Dagtekst dinsdag 11 augustus

Ik zal in uw waarheid wandelen.Ps. 86:11.

Hoe kunnen we ons besluit versterken om in de waarheid te blijven wandelen? Eén manier is zo veel doen als je kunt om de Bijbelse waarheid aan anderen te onderwijzen. Op die manier houd je grip op je geestelijke zwaard, ‘Gods woord’ (Ef. 6:17). We kunnen allemaal proberen een betere onderwijzer te worden ‘die het woord van de waarheid juist hanteert’ (2 Tim. 2:15). Als je de Bijbel gebruikt om anderen te helpen waarheid te kopen en onwaarheden af tewijzen, laat je Gods  woorden doordringen tot je eigen hart en geest. Zo versterk je je besluit om in de waarheid te blijven wandelen. De waarheid is een prachtige gave van Jehovah. Je hebt er je kostbaarste bezit aan te danken: je hechte band met je hemelse Vader. Wat hij ons nu leert, is nog maar het begin! Hij  heeft ons de eeuwigheid beloofd zodat we nog veel meer waarheid kunnen kopen. Waardeer de waarheid als een mooie parel. Blijf altijd ‘waarheid kopen’ en ‘verkoop haar nooit’ (Spr. 23:23). w18.11 8 ˚2; 12 ˚15-17

Wat het Wachttorengenootschap hier zegt, is waar: “Wat hij ons nu leert, is nog maar het begin!”

Schrijvend aan de Galaten legde de apostel Paulus uit dat de Wet een oppasser was die naar Christus leidde (Gal 3:24). Dat betekende dat de waarheid veranderde. Niet dat de wet niet langer waar was. Maar zoals Paulus verder vertelde, zorgde God ervoor dat het vorige verbond werd achterhaald. De Joodse aanhangers van dat verbond werden genoodzaakt om veranderingen aan te brengen om in de waarheid te kunnen blijven wandelen. Ze moesten degene accepteren die over zichzelf zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” Ze moesten Jezus aanvaarden. De meesten van hen deden dit echter niet.

De eerste komst van Christus vormde een patroon voor de tweede komst. Zoals eerder vermeld, vervulde Jezus bijvoorbeeld de wet en besloot daarmee het eerste verbond. In het 31ste hoofdstuk van Jeremia zei Jehovah dat hij een nieuw verbond met Israël en Juda zou sluiten. Het nieuwe verbond trad in werking kort nadat het bloed van Jezus werd vergoten. Dat verbond zal echter tot een besluit komen zodra Jezus terugkeert. Daarom zei Jehovah verder over het nieuwe verbond: “Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël zal sluiten’, verklaart Jehovah. ‘Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en in hun hart schrijven. Ik zal hun God worden en zij zullen mijn volk worden. ’En niemand zal zijn naaste en zijn broeder nog onderwijzen door te zeggen: “Ken Jehovah!” Want ze zullen mij allemaal kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen’, verklaart Jehovah. ‘Ik zal hun overtredingen vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken.”  (Jeremia 31: 33-34)

Het moet duidelijk zijn dat het nieuwe verbond nog steeds van kracht is vanwege het simpele feit dat er een doorlopend onderwijsprogramma van kracht is om christenen te helpen Jehovah te leren kennen. Dat is waar het Wachttorengenootschap om draait – prediken en onderwijzen. Zodra Christus echter arriveert, dan zal de fase van het maken van discipelen zijn voltooid. Dan zal de Wachttoren-organisatie niet langer meer nodig zijn en dus overbodig zijn geworden. Net als het voormalige Joodse geloofssysteem zal het achterhaald raken. In plaats daarvan zal Christus het roer overnemen als de Wonderbare Raadgever. Jesaja legt het als volgt uit: Aan het einde van de dagen zal de berg van Jehovah’s huis stevig bevestigd worden boven de top van de Bergen en verheven worden boven de heuvels, en daarheen zullen alle volken stromen. Vele volken zullen komen en zeggen: ‘Kom, laten we naar de berg van Jehovah gaan, naar het huis van de God van Jakob. Hij zal ons zijn wegen leren en wij zullen zijn paden bewandelen.(Jesaja 2:2-3)

Een ander patroon betreft de lengte van Jezus’ bediening. In de eerste eeuw wandelde Jezus ongeveer drie en een half jaar onder de Joden. Dezelfde tijdsperiode wordt profetisch uitgedrukt als 1260 dagen, 42 maanden en tijd, tijden en een halve tijd. De profetische tijdsperiode begint na de ineenstorting van het systeem – nadat de grote verdrukking zal worden verkort.

Na het Pascha en de eerste avondmaaltijd op de laatste avond van zijn leven als mens, zei Jezus tegen zijn apostelen: Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nu niet bevatten. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij jullie in alle waarheid leiden. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en hij zal jullie bekendmaken wat komen gaat. Hij zal mij eren, want hij zal jullie bekendmaken wat hij van mij ontvangt. Alles wat de Vader heeft, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij jullie bekendmaakt wat hij van mij ontvangt. Nog een korte tijd en jullie zullen me niet meer zien, en na weer een korte tijd zullen jullie me wel zien. (Johannes 16: 12-16)

Jezus verpersoonlijkte de heilige geest als een persoon en verwees naar de komst van degene die hen in alle waarheid zou leiden. De apostelen hebben vijftig dagen na het Pascha absoluut zeker de heilige geest ontvangen, toen ze erdoor werden gezalfd. Daarvoor echter, nadat Jezus was opgewekt, openbaarde hij zich op verschillende manieren aan hen. Toen hij zich op een keer aan de twijfelende apostel Thomas toonde, blies Jezus op hen en zei: “Ontvang heilige geest”(Joh 20:22). Die oorspronkelijke christenen werden echter niet in de volledige waarheid geleid. Hoe kon dit zo zijn geweest? Veel van de waarheid die in de profetie werd opgetekend moest nog worden onthuld. Deze waarheid was verzegeld tot de tijd van het einde en de komst van de Zoon des mensen. Dus, nee…de geest van de waarheid is nog niet gearriveerd en heeft ons dus nog niet naar de volledige waarheid geleid.

De verschijningen van Jezus aan zijn discipelen kort na zijn opstanding vormt een patroon voor zijn ultieme manifestatie en openbaring tijdens zijn tegenwoordigheid. Dat zal het moment zijn waarop de uitverkorenen hem zullen zien. De geest van de waarheid zal hen omhullen. Dan zal het nieuwe verbond worden gesloten en zullen allen Jehovah kennen, van de kleinste tot de grootste. Het Koninkrijk zal dan een feit zijn en de waarheid zal vanaf dat moment voor altijd regeren.