Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk gepost in augustus 2011. In deze her-post zijn slechts kleine aanpassingen opgenomen.

“Zoon van de dageraad, stralende, uit de hemel ben je gevallen! Jij die volken overwonnen hebt, geveld lig je op aarde!” (Jesaja 14:12)


De val van het machtige Babylon diende ter bevestiging dat Jehovah de enige ware God is. Behalve het feit dat Hij had voorspeld dat Babylon zou dienen als zijn bestraffingsmiddel om daarmee de gehele aarde te verwoesten, voorspelde God daarnaast ook nog de naam van de man die Babylon omver zou werpen. God deed dit bijna twee eeuwen voor het moment waarop deze man zelfs maar werd geboren. God benoemde Cyrus als de gezalfde van Jehovah, de bevrijder van Gods onderdrukte volk; wat overduidelijk verwijst naar de symbolisering van Christus.

In samenhang daarmee werd in de latere hoofdstukken van dezelfde profetie van Jesaja gezegd dat de gerepatrieerde Joden en hun gezelschap naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waren overgebracht. Als een bevestiging hiervan weten we dat die uitdrukking ook wordt gebruikt in de tweede brief van Petrus evenals in Openbaring. Beiden hebben daarnaast ook betrekking op het toekomstige samenstel.

Wanneer we dit feit in ons achterhoofd houden dan begrijpen we ook dat het profetische verslag over de val van het oude Babylon niet alleen betekende dat God een voorspeller is van toekomstige gebeurtenissen, maar daarnaast leidde deze gebeurtenis ook nog tot de volledige verwezenlijking van Gods algehele voornemen.

In het grotere geheel van dingen moet Babylons omverwerping als symbool staan voor een levendig patroon van de ondergang van het laatste koninkrijk en het hele huidige samenstel van dingen – met inbegrip van de onrechtvaardige hoer die dus schijnbaar onlosmakelijk verbonden is met de laatste koning; Babylon de Grote.

Aangezien het oude Babylon een buitengewoon religieuze samenleving was – waar men zich massaal richtte tot de afgod Marduk en daarnaast ook nog een heel pantheon aan lagere goden en godinnen, waaronder ook de triade Shamash, Sin en Ishtar – door middel waarvan zij probeerden om hun oorlogen en plunderingen te zegenen, maakt de profetie van Jesaja daarentegen geen onderscheid tussen het rijk en zijn demonen-aanbiddende religie.

Laten we nu eens een nauwkeuriger blik werpen op het opgetekende oordeel dat het koninkrijk Babylon ten deel zal vallen. In Jesaja 14: 15-20 staat geschreven: Maar je zult afdalen in het Graf, in het diepst van de kuil. Wie je zien, zullen je aanstaren. Ze kijken nog eens goed naar je en zeggen: “Is dit de man die de aarde deed schudden, die koninkrijken deed beven, die de bewoonde aarde in een woestijn veranderde en steden verwoestte, die weigerde zijn gevangenen te laten gaan?” Alle andere koningen van de volken, allemaal rusten ze vol eer, ieder in zijn eigen praalgraf. Maar jij wordt afgedankt zonder graf als een gehate spruit. Je bent bedekt met gesneuvelden die met het zwaard zijn doorstoken, die in een kuil met stenen zijn gegooid. Je bent als een vertrapt kadaver. Je zult niet bij hen worden begraven, omdat je je eigen land hebt vernietigd en je eigen volk hebt gedood. Over het nageslacht van boosdoeners wordt nooit meer gesproken.

Er bestaat geen enkele reden voor om aan te nemen dat het letterlijke Babylon uit de oudheid een eervolle rustplaats zou zijn ontzegd vergeleken met alle andere koninkrijken en rijken die door de eeuwen heen op deze aarde hebben bestaan. De opkomst en ondergang van Babylon maakt net zo goed deel uit van de geschiedenis van het huidige samenstel net als welk ander koninkrijk dan ook.

