoot door de monarchieën en ook door de bij hun aangesloten kooplieden, en dus veranderde uiteindelijk het morele standpunt van veel vrome christenen wat resulteerde in de afschaffing van slavernij binnen het Europese kolonialisme.

Charles Taze Russell en de oorspronkelijke Bijbelonderzoekers vormden het ultieme en misschien ook wel onvermijdelijke uitvloeisel van die Tweede Grote Ontwaking. Het is dan ook niet verrassend om te zien dat dat het hoofdkantoor van het Wachttorengenootschap in 1909 werd gevestigd in Brooklyn, New York. Deze stad stond ook wel bekend als de “City of Churches” (Stad van de Kerken). De plotselinge verschijning van een zeer gemotiveerde groep rondreizende predikers onder leiding van het Wachttorengenootschap vormde een sterke aanwijzing dat Gods zalvende geest wederom werd uitgestort. Het was als het ware een tweede Pentecost-fenomeen dat werd vergezeld door de oprichting van een dynamische Christelijke organisatie.

Het is waar dat die oorspronkelijke predikanten nog steeds met veel infantiele ideeën waren opgezadeld, vooral op het gebied van profetische interpretatie. Om het toch voor hen op te nemen zouden we ook kunnen stellen dat de woorden van de apostel Paulus uit 1 Korinthiers 13:11 zeer zeker ook op hen van toepassing waren. Paulus zei daar: Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind”. Het belangrijkste waar het hier echter om gaat is dat zij bijzonder ijverig waren ten aanzien van de waarheid die aan hen was gegeven.

Thomas Edison holding light bulb

Thomas Edison was de uitvinder van het eerste elektrische licht, evenals de grammofoon

Gelijktijdig met de geest van christelijke opleving die op dat moment de nieuwe natie overspoelde, was de 19de eeuw ook een tijdperk waarin veel nieuwe revolutionaire ontdekkingen werden gedaan, zoals het praktische nut van elektriciteit dat op haar beurt weer tot nieuwe uitvindingen zou leiden; apparaten zoals de telefoon, de grammofoon, het elektrische licht, bewegende beelden; om nog maar te zwijgen over gemechaniseerde drukpersen. Aan het begin van de 20ste eeuw werd ook de koets zonder paard uitgevonden, evenals het vliegtuig en de radio – om er maar een aantal te noemen.

In het historische kader van de ontwikkeling van het christendom, evenals de politieke en fysieke ontwikkelingen die zich in Amerika begonnen af te spelen, waren het ook de ideale omstandigheden waarin het grote werk van Christus weer opgepakt kon gaan worden om te dienen als voorbereiding op zijn Tweede Komst zodat Christus tijdens dat moment zijn bruid voor zich kan opeisen en tegelijkertijd ook nog een grote kudde andere schapen door de poorten naar het paradijs kan gaan leiden. Het zaad van het Koninkrijk had vruchtbare aarde gevonden om te kunnen ontkiemen in de harten van vele Amerikanen, ondersteund door het ideale religieuze en politieke klimaat om tot een duurzame groei te leiden. Niet alleen stonden veel mensen toen open en waren zij veelal ontvankelijk voor de Bijbelse waarheid, maar daarnaast stonden ook alle bovengenoemde grootse uitvindingen tot de beschikking van het nieuwe leger van predikers dat gestaag begon te groeien. Zij maakten goed gebruik van al die middelen die werden ingezet voor hun nobele doel. De Bill of Rights diende tegelijkertijd ook als een bescherming voor Gods dienaren, zodat ze in staat zouden zijn om Zijn grote werk ongehinderd te kunnen volbrengen. Als bewijs daarvan is het nog nooit in de geschiedenis voorgekomen dat het Wachttorengenootschap de publicatie van hun tijdschrift ook maar een enkele keer hebben moeten annuleren. Dit ondanks de grote onrust die werd veroorzaakt door de beide wereldoorlogen en ondanks de ontberingen als gevolg van de Grote Depressie en ondanks de fanatieke vervolging vanuit sommige religieuze partijen.

