Dagtekst zondag 5 juli

Hij liet zich kwellen, maar hij deed zijn mond niet open. — Jes. 53:7.

Als je onder druk staat, is het moeilijk zachtmoedig te zijn. Je reageert misschien onvriendelijk en kil. In zo’n geval heb je veel aan het voorbeeld van Jezus. In de laatste maanden van zijn leven op aarde stond Jezus onder enorme druk. Hij wist dat hij vreselijk zou lijden en terechtgesteld zou worden (Joh. 3:14, 15; Gal. 3:13). Een paar maanden voor zijn dood zei hij dat het hem ‘benauwde’ (Luk. 12:50). En enkele dagen voor zijn dood zei hij: ‘Ik maak me grote zorgen.’ Zijn nederigheid en onderworpenheid aan God klinken door in zijn innige gebed (Joh. 12:27, 28). Toen het zover was gaf Jezus zich moedig over aan Gods vijanden, die hem op de meest pijnlijke en vernederende manier terechtstelden. Ondanks de druk en de pijn deed Jezus zachtmoedig Gods wil. We kunnen zonder twijfel zeggen dat Jezus het beste voorbeeld is van iemand die zachtmoedig is onder druk (Jes. 53:10). w19.02 11 ˚14, 15

Iedereen die ooit eens christelijk onderwijs heeft genoten die weet dat Jezus stierf. Het gezegde “Jezus stierf voor onze zonden”, wordt zo vaak herhaald dat het bij velen die dit horen zijn betekenis verliest. Inderdaad, Jezus stierf een plaatsvervangende dood. Hij gaf zijn leven als losprijs. Echter komt hier veel meer bij kijken.

Jezus had ook een pijnloze dood kunnen sterven waarbij zijn volmaakte menselijke leven alsnog qua waarde overeen zou komen met het leven van de eerste mens, Adam, voordat Adam een zondaar werd. Het 53ste hoofdstuk van Jesaja laat dit zien. In vers 10 staat: Maar het was Jehovah’s wil om hem te verbrijzelen, hij liet hem ziek worden. In de oorspronkelijke Nieuwe Wereldvertaling stond dat ‘Jehovah er behagen in schepte om hem te verbrijzelen’.

Wat betekent dit eigenlijk? Het is vanzelfsprekend dat Jehovah God het absoluut niet leuk vond om zijn geliefde zoon gemarteld te zien worden waarbij hij uiteindelijk een pijnlijke dood stierf. Ook was Jehovah God niet degene die persoonlijk de misdaden beging die Jezus werden aangedaan die uiteindelijk leidden tot zijn dood. Om deze kwestie volledig te begrijpen en om te weten waarom het Gods wil was dat Jezus werd verbrijzeld, dienen we het boek Job te raadplegen.

In de eerste twee hoofdstukken krijgen we een kijkje achter de schermen in de Hemel en worden we geïnformeerd over de aanwezigheid van een engel die wordt geïdentificeerd als Satan. Jehovah sprak hem specifiek aan door hem te vragen wat hem bezighield. Jehovah God wilde dat deze kwestie openbaar zou zijn. Kort samengevat kwam het erop neer dat de opstandige engel beweerde dat alle intelligente schepselen van God enkel loyaal aan God waren om door middel van God zichzelf op wat voor manier dan ook te verrijken en dat niemand trouw zou zijn aan God wanneer ze zouden worden blootgesteld aan pijnlijk lijden of aan de dood.

In het geval van Job stond God toe dat Satan alles van Job had afgenomen, behalve Jobs leven. Job was trouw aan God – zelfs ondanks het feit dat hij een onvolmaakte man was.

Vanaf het moment dat Jezus werd gedoopt, was het duidelijk dat Satan erop uit was om Jezus te verleiden of onder druk te zetten om ervoor te zorgen dat Jezus deloyaal aan Jehovah God zou worden. Het probleem was hetzelfde als bij Job. Voorafgaand aan zijn komst naar de aarde was Michael de meest bevoorrechte Zoon van God. Hij was de allereerste engel die Jehovah had geschapen. Toen de Duivel in opstand kwam en de integriteit van al Gods zonen in twijfel trok, was niemand in staat om een ondubbelzinniger antwoord te geven dan de meest begunstigde Eerstgeborene van de gehele schepping.

