Deze week en de volgende week zullen Jehovah’s Getuigen wereldwijd tijdens de Wachttorenstudie via ZOOM dieper ingaan op de materie omtrent de koningen van het noorden en de koningen van het zuiden.

Het lijkt er sterk op dat de interpretatie van de Bijbelse profetieën door het Wachttorengenootschap aan alle kanten lijkt te rammelen. Na 140 jaar lang bijbelonderzoek snappen ze helaas de profetie van Daniël nog steeds niet met betrekking tot de toepassing ervan op onze huidige moderne tijd. De oorzaak van hun onverlichte toestand is desalniettemin eenvoudig te verklaren. Het boek Daniël is en blijft verzegeld tot aan de tijd van het einde. En in tegenstelling tot wat het Wachttorengenootschap de afgelopen eeuw heeft verkondigd, is de tijd van het einde op dit moment nog niet begonnen.

In paragraaf twee van het studieartikel van de Wachttoren getiteld “De koning van het noorden in de tijd van het einde”, lezen we het volgende:

“Om de profetie in Daniël 11 te begrijpen, moeten we in gedachte houden dat die alleen gaat over machthebbers en regeringen die rechtstreeks invloed op Gods volk uitoefenen. Gods aanbidders maken maar een heel klein deel uit van de wereldbevolking. Hoe komt het dan dat ze toch vaak een doelwit worden bij belangrijke gebeurtenissen in de wereld? Omdat Satan en zijn hele wereld maar één belangrijk doel hebben: iedereen overwinnen die Jehovah en Jezus dient. (Lees Genesis 3:15 en Openbaring 11:7 en 12:17.) De profetie die Daniël opschreef, moet natuurlijk kloppen met andere profetieën in Gods Woord. Sterker nog, een goed begrip van Daniëls profetie is alleen mogelijk als we die vergelijken met andere delen van de Bijbel.”

In de volgende twee paragrafen wordt beweerd dat, omdat er honderden jaren lang geen herkenbare christelijke aardse organisatie bestond, dat er dus ook geen koning van het noorden en geen koning van het zuiden geweest kon zijn. De Wachttoren is overdreven simplistisch in haar redenering. Het feit dat het christendom officieel werd aangenomen als staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk was een zeer belangrijke ontwikkeling. Het kwam erop neer dat het Israël Gods door de koning van het noorden werd onderworpen. In de eerste plaats had dit tot resultaat dat de Bijbel, het fundament van het christelijk geloof, onder controle kwam te staan van het Romeinse Rijk. Dit is ook precies wat de Bijbelse profetie voorzegde met betrekking tot het machtig worden van de koning van het noorden door middel van een klein volk, evenals het feit dat hij de buit en de goederen in beslag zou nemen. (Daniel 11:23-24)

Toen Jerome oorspronkelijk de opdracht kreeg om de Schrift in het Latijn te vertalen, droeg de Vulgaatbijbel eraan bij dat de waarheid bewaard bleef. In de loop van de jaren begon het Latijn echter uit te sterven en de pausen en de Kerk van Engeland legden een verbod op waarbij het elke bijbelgeleerde verboden werd om de Bijbel in een gangbare taal te vertalen. Pas rond het jaar 1439, toen de drukpers eindelijk werd uitgevonden, werd het satanische plan om de Bijbel verloren te laten gaan pas om zeep geholpen. Vandaar ook dat de profetie over de koning van het noorden zegt: “[…] en tegen vestingen zal hij plannen smeden, maar slechts voor een tijd. (Zie ook het artikel: De koning van het noorden vanaf de periode van Christus DEEL 1 en DEEL 2.)

In paragraaf 7 lezen we in dezelfde uitgave van het tijdschrift de Wachttoren:

“Tegen 1870 was het Britse Rijk het grootste imperium op aarde met het sterkste leger ter wereld. Dat rijk werd afgebeeld als een kleine hoorn die drie andere hoorns overwon: Frankrijk, Spanje en Nederland (Dan. 7:7, 8). Het Britse Rijk was tot in de Eerste Wereldoorlog de koning van het zuiden. In die tijd waren de Verenigde Staten de dominante economische macht geworden. Er ontstond een nauwe band tussen de twee.”

Het bewijs dat het Besturende Lichaam omtrent dit onderwerp volledig in het duister tast blijkt duidelijk uit de paragraaf die hierboven staat geciteerd. Jehovah’s Getuigen zijn ertoe gebracht te geloven dat de drie hoorns van het ongewoon woeste wilde beest in de loop van meerdere eeuwen geleidelijk werden ontworteld, te beginnen bij de nederlaag van de Spaanse Armada in het jaar 1588. Geen enkele redenering kan hen op andere gedachten brengen. Helaas blijkt dat niemand zich hier openlijk afvraagt waarom Jehovah God zijn oneindige vooruitziende krachten zou gebruiken om historische onbenulligheden te voorspellen. Bovendien zijn de drie koninkrijken die volgens de Wachttoren-organisatie zogenaamd zouden zijn ontworteld, namelijk Nederland, Frankrijk en Spanje, nooit hun hoedanigheid