Jezus voorzei dat het goede nieuws van het Koninkrijk over de hele aarde gepredikt zou worden als een inleiding voor het einde. Evenzo voorspelden de profeten dat de naam van Jehovah onder alle natiën bekend zou worden gemaakt. Het berust niet op toeval dat Jehovah’s Getuigen zowel het Koninkrijk als Gods persoonlijke naam wijd en zijd bekend hebben gemaakt. Met Amerika als haar veilige haven, waar hun hoofdkantoor en uitvalsbasis gevestigd is, heeft het Wachttorengenootschap duizenden zendelingen van Jehovah’s Getuigen opgeleid en uitgezonden over de gehele aarde. Het wereldtoneel is nu gereedgemaakt voor de grote finale.

Nu we ons geheugen weer even hebben opgefrist met deze korte historische beschouwing omtrent de historische ontwikkelingen van de afgelopen paar honderd jaar, evenals de eerder geschreven artikelen over de relatie tussen Egypte en Amerika, is het een goed moment om nu het resterende deel van de profetie uit het 19de hoofdstuk van Jesaja eens nader te beschouwen.

“VANWEGE DE DREIGENDE HAND DIE JEHOVAH OPHEFT”

Net zoals het oude Egypte had gediend als een toevluchtsoord voor de kinderen van Abraham en zelfs voor het kindje Jezus en zijn ouders, heeft het Grotere Egypte, Amerika, een vergelijkbaar doel gediend. Zoals de apostel opmerkte, laat God zijn gehele schepping meewerken ten behoeve van degenen die van Hem houden. Dus ondanks het feit dat Satan de heerser van deze wereld is, kan God de Duivel toch terzijde schuiven om alsnog zijn voornemens te vervullen.

Nu dat echter is gebleken dat het wereldwijde werk van Jehovah’s Getuigen bijna voltooid is, bestaat er voor God geen reden meer om zijn volk nog langer een toevluchtsoord te bieden. Sterker nog…feitelijk lijkt het erop dat het Wachttorengenootschap onder het mom van het redden van levens tijdens deze corona pandemie, zelf de stekker eruit heeft getrokken en eigenhandig het wereldwijde predikingswerk heeft stopgezet. (Zie Koninkrijksnieuws # 17) Zodra de authentieke Tweede Komst van Christus zal beginnen, zal Amerika ophouden om nog langer het “land van de vrijheid” te zijn en in plaats daarvan zal Amerika het ‘land van de slaven’ en het ‘huis van de angstigen’ worden. Dat is ook de boodschap die door Jesaja wordt overgebracht: Op die dag zullen de Egyptenaren als vrouwen zijn. Ze zullen trillen en beven vanwege de dreigende hand die Jehovah van de legermachten tegen hen opheft. En het land Juda zal een schrikbeeld worden voor Egypte. Ze zullen al bang worden als de naam wordt genoemd, vanwege het besluit dat Jehovah van de legermachten tegen hen heeft genomen.

“De dreigende hand die Jehovah van de legermachten tegen hen opheft betekent dat Hij hiermee aangeeft dat het oordeel moet gaan beginnen – dat zijn Christus zal beginnen te regeren. Zoals al werd vermeld in het vorige artikel, valt het oordeel tegen Egypte samen met de bestemde tijden van de natiën die geoordeeld zullen gaan worden.

Jezus Christus werd natuurlijk geboren uit de stam Juda; daarom wordt Christus ook wel “de leeuw van de stam Juda” genoemd. De patriarchale profeet voorzei dat de heersende scepter niet van Juda zou worden weggenomen. Dus “het land Juda” dat “voor Egypte een schrikbeeld zal worden”, wijst erop dat het Koninkrijk dat onder de controle staat van Christus de aardse koninkrijken genaderd is – en in het bijzonder het meest vooraanstaande koninkrijk van de aarde.