Het feit dat het 14de hoofdstuk van Jesaja melding maakt van het feit dat Babylon een eervolle rustplaats zal worden ontzegd, in tegenstelling tot alle andere grote koningen van de aarde die door de eeuwen heen zijn gekomen en weer zijn gegaan, vormt het bewijs dat de slachting van Babylon een parallel betreft met het oordeel dat in het laatste boek van de Bijbel werd geopenbaard over de koningen van de aarde, wiens geslachte stoffelijke overschotten bestemd zijn om te rotten op het slagveld van Armageddon, om vervolgens te dienen als feestmaal voor alle vogels.

Het is interessant om op te merken dat de reden die in de Bijbel wordt gegeven voor de tenuitvoerbrenging van het keiharde oordeel tegen Babylon is, omdat het zijn eigen volk heeft gedood. Dit ondanks het feit dat Babylon in werkelijkheid juist Jehovah’s volk en de grote menigten mensen uit alle volken rondom hen heeft gedood. Er is geen enkel bewijs te vinden dat het koninkrijk daadwerkelijk genocide heeft gepleegd op het Babylonische volk zelf.

Waarom wordt Babylon in de profetie dan beschuldigd van het doden van zijn eigen volk?

Omdat, zoals al eerder in dit artikel en ook elders op deze website werd vermeld, Babylon het laatste koninkrijk typeert. Het laatste koninkrijk is voorbestemd om een wereldregering te worden. Deze wereldregering zal de plaats innemen van alle individuele soevereine natiestaten en landen die momenteel dus op individueel en nationaal niveau hun gezag uitoefenen binnen hun eigen landsgrenzen. Wanneer we de situatie beschouwen waarbij er 1 wereldregering zal zijn, dan zouden in dat geval dus alle mensen van de wereld onder zijn heerschappij vallen; vandaar dat er ook in het bovenstaande vers staat geschreven “uw eigen volk”.

In tegenstelling tot de bewering van het Wachttorengenootschap, dat de Verenigde Naties op dit moment functioneert als de achtste koning die gelijktijdig naast de zevende koning regeert, is in werkelijkheid de laatste koning op dit moment nog steeds niet aan de macht gekomen. (Lees voor een meer gedetailleerde uiteenzetting de hoofdstukken getiteld: “Ondergang van Amerika” en “Een achtste koning”)

De Verenigde Naties zullen hoogstwaarschijnlijk de achtste koning gaan worden, echter vormt de Verenigde Naties op dit moment nog slechts een leeg, bureaucratisch omhulsel, wachtend op het moment waarop het de macht zal worden gegeven zodra eenmaal alle met bokken te vergelijken leiders van de natiën gedwongen zullen worden om hun tronen af te staan, zoals in Jesaja 14: 9 ook werd voorzegd. We lezen daar: “Zelfs het Graf beneden is druk in de weerom je te ontvangen als je komt. Het maakt voor jou degenen wakker die machteloos zijn in de dood, alle onderdrukkende leiders van de aarde. Het laat alle koningen van de volken opstaan van hun troon.”

Echter zou het best weleens zo kunnen zijn dat het mechanisme voor het “overwinnen van de volken”, zoals dit wordt beschreven in het twaalfde vers van Jesaja 14, de financiële valstrik kan zijn die op dit moment al duidelijk waarneembaar is. De situatie waarbij de natiën der aarde zijn verleid om enorme bergen aan schulden op zich te nemen die onmogelijk nog af te betalen zijn. Sinds de COVID-crises zijn er nog eens vele biljoenen dollars en euro’s toegevoegd aan deze nooit meer af te lossen schuldenlast. Bovenop dit alles komt ook nog de waardeloze, gigantische zeepbel van derivaten die onderhand al meer dan een astronomische biljard dollar bedraagt. Vanwege de kunstmatig laag gehouden kosten om kapitaal te kunnen lenen, zijn bedrijven, natiën, staten en gemeenten allemaal verstrikt geraakt in dit web van eindeloze schulden waar ze nooit meer uit kunnen komen.

“IS DIT DE MAN DIE DE AARDE DEED SCHUDDEN?”

