Dagtekst zaterdag 26 september

Het begon de zonen van de ware God op te vallen hoe mooi de dochters van de mensen waren. — Gen. 6:2.

Misschien heeft Satan die ontrouwe engelen niet alleen verleid met de kans op immorele seks maar  ook met de belofte van macht over mensen. Het kan zijn dat hij de komst van het beloofde  nageslacht van de vrouw wilde verstoren (Gen. 3:15). Hoe dan ook, met de vloed maakte Jehovah  een eind aan al die plannen van Satan en de opstandige engelen. Onderschat dus nooit de  aantrekkingskracht van immoraliteit of het gevaar van egoïsme . De engelen die zich bij Satan aansloten hadden eeuwenlang in de aanwezigheid van God gediend. Toch lieten velen toe dat slechte verlangens wortel schoten en groeiden. Misschien dienen wij al tientallen jaren in het aardse deel van Gods organisatie. Toch zouden zelfs in die geestelijk reine omgeving onreine verlangens wortel kunnen schieten (1 Kor. 10:12). Wat is het dus belangrijk dat we constant ons hart onderzoeken en immorele gedachten en ongezonde trots onderdrukken! (Gal. 5:26; Kol. 3:5) w18.05 25 ˚11, 12

De opstandige engelen waren ongetwijfeld van plan om Gods voornemen te saboteren om een nageslacht voort te brengen. Ook bestaat er geen twijfel over dat Jehovah ervoor heeft gezorgd dat hun complot van tafel werd geveegd doordat de zondvloed werd ontketend. Sindsdien werden de demonen gedwongen om zich terug te trekken uit hun fysieke aanwezigheid op aarde. Tot op de dag van vandaag verblijven ze in het geestenrijk.

Op dit moment zijn de demonen vastberaden om de Tweede Komst van Christus tegen te werken. Om dit te kunnen doen hebben de demonen verschillende mannen met autoriteit tussen de christenen geplaatst die in Judas 1:12 ook wel worden vergeleken met ‘onder water verborgen rotsen’. Het moge duidelijk zijn dat rotsen onder de waterspiegel niet zichtbaar zijn voor mensen die zich boven de waterspiegel begeven. Dat is ook het punt waar het hier om draait.

In tegenstelling tot de vaak herhaalde leugen van het Wachttorengenootschap, namelijk dat de organisatie een ‘geestelijk paradijs’ is en een ‘geestelijk reine omgeving’, zoals de dagtekst van vandaag de organisatie beschrijft, zit het geestelijke gevaar vooral in het feit dat de verborgen rotsen onder de waterspiegel aanwezig zijn, waarover wordt gezegd dat ze zich samen aan dezelfde tafel tegoed doen aan dezelfde (geestelijke) maaltijd. Judas onthult dat deze mannen herders zijn die schaamteloos alleen voor zichzelf zorgen. (Judas 1:12)

We dienen hier wederom vast te stellen dat in tegenstelling tot de heersende overtuiging van het Wachttorengenootschap, dat afvalligen zich enkel buiten de gemeente begeven, dat de geïnspireerde Heilige Schrift duidelijk laat zien dat de werkelijke afvalligen juist gezalfde, christelijke ouderlingen betreffen. Judas laat dit overduidelijk zien door te zeggen: De reden daarvoor is dat er bij jullie mensen zijn binnengeslopen die lang geleden door de Schrift voor het oordeel bestemd zijn. Het zijn goddeloze mensen, die de onverdiende goedheid van onze God gebruiken als een excuus voor schaamteloos gedrag en die ontrouw zijn aan onze enige eigenaar en Heer, Jezus Christus. (Judas 1:4)

Door te verwijzen naar degenen die ontrouw blijken te zijn tegenover hun eigenaar en Heer, geeft Judas duidelijk aan dat deze mannen oorspronkelijk waren losgekocht, wat betekent dat ze gezalfd waren. Ze waren zonen van God, net zoals de engelen die zondigden. Het is opmerkelijk dat de korte brief van Judas ook verwijst naar de situatie van vóór de zondvloed en zegt: En de engelen die hun oorspronkelijke positie niet hebben behouden maar hun eigen woonplaats hebben verlaten, houdt hij met eeuwige ketens in diepe duisternis gevangen in afwachting van het oordeel van de grote dag. (Judas 1:6)

De afvallige gezalfde zonen van God zullen hetzelfde oordeel ontvangen als de afvallige engelen (de demonen). Jezus noemde hen slechte slaven die met de grootste hevigheid zullen worden gestraft zoals we bijvoorbeeld in Lukas 12:46-48 kunnen lezen.

De situatie die in Judas wordt beschreven heeft betrekking op de laatste dagen, wanneer Jehovah met zijn myriaden engelen zal komen om iedereen te oordelen en om alle goddelozen schuldig te verklaren vanwege alle goddeloze daden die ze hebben begaan en vanwege alle schokkende dingen die goddeloze zondaars tegen hem hebben gezegd. (Judas 1:15)

Net als hun voorganger Judas Iskariot, zullen deze voor zichzelf zorgende herders, om de volle maat van hun zonde te bereiken, ijverige medeplichtigen worden die gewillig meewerken aan het demonische plan om zich tegen Christus te verzetten en om tegelijkertijd de uitverkorenen te misleiden. Jezus had hiervoor ook van tevoren gewaarschuwd, door te zeggen: Als iemand dan tegen jullie zegt: Kijk! Hier is de Christus” of: “Daar!”, moeten jullie het niet geloven. Want er zullen valse christussen en valse profeten verschijnen, die grote tekenen en wonderen zullen doen in een poging zelfs de uitverkorenen te misleiden. Maar ik heb jullie van tevoren gewaarschuwd. Als mensen dus tegen jullie zeggen: “Kijk! Hij is in de woestijn”, ga er dan niet heen. En als ze zeggen: “Kijk! Hij is in de binnenkamers”, geloof het dan niet. Want zoals de bliksem uit het oosten komt en schijnt tot in het westen, zo zal de aanwezigheid van de Mensenzoon zijn. Waar het lijk is, daar zullen de arenden zich verzamelen. (Mattheus 24:23-28)

De demonen zijn er op dit moment al in geslaagd om Jehovah’s Getuigen massaal te misleiden door hen te laten geloven dat Jezus al meer dan honderd jaar geleden is teruggekeerd, dat zijn parousia (Tweede Komst) onzichtbaar heeft plaatsgevonden; maar het beste, of liever gezegd, het ergste moet nog komen. De reden dat de uitverkorenen echter niet misleid kunnen worden, is omdat zij enkel doormiddel van hun eigen ogen de manifestatie van Jezus Christus zullen ervaren terwijl een ieder die niet uitverkoren is Christus niet zal zien.

Net zoals Jezus zich pas na zijn opstanding enkel aan zijn eigen discipelen openbaarde (en dus niet aan de rest van de wereld), zo zal tijdens de laatste dagen ook op gelijke wijze de glorieuze openbaring van Christus plaatsvinden. Op dat moment zullen de slechte slaven minachtend en spottend beginnen te spreken over degene die eer toekomt – degene die eer toekomt zijn de uitverkorenen die op dat moment zo helder zullen schijnen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader, nog voor het moment waarop ze in een oogwenk zullen transformeren.

Heer Jezus, kom alstublieft!