De tijd van het besluit zal beginnen zodra de Heer der hemelen en aarde zal arriveren om het geestelijke huis van zijn Vader te oordelen en om de slechte en trage slaven uit zijn huisgezin te verwijderen. Dat is dus ook de oogst waarover Jezus zei dat het een besluit van een samenstel zou zijn, ofwel het einde van een tijdperk. De aankondiging van Jehovah der legermachten tegen Egypte betekent dat de natie zal worden overgeleverd aan een harde meester, wat ook meteen het middel zal zijn waarmee Christus de getrouwen zal tuchtigen en louteren – door middel van het vuur der tirannie en doormiddel van ontberingen en ellende.

De profetie vervolgt: Op die dag zullen er vijf steden in Egypte zijn die de taal van Kanaän spreken en trouw zweren aan Jehovah van de legermachten. Een ervan zal de Stad van Vernietiging worden genoemd. Op die dag zal er midden in Egypte een altaar voor Jehovah zijn, en bij de grens een zuil voor Jehovah. Het zal in Egypte een teken en een getuige zijn voor Jehovah van de legermachten. Want ze zullen tot Jehovah roepen vanwege de onderdrukkers, en hij zal ze een redder sturen, een groot redder, die ze zal bevrijden. (Jesaja 19:18-20)

Zoals het “commentaar op Jesaja” van het Wachttorengenootschap aangeeft, was “de taal van Kanaän” het Hebreeuws. “De taal van Kanaän spreken” betekent dat het de taal is van het geestelijke Israël, aangezien ze ook “getuige zijn voor Jehovah van de legermachten” – wat erop wijst dat ze trouw zweren aan Jehovah.

Hoewel het Wachttorengenootschap ten onrechte onderwijst dat Jehovah’s Getuigen momenteel de geprofeteerde “zuivere taal” van de waarheid spreken, is de werkelijke waarheid echter dat Zefanja duidelijk aangeeft dat de “verandering” die er uiteindelijk voor zal zorgen dat de taal van de zuivere geestelijke tong niet eerder zal worden gesproken dan vanaf het moment waarop God zal opstaan om de natiën te oordelen. Voor het gemak van de lezer volgt hier wat Zefanja 3: 8-9 hierover te zeggen heeft: Blijf mij dus verwachten,” verklaart Jehovah, “tot de dag dat ik opsta om buit te halen, want het is mijn rechterlijke beslissing om volken te verzamelen, om koninkrijken bijeen te brengen, om mijn verontwaardiging over ze uit te storten, heel mijn brandende woede. Het vuur van mijn ijver zal de hele aarde verteren. Dan zal ik de taal van de volken veranderen in een zuivere taal, zodat ze allemaal de naam van Jehovah aanroepen en hem schouder aan schouder dienen.”

Gods aanklacht tegen de natiën betekent dat ze allemaal zullen worden overgeleverd aan een harde meester – te beginnen met de leidende natie. Dat zal ook het moment zijn waarop de gelovigen de naam van Jehovah zullen aanroepen voor redding vanwege deze onderdrukkende harde meester. Dat zal het moment zijn wanneer ze zullen worden gezuiverd en gelouterd van alle religieuze dwalingen en leugens, zodat ze de daadwerkelijke zuivere taal zullen beginnen te spreken – de taal van Kanaän. Dat is ook het moment wanneer de uitverkorenen zo helder zullen gaan schijnen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader.

“EEN ERVAN ZAL DE STAD VAN VERNIETIGING WORDEN GENOEMD”

Het is een merkwaardig aspect van de profetie, niet waar?… dat er in Egypte een stad zou zijn die “De stad van vernietiging” zal worden genoemd? Het oude Egypte werd tenslotte onderworpen aan Assyrië en vervolgens aan Babylon en Griekenland. Egypte werd in ieder geval niet van binnenuit omvergeworpen, toch? Het moge duidelijk zijn dat de profetie betrekking heeft op het grotere Egypte gedurende de tijd van het einde.

