Honderden miljoenen mensen beweren christen te zijn, wat betekent dat ze in Jezus geloven. De overgrote meerderheid van deze “gelovigen” gelooft ten onrechte dat Jezus ook God zelf is en deel uitmaakt van een mysterieuze drie-eenheid. De meesten geloven niet dat Jezus een begin had, dat hij geboren was en dat hij de zoon van een vader is.

Aan de andere kant gelooft er ook nog een klein aantal “gelovigen” dat Jezus geen soort van voormenselijk bestaan had. Unitariërs beschouwen Jezus als een profeet, maar niet noodzakelijkerwijs als een profeet die vanuit de hemel is gekomen. Echter was Jezus wel heel duidelijk ten aanzien van het feit dat hij wel degelijk uit de hemel naar de aarde was gekomen. In het achtste hoofdstuk van Johannes zei Jezus bijvoorbeeld het volgende tegen de Joden: Jullie zijn van beneden, ik ben van boven. Jullie zijn van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Daarom heb ik tegen jullie gezegd: jullie zullen in je zonden sterven. Want als je niet gelooft dat ik het ben, zul je in je zonden sterven.

Jezus openbaarde ook zijn hemelse oorsprong aan de Farizeeër Nicodemus en zei tot hem: Jullie geloven me niet eens als ik over aardse dingen vertel. Hoe zullen jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen vertel? Bovendien is er nooit iemand naar de hemel opgestegen behalve hij die uit de hemel is neergedaald, de Mensenzoon. (Johannes 3: 12-13)

Hoewel Jezus duidelijk nog niet was opgestegen, sprak hij over zijn uiteindelijke terugkeer naar de hemel als een realiteit. Dat kwam omdat hij wist dat Jehovah hem uiteindelijk uit de dood zou opwekken en omdat hij wedergeboren was. Daarom wist hij ook dat zijn rechtmatige plaats in de hemel was. Daarom vroeg Jezus ook op de avond van zijn arrestatie aan zijn Vader om hem terug te nemen, zeggende: Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te voltooien dat u me te doen hebt gegeven. En nu, Vader, verheerlijk mij aan uw zijde met de eer die ik naast u had voordat de wereld er was. (Johannes 17: 4-5)

Jezus wist overduidelijk waar hij vandaan kwam en waar hij naartoe zou gaan. Het waren juist de Joden die weigerden te accepteren dat Jezus uit de hemel was neergedaald. Bij een bepaalde gelegenheid vertelde Jezus tegen de ongelovige Joden dat hij al vóór Abraham bestond. Hierop probeerden ze hem te stenigen. Maar indien deze Joden de Schrift goed zouden hebben bestudeerd dan hadden ze geweten dat Micha had voorzegd dat hun vorst in Bethlehem zou worden geboren: Zijn oorsprong ligt in oude tijden, in lang vervlogen dagen.(Micha 5:2)

Er bestaat een hele goede reden waarom Jezus uit de hemel is neergedaald. Deze reden was zodat Jezus een mensenleven kon offeren aan God. – het offer van zijn volmaakte leven. Paulus legde uit dat Jezus de “tweede mens” en de “laatste Adam” was. Wat betekent dit dan? Jezus was de tweede volmaakte mens die God zou creëren. En als de “laatste Adam” zou hij de laatste volmaakte man zijn die God zou creëren. De reden dat God een tweede zondeloze man heeft gecreëerd, is dat hij exact overeen zou komen met de waarde van de eerste volmaakte man – Adam. Op deze manier kon het leven van Jezus worden gebruikt om het leven van Adams stervende nakomelingen terug te kopen.

Sommigen zouden zich misschien kunnen afvragen waarom God niet gewoon nog een volmaakte man uit het stof van de aarde heeft geschapen, op gelijke wijze zoals hij deed met Adam. En ook daar is een heel goede reden voor waarom God dat niet had gedaan. De reden was namelijk dat toen God eenmaal een vrouw had ontworpen voor de eerste man, God openlijk had aangekondigd dat zijn creatieve werk was voltooid – althans met betrekking tot de aarde. God is sindsdien ‘aan het rusten’. Indien God namelijk nog een andere man zou hebben geschapen om het origineel te vervangen, zou Hij Zijn eigen zelfopgelegde sabbat hebben geschonden met het gevolg dat Satan God voor leugenaar zou uitmaken.

Satan dacht ongetwijfeld dat hij erin was geslaagd om God in een lastige positie te brengen, aangezien het Jehovah’s bedoeling was dat Adam en Eva talrijk zouden worden zouden worden en dat zij de aarde zouden vullen met volmaakte mensen. Met andere woorden, God was schijnbaar afhankelijk van mensen om zijn werk af te maken. Toen Adam en Eva zichzelf hadden gediskwalificeerd voor deze taak, leek het wellicht alsof God had gefaald. En daarnaast zou het verbreken van Zijn sabbat om de zaken recht te zetten uit den boze zijn. Hierop kwam Jezus in de picture.

Paulus legde aan de Filippenzen uit dat hoewel Jezus in Gods vorm bestond – als een goddelijke geest – hij zichzelf tegelijkertijd niet beschouwde als de gelijke van God. Hij accepteerde gewillig de opdracht om zijn Vader toe te staan zijn levenskracht in een menselijke zaadcel over te brengen om vervolgens te worden geïmpregneerd in een maagd zodat hij vanaf dat moment een mens van vlees en bloed kon worden.

Daarom werd Jezus ook niet uit het stof geboren, maar werd zijn leven overgeplaatst. Paulus legde dit uit toen hij zijn brief aan de Korinthiërs schreef: De eerste mens is uit de aarde en is van stof gemaakt. De tweede mens is uit de hemel.(1Kor 15:47)

Doordat hij in de mensheid werd geboren vanuit een volmaakte Vader, werd het voor Jezus mogelijk dat hij de volmaaktheid die hij in de hemel had kon behouden. Daarnaast kon hij ook een volwaardige mens zijn en deel uitmaken van het stervende ras dat afstamde van de eerste mens. Op die manier kon Jezus de rol als de vader van de mensheid aannemen – zoals Adam dit ook ooit was geweest. Vanaf zijn hemelse positie is Jezus nu in staat gesteld om de zegeningen te verschaffen die tot resultaat hebben dat de doden weer tot leven kunnen worden gewekt. Op deze manier wordt hij dus de Eeuwige vader van de mensheid. En Jehovah heeft dit bewerkstelligd zonder Zijn eigen sabbat te schenden.

Geen wonder dus dat de apostel volmondig riep: Hoe diep is toch Gods rijkdom en wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!(Rom 11:33)