Het is opmerkelijk dat Jesaja naar de koning van Babylon verwijst als zijnde een enkele persoon, een man, waarover Jesaja in vers 16 zegt: “Is dit de man die de aarde deed schudden, die koninkrijken deed beven…?”

Tegenwoordig bestaan er geen individuele koningen die zo’n grote macht uitoefenen. Het is daarentegen wel waar dat de Britse koninklijke familie onvoorstelbare rijkdom en macht bezit. Hare Majesteit, de Koningin, bezit wereldwijd meer eigendommen dan welke andere particuliere entiteit dan ook – meer dan tien keer zoveel als de op een na grootste particuliere grootgrondbezitter ter wereld – een lid van de Saoedische koninklijke familie.

Echter is de harde waarheid in deze kwestie dat er ook nog een onzichtbare entiteit bestaat die meer macht bezit dan alle monarchieën en koninkrijken – het is de zogenaamde “onzichtbare hand”. We hebben het hier dan over de financierende oligarchie. En van alle machtigste bankdynastieën die er vandaag de dag bestaan, is er geen enkele die zo rijk, machtig of invloedrijk is als de geheimzinnige familie Rothschild.

Terwijl de Forbes-lijst met de rijkste mensen ter wereld hun rijkdom vaststelt in bedragen van tientallen miljarden, controleert de familie Rothschild een rijkdom die triljoenen bedraagt. Via de Europese Inter-Alpha Groep van banken leidt Rothschild een bankenimperium dat maar liefst 80% van de wereldfinanciën controleert.

Gedurende de 250 jaar dat deze familie zaken doet, zijn de Rothschild-bankiers naar verluidt schathemeltje rijk geworden doordat ze bijvoorbeeld van vrijwel alle oorlogen hebben geprofiteerd door beide kanten te financieren van de partijen die met elkaar in een strijd verwikkeld waren. En zoals algemeen bekend, is de Britse Oost-Indische Compagnie de grondlegger geweest van de wereldwijde drugshandel en tot op de dag van vandaag wassen veel van de meest vooraanstaande banken en hun offshore hedgefondsen honderden miljarden wit die worden verdiend aan de illegale handel in verdovende middelen. Het is zeker niet vergezocht om te stellen dat de geldstroom die voortkomt uit de handel in drugs op dit moment het enige is dat het huidige bankensysteem overeind houdt om een volledige ineenstorting te voorkomen!

Tijdens de hoogtijdagen van het Britse Rijk uitte Nathan Rothschild de volgende opscheppende woorden die alom bekend zijn geworden: “I care not what puppet is placed upon the throne of England to rule the Empire on which the sun never sets. The man who controls Britain’s money supply controls the British Empire, and I control the British money supply.”

Vrij vertaald naar het Nederlands betekent dit zoiets als: “Het kan me niet schelen welk poppetje er op de troon van Engeland wordt geplaatst om over het Rijk te regeren waar de zon nooit ondergaat. De man die de geldvoorraad van Groot-Brittannië controleert, controleert ook het Britse Rijk, en ik ben degene die de Britse geldvoorraad beheert.”

Er bestaat geen enkele twijfel over dat hetzelfde principe vandaag de dag nog steeds van toepassing is; des te meer aangezien er in deze tijd een kleine groep bankiers is die de geldvoorraad van de hele wereld controleert.

(Overigens: het onafhankelijke nieuwsartikel dat in het oorspronkelijke artikel stond staat nu niet langer meer online. Dat artikel ging over het monopolie van de Rothschild-familie met betrekking tot de wereldwijde goudhandel. In dit artikel werd verklaard dat de familie Rothschild zich nooit in de Verenigde Staten zou hebben gevestigd. Dat is niet waar. Het klopt dat ze in Amerika geen particuliere investeringsbank hebben opgericht, maar als men in aanmerking neemt dat de Amerikaanse Federal Reserve-bank, die in het geheim werd opgezet en tevens in de duisternis van de nacht in alle haast werd opgericht, in werkelijkheid een particuliere instelling is welke naar verluidt eigendom is van acht voornamelijk Europese bankiersfamilies, kunnen we er vrij zeker van zijn dat één van deze families Rothschild heet.)