Sinds zijn gewaagde “onafhankelijkheidsverklaring” heeft de Britse Kroon nooit gezwicht in zijn pogingen om Amerika te onderwerpen.

Wetende dat een rechtstreekse militaire confrontatie met Amerika niet tot de mogelijkheden behoorde, heeft het Britse Rijk na de burgeroorlog geprobeerd om de Verenigde Staten van binnenuit omver te werpen. Sinds de transplantatie van het meester-slavenstelsel van de Venetiaanse oligarchie richting het Eiland, welke naar verluidt werd voltooid in 1688, is de middeleeuwse stad Londen – ook wel bekend als “The City” – geleidelijk de troon geworden van een wereldwijd economisch en monetair imperium welke wordt gecontroleerd door middel van een kleine kliek van machtige bankenfamilies en hun geheime genootschappen, in hun strijd om soevereine natiën en hun burgers te verpletteren en te domineren.

Wall Street diende slechts enkel als een Amerikaanse franchise van het in Londen gevestigde financiële systeem. De stad die oorspronkelijk bekend stond als Nieuw Amsterdam, werd uiteindelijk New York City, het zakencentrum voor het gehele land en zelfs de wereld. Behalve dat New York  diende als gastheer voor de grote Britse banken en hedgefondsen, vormde New York ook de thuisbasis voor de Madison Avenue-adverteerders en televisieomroepen.

De geschiedenis getuigt van het feit dat de Wall Street-bankiers (EIR PDF) van plan waren om de Grote Depressie te gebruiken om de Verenigde Staten omver te werpen en zelfs om een staatsgreep te financieren die bedoeld was om de voormalige Amerikaanse president Roosevelt ten val te brengen. Dat plan mislukte uiteindelijk en de Republiek bleef bestaan. Zolang het financiële systeem gereguleerd kon blijven, konden ze de natie ook niet verpletteren. Echter werden de reguleringen die tijdens het Roosevelt-tijdperk aan Wall Street werden opgelegd wel geleidelijk aan afgebroken. De “intrekking van Glass-Steagall” in 1999 evenals talrijke deregulerende wetten die daarna werden ingevoerd, hebben de weg geëffend voor commerciële banken en een overvloed aan hedgefondsen en private equity-fondsen om zich bezig te gaan houden met semi-ongereguleerde financiële speculatie.

De financiële derivaten die sinds de jaren negentig zijn bedacht, zijn tot de dag van vandaag uitgegroeid tot een grootte die de onderliggende economie doet verbleken. Derivaten worden ook weleens omschreven als economische massavernietigingswapens en als tikkende tijdbommen.

De ineenstorting van de hypotheken-zeepbel van Wall Street in het jaar 2008 bracht Bear Stearns, Lehman Brothers en Merrill Lynch ten val. Om een totale ineenstorting van de biljoenen-dollar derivatenzeepbel te voorkomen, werd een massale (door de belastingbetaler gefinancierde) reddingsoperatie op touw gezet waarbij meerdere biljoenen dollars waren gemoeid. Het plan om de “too-big-to-fail” banken te redden bleek een enorme intrige om het volk te overtuigen dat deze reddingsoperatie gerechtvaardigd was om hier bakken met belastinggeld tegenaan te gooien. De natiën werden economisch gegijzeld. De dreiging kwam erop neer dat indien men hier niet aan zou meewerken om deze triljoenen op te hoesten, dat dit er dan in zou resulteren dat de beschaving terug zou vallen in het stenen tijdperk.

cartoon, derivatives time bomb

Tijdbom van derrivaten staat op exploderen

Hoewel bankiers derivaten beschouwen als magische financiële instrumenten die geld uit het niets kunnen creëren, vormen derivaten uiteindelijk wel degelijk tijdbommen die het potentieel bezitten om het hele politieke en economische systeem te vernietigen.