De apostel Paulus legde het uit in zijn brief aan de Filippenzen, waarin hij schreef: “Behoud dezelfde mentaliteit die ook Christus Jezus had. Hoewel hij in Gods gedaante bestond, heeft hij geen machtsgreep overwogen om aan God gelijk te zijn. Nee, hij heeft alles opgegeven, heeft de gedaante van een slaaf aangenomen en is mens geworden. En toen hij als mens kwam, heeft hij zich vernederd en werd hij gehoorzaam tot de dood — de dood aan een martelpaal.” (Fil 2: 5-8)

In de menselijke wereld zijn vanzelfsprekend de zonen van rijke en machtige mannen bevoorrecht en genieten ze daarnaast veel voordelen. Zo vermijden de zonen van rijke families vaak de militaire dienstplicht. Of, indien ze dienstplichtig zijn, worden ze vaak aangesteld om hun dienstplicht te vervullen in veilige gebieden ver verwijderd van het oorlogsfront. Niemand was ooit zo bevoorrecht als de Eerstgeborene. Toch gaf hij dat allemaal op en besloot hij om een mens te worden.

En hier komt het woord ‘gehoorzaam’ om de hoek kijken. Jezus wist dat het Gods wil was dat hij zou sterven om zo het losgeld te betalen. Hij wist ook van de bezwaren die Satan had opgeworpen. Hij wist dat het Gods wil was dat hij door Satan verbrijzeld zou worden om zo aan alle engelen te laten zien dat de kwestie was beslecht. Jezus onderwierp zichzelf aan de wil van God. Hij gehoorzaamde tot de dood.

Daarom zou Jezus, toen hij terugkeerde naar het geestenrijk, ook “tot de geesten in de gevangenis hebben gepredikt”. Het was geen boodschap met goed nieuws. Het was waarschijnlijk ook helemaal geen vocale boodschap. Juist het feit dat Jehovah Jezus als een onsterfelijke geest opwekte, betekende dat Christus getrouw was geweest. Het betekende ook dat Satan is ontmaskerd als leugenaar en als een valse beschuldiger. Het betekende ook automatisch dat de kwestie die Satan had opgeworpen om zijn eigen opstandigheid te rechtvaardigen, was mislukt. De opstanding van Christus betekende ook dat de profetie die God in Eden had uitgesproken over de slang die de hiel van het zaad van de vrouw zou verbrijzelen, was vervuld. Sinds zijn verheerlijking waarbij Jezus de positie aan de rechterhand van God had gekregen, is het verheerlijkte zaad nu in staat om de Duivel uit zijn bestaan te vermorzelen.

Sinds Jezus zijn gemeente heeft opgericht als een pilaar en als een ondersteuning van de waarheid, heeft Satan geprobeerd om deze gemeente te infiltreren en te ondermijnen. Hij is hierin in brede zin zeer succesvol geweest. Aangezien de gehoorzaamheid van Jezus aan Jehovah God een vernederende nederlaag betekende voor Satan, heeft de Duivel zijn invloed gebruikt om vele kerkleiders ertoe te bewegen om Jezus te verheffen tot God zelf. Daarom wordt de Drie-eenheid ook beschouwd als de basisleer van de heidense christenheid van de duivel. De Drie-eenheid verdoezelt effectief de waarheid ten aanzien van de gehoorzaamheid van Jezus aan zijn Vader. Hoe kan God zichzelf tenslotte gehoorzamen of hoe kan God ongehoorzaam zijn aan zichzelf?

Echter is de rauwe waarheid dat Jezus ook ongehoorzaam had kunnen zijn. Zelfs vlak voor zijn arrestatie in de hof van Getsemane zei Jezus in gebed: Vader, als u het wilt, neem deze beker dan van mij weg. Maar laat niet mijn wil gebeuren, maar die van u.(Lukas 22:42)

Als Jezus zou hebben teruggedeinsd, dan zou het een heel andere wereld zijn geweest. Ik begin te trillen bij de gedachte wat de uitkomst zou zijn geweest indien Jezus zich niet had laten verbrijzelen.