Toen Jezus op aarde was, stond hij tegenover de Verleider, die op een bepaald moment pochte dat aan hem alle macht was gegeven, evenals aan een ieder die hij uitkiest om deze macht aan te geven. Blijkbaar heeft Satan de afgelopen twee eeuwen in de eerste plaats zijn rijkdommen toevertrouwd aan een selecte groep financiers die zich hebben verzameld rondom de Kroon en de City of London – waarvan de Rothschilds de meest prominente zijn van deze groep financiers.

Zoals het er momenteel naar uitziet, heeft hun monetaristische, roofzuchtige schuldensysteem het einde van de tunnel bereikt, in die zin dat het schijnbaar alle rijkdommen heeft onttrokken uit de wereld die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het overeind houden van de krioelende miljarden mensen op deze aarde. Indien deze bubbel niet voortdurend wordt gevoed, dan zal hun opgeblazen schuldenzeepbel inkrimpen en uiteindelijk imploderen. Het enige alternatief is om onbeperkt geld bij te drukken, waarmee hetzelfde resultaat wordt bereikt door middel van een hyper inflatoire explosie of een regelrechte ineenstorting van de wereldeconomie. We zijn zonder enige twijfel getuige van een besluit van een al lang bestaand, mondiaal samenstel van dingen.

In het licht van deze koude realiteit wordt het met de dag steeds duidelijker dat het imperium van de financiers stappen aan het zetten is om te beginnen met de grootschalige liquidatie van grote aantallen mensen om hiermee hun eigen dominantie te kunnen behouden. Blijkbaar is het hun plan om hun eigen triljoenen aan waardeloze schuldverplichtingen volledig af te schuiven op de regeringen, zoals overigens gedeeltelijk al is gedaan door gebruik te maken van de vele corrupte, nalatige en ronduit stupide overheidsfunctionarissen, met de bedoeling om hele landen naar de economische afgrond te leiden – waarbij grote aantallen van hun eigen burgers gedurende dit proces om zullen komen. Het zal daarom ook ongetwijfeld zo zijn dat de apocalyptische ruiters hier nauw bij betrokken zullen zijn om te helpen hun doel te bereiken door middel van wereldwijde oorlog, hongersnood en pestilentiën.

Door het huidige failliete systeem van soevereine natiestaten voor hun eigen doelstellingen tot zinken te laten brengen, willen de financiers hun macht geven aan de Verenigde Naties om deze voor hun karretje te spannen en deze te gebruiken als een supranationale wereldregering om daarmee te voorkomen dat de individuele landen hun macht weer terugkrijgen. We kunnen er zeker van zijn dat het constitutionele systeem, zoals dat in Amerika altijd heeft bestaan, waarmee de rechten van Jehovah’s Getuigen tot op de dag van vandaag werden verdedigd en beschermd, binnenkort tot het verleden zal behoren. Daarbij komt dat er een ongekende vloedgolf van vervolging en tirannie zal uitbreken die over hen zal worden ontketend. Over diegenen die zich aan de geboden van God houden en de taak hebben over Jezus te getuigen. (Openbaring 12:17)

Op een bepaald moment daarna zal ook het systeem van georganiseerde religie dat ook wel bekend staat als Babylon de Grote, worden vernietigd. Op deze manier zal de laatste koning alle koninkrijken laten beven en zijn eigen volk doden. Maar wat wordt er dan bedoeld met het vers waarin staat geschreven dat hij zich boven de sterren van God zal verheffen?