Het huidige financiële systeem is qua levensvatbaarheid gedoemd om ten onder te gaan. Het opbouwen van een massale berg schulden is niet echt een verstandige manier om als basis te dienen voor een eerlijke en sterke economie. Integendeel zelfs. Het is juist een zeer effectief middel om natiën mee te vernietigen. De momenteel aanhoudende speculatieve waanzin zal zeer zeker eindigen in een crash van epische proporties. Of het nou ineen zal storten door middel van een gewelddadige liquiditeitsstop of dat het in vlammen zal opgaan als gevolg van een hyperinflatoire brand, is op dit moment nog het enige dat zal moeten gaan blijken. Op dit moment is er sprake van een aankomende grote reset, wat een eufemisme is voor het laten klappen van de hele zaak en het tot slaaf maken van de schuldenaren – landen, bedrijven en zo’n beetje alles en iedereen.

Het financiële systeem blijkt als instrument van het Rijk zeer effectief te zijn om soevereine natiën mee af te breken, en in het bijzonder de Verenigde Staten. En zo blijkt dus ook dat de profetische ‘Stad van vernietiging’, die zich in Egypte bevindt, duidt op New York City.

(Het is interessant om te weten dat koningen tijdens de 13de en 14de eeuw de stad York als een hulphoofdstad gebruikten tijdens de militaire campagnes tegen de Schotten. Feitelijk kwam deze stad bekend te staan als de “City of Kings”(Stad van de Koningen). Een tijdlang wedijverde de stad zelfs met Londen voor de meest prominente positie. En duizend jaar daarvoor was York (Eboracum) de hoofdstad van de Romeinse, noordelijke provincie ‘Britannia Inferior’. Gezien de rol die het speelt, lijkt het ook zeer gepast dat New York City vernoemd zou moeten zijn naar een belangrijke stad uit het Romeinse en Britse imperiale systeem.)

De profetie van Ezechiël in hoofdstuk 30 vers 4 voorspelt dat behalve het feit dat zijn rijkdom in beslag zal worden genomen, ook de “fundamenten” van Egypte zullen worden afgebroken. Wat houdt dat precies in? Het betekent dat de grondwet (Constitution) van de Verenigde Staten zal worden ontbonden. Het betekent dat de Bill of Rights nietig zal worden verklaard. En zelfs de overheidsinstellingen die in de grondwet worden beschreven, zullen worden opgeheven.

Op dit moment lijkt het er misschien op dat Jehovah’s Getuigen zich hier niet echt zorgen om maken, maar geleidelijk aan zijn de Verenigde Staten wel steeds meer en meer een politiestaat geworden. De COVID-pandemie heeft er enkel toe geleid dat de tirannen er beter en sterker van zijn geworden. En zodra er, net als in het verleden, een tijd zal aanbreken van burgeroorlogen en patriottische hysterie, bestaat er geen twijfel over dat Jehovah’s Getuigen zeer zeker zullen worden gedemoniseerd als vijanden van de staat, met als verschil dat we op dat moment geen enkel juridische beroep zullen kunnen doen op wat voor rechtsbescherming dan ook.

Een instelling die zich ook richt op de vernietiging van nationale soevereine landen, is de Verenigde Naties – waarvan het hoofdkantoor ook in New York City gevestigd is. De Verenigde Naties, welke bedacht en opgezet werd in de onmiddellijke nasleep van de Tweede Wereldoorlog, werd sterk gesteund en gepromoot door de Rockefeller bankenfamilie van Wall Street. De Rockefellers “schonken” zelfs het land aan de East River waar het verouderende VN-gebouw nog steeds staat. De Verenigde Naties verraden hun Britse wortels echter door middel van het eeuwenoude beleid van Londen om de omvang van de wereldbevolking massaal terug te dringen. En net als het Rijk zelf blijkt dit ook een uitermate effectief middel te zijn om nationaal soevereine landen mee te ondermijnen en te overheersen. Een interessant feit: in 2008 sponsorde Groot-Brittannië geheime gesprekken met wereldleiders die bedoeld waren om de Verenigde Naties weer nieuw leven in te blazen, om er vervolgens voor te zorgen dat het de bestuurszetel zou worden van een nieuwe wereldorde.

Zodra het financiële systeem erin zal slagen om de laatste overblijfselen van de nationale soevereine landen af te breken, zal de VN ongetwijfeld klaar staan om het machtsvacuüm op te vullen – en zal dan de achtste en laatste koning van de Bijbelse profetieën worden, het Grotere Babylon, de uitvoerder van Jehovah’s oordelen. (Zie hoofdstuk: Een Achtste Koning) Dat zal ook het moment zijn wanneer de “harde meester” zijn beleid zal gaan uitvoeren om een wereldwijde genocide te bewerkstelligen.

Helaas zal blijken dat vanwege de hardnekkige blindheid aan de kant van het leiderschap van Jehovah’s Getuigen, alleen angst en terreur ertoe zal leiden dat ze zullen gaan begrijpen wat ze hebben gehoord (Jesaja 28:19). In de tussentijd, na de ineenstorting van het huidige systeem, zullen Jehovah’s getrouwe dienaren ‘Jehovah aanroepen vanwege de onderdrukkers’, wanneer de ‘harde meester’ zal beginnen aan zijn schrikbewind. De grootse redder die Jehovah in die tijd naar voren zal schuiven, kan niemand minder zijn dan de Verlosser: Jezus Christus

Het slotvers van de profetie luidt: Gezegend is Egypte, mijn volk, en Assyrië, het werk van mijn handen, en Israël, mijn erfdeel.(Jesaja 19:25)

Zoals reeds eerder werd vermeld, laat God alles buigen om zijn wil te vervullen. In de loop van de afgelopen eeuwen hebben gebeurtenissen geleid tot de creatie van omstandigheden die een groot predikingswerk mogelijk hebben gemaakt als inleiding richting het besluit van het samenstel van dingen; waardoor het tweevoudige doel van God zal worden; namelijk de voltooiing van een periode waarin het volledige aantal personen wordt uitgekozen die deel zullen uitmaken van het geestelijke Israël, evenals het bijeenbrengen van alle personen die de aarde zullen beërven – “Egypte mijn volk”. Aangezien Amerika naar verluidt een grote smeltkroes is van etnisch diverse volkeren, vertegenwoordigen de Egyptenaren dus ook gelovige personen uit alle natiën – net zoals er destijds ook een enorme “gemengde menigte” samen met de Israelieten uit Egypte trok tijdens de Exodus.

Het Wachttorengenootschap is onlosmakelijk verbonden met de Verenigde Staten. Dat is in feite ook een van de veelgehoorde kritiekpunten op het geloof, dat het “een Amerikaanse religie” is. Dat betreft natuurlijk slechts een halve waarheid. Jehovah’s Getuigen vormen een internationale broederschap. Toch valt niet te ontkennen dat de Watchtower Society in Amerika is begonnen. De juridische rechtspersoon is eveneens gevestigd in Amerika. Alle presidenten die ooit aan het hoofd hebben gestaan van het Wachttorengenootschap waren ook Amerikanen. Daarnaast waren ook veruit de meeste leden van het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen Amerikanen. Maar wat dan nog? Alle apostelen waren Joods. Het christendom verspreidde zich in de eerste eeuw na Christus toch ook vanuit Jeruzalem naar de rest van de wereld.

In dat opzicht lijkt het er dus op dat Amerika en haar ‘vijf steden’, en in het bijzonder haar ‘Stad van Vernietiging’, in de moderne tijd een soortgelijke functie hebben vervuld: het is het centrum geweest voor de verspreiding van de waarheid over de gehele aarde. Jehovah heeft dus absoluut “zijn volk Egypte” gezegend!

Ten slotte wordt er gezegd dat Assyrië en Babylon ook het werk van Gods handen zijn, in die zin dat ze zullen dienen als Jehovah’s grote militaire macht en uiteindelijk de situatie zullen veroorzaken die bekend staat als Armageddon, zodra ze Gods twee gezalfde Getuigen in de straten van “Egypte” zullen doden.”