“BOVEN GODS STERREN VERHEF IK MIJN TROON”

In de taal van de Schrift kunnen sterren een symbolische verwijzing naar de engelen betekenen. Sterren kunnen ook de zonen van het Koninkrijk vertegenwoordigen. Wat bijvoorbeeld de laatste (achtste) koning betreft, die in het achtste hoofdstuk van Daniël wordt afgebeeld als een woest uitziende koning, zegt de profetie: “Hij werd zo groot dat hij helemaal tot aan het hemelse leger reikte. Hij liet een deel van het leger en van de sterren naar de aarde vallen en vertrapte ze. Hij verhief zich zelfs tegen de Vorst van het leger. Hem werd het vaste kenmerk ontnomen en de vaste plaats van zijn heiligdom werd omvergehaald.” (Daniel 8:10-11)

In tegenstelling tot hetgeen het Wachttorengenootschap onderwijst, namelijk dat Jehovah de Vorst van het leger is, is Christus in werkelijkheid de grote vorst die Gods volk leidt. En aangezien de profetie bestemd is om in vervulling te gaan tijdens de climax (tijd van het einde), lang nadat het Joodse heiligdom door de Romeinen omver werd gehaald, betreft het werkelijke heiligdom dat zal worden omvergehaald de geestelijke gemeente van Christus.

Zoals we weten worden zodra de parousia (Tweede Komst van Christus) eenmaal begint, de doden die aan Christus toebehoren als eerste opgewekt, in wat “de eerste opstanding” wordt genoemd. De uitverkorenen die in leven zullen zijn tijdens de Tweede Komst van Jezus, worden “de overgeblevenen” genoemd omdat ze op aarde overgebleven zullen zijn terwijl hun gezalfde voorgangers zich op dat moment reeds met Christus hebben verenigd in de hemel. Het betreft dus de kleine gemeente van overgeblevenen die als sterren zullen zijn, aangezien ze tijdens de parousia op een gegeven moment de verheerlijkte Christus zullen zien en getransformeerd zullen worden om zoals hem te zijn. Voor hen zal er al een plaats zijn gereserveerd in de hemel die ze zullen innemen zodra ze in een oogwenk zullen worden getransformeerd nadat ze hun onvermijdelijke menselijke dood zullen moeten ondergaan.

Feitelijk zullen de overgeblevenen echter vóór hun dood tijdens de komst van Christus al een volledig aandeel krijgen in het Koninkrijk, waardoor ze zelfs in het vlees al onsterfelijke koningen worden. Dat ik ook de reden waarom ze op passende wijze worden gesymboliseerd als een hemellichaam, oftewel – sterren.

De apostel Johannes schreef over dit fenomeen: Lieve vrienden, we zijn nu kinderen van God, maar wat we zullen zijn, is nog niet geopenbaard. Wel weten we dat wanneer hij geopenbaard wordt, wij als hij zullen zijn, want we zullen hem zien zoals hij is.  (1 Johannes 3: 2)

Het moge duidelijk zijn dat de manifestatie van Christus niet verwijst naar zijn openbaring aan hemelse schepselen; de openbaring van iemand of iets betekent tenslotte dat er iets onthuld wordt wat voorheen onzichtbaar was. Christus hoeft zichzelf toch niet aan de hemelse toeschouwers te openbaren of te manifesteren?

Bovendien spoort de apostel in 1 Johannes 2: 26-28 de kleine kinderen van God aan door tot hen te zeggen: Die dingen schrijf ik jullie over degenen die proberen jullie te misleiden. En wat jullie betreft: de zalving die jullie van hem hebben ontvangen blijft in jullie, en jullie hebben niemand nodig die je onderwijst. Maar de zalving door hem leert jullie alle dingen en is waar en is geen leugen. Blijf in eendracht met hem, zoals die zalving jullie heeft geleerd. Lieve kinderen, blijf dus in eendracht met hem, zodat we, wanneer hij geopenbaard wordt, vol vertrouwen kunnen zijn en hem bij zijn aanwezigheid niet beschaamd uit de weg hoeven te gaan.

Het zou niet redelijk zijn om te stellen dat opgewekte onsterfelijken beschaamd uit de weg dienen te gaan ten overstaan van Christus. Nee, de manifestatie of aanwezigheid (parousia) zal op aarde plaatsvinden precies zoals hierboven al werd aangehaald. De “kinderen van God” zullen hem zien zoals hij is, wat wil zeggen dat ze op hem zullen lijken, als de glorieuze Christus, zoals ook Petrus, Jakobus en Johannes hem zagen op de berg van de transfiguratie, wat, zoals Petrus later schreef, een voorbode vormde op zijn macht en aanwezigheid (parousia).

Welnu, wanneer de “kleine kinderen” Jezus zullen zien zoals hij werkelijk is, en wanneer zij behalve dat ook nog eens een keer “zullen zijn zoals hij” zodra hij geopenbaard zal zijn, dan kunnen we ook meer waardering kunnen opbrengen voor datgene wat Paulus bedoelde te zeggen toen hij zei dat de hele schepping vol verlangen wacht op de openbaring van de zonen van God. (Romeinen 8:19)

Met andere woorden zullen de zonen van God die op dat moment nog met ongesluierde gezichten op aarde rond zullen lopen, de heerlijkheid van Jehovah weerspiegelen. Of zoals Christus dit fenomeen zelf beschreef: In die tijd zullen de rechtvaardigen zo helder als de zon stralen in het Koninkrijk van hun Vader.”

Laten we nu eens terugkeren naar het 14de hoofdstuk van Jesaja. In de verzen 12-14 lezen we: Zoon van de dageraad, stralende, uit de hemel ben je gevallen! Jij die volken overwonnen hebt, geveld lig je op aarde! Je hebt bij jezelf gezegd: “Ik zal naar de hemel opstijgen. Boven Gods sterren verhef ik mijn troon en op de berg van samenkomst neem ik plaats, in de meest afgelegen streken van het noorden. Ik stijg op tot boven de hoogste wolken. Ik zal op de Allerhoogste lijken.”

Watchtower drawing Christ chaining SatanIn het 12de hoofdstuk van Openbaring wordt de grote draak afgebeeld die uit de hemel wordt geslingerd met al zijn goddeloze engelen die achter hem aankomen. Deze omlaag geworpen draak sleept vervolgens een derde van de sterren mee naar beneden met zijn staart.

Nogmaals, de sterren vertegenwoordigen de zonen van het Koninkrijk, van wie de minderheid (een derde) op dat moment op aarde is. Hoe verwijdert hij ze dan uit de hemel? Satan trekt erop uit om oorlog te voeren tegen de overgeblevenen wat tot gevolg zal hebben dat hij succesvol zal zijn bij het vermoorden van alle aardse zonen van het Koninkrijk, of zoals het in het achtste hoofdstuk van Daniël staat geschreven: Hij liet een deel van het leger en van de sterren naar de aarde vallen en vertrapte ze.Op die manier verheft de stralende, ‘de zoon van de dageraad’ (wat een verwijzing lijkt te zijn naar de occulte Gouden Dageraad en hun satanische Illuminati nieuwe wereldorde), zichzelf boven de gezalfde sterren van de hemel en verheft zijn eigen troon boven die van God. De broeders van Christus zullen van de aarde worden verdreven, waardoor het erop zal lijken alsof ‘de stralende’ de meester van de wereld is.

Echter zullen de ogenblikkelijk herrezen heiligen zich daarna bij Christus en de rest van de 144.000 koningen voegen om vervolgens het slagveld op te stormen om daarna de stralende en zijn demonische heersers aan te vallen. Jehovah zal zich dus wreken op de wereld van de Duivel omdat deze Christus indirect ter dood heeft gebracht door zijn broeders te vermoorden.

Ironisch genoeg werken verschillende patriottische groepen evenals degenen die zichzelf ten onrechte voorhouden dat ze het werk van Jezus doen, met volle vaart mee aan het ontmaskeren van het duivelse plan en ze verzetten zich tegen het plan van de bankiers om Amerika en de rest van de wereld over te nemen. Ze beseffen zich niet dat het niet alleen een satanische samenzwering is, maar dat het daarnaast ook de wil is van de Almachtige God om een goddeloze, egocentrische en slechte wereld aan zo’n roemloos en verschrikkelijk lot te onderwerpen.

Dit is wat er tegen de hele aarde besloten is en dit is de hand die tegen alle volken opgeheven is. Want Jehovah van de legermachten heeft het besloten. Wie kan het verhinderen? Zijn hand is opgeheven. Wie kan die tegenhouden? (Jesaja 14: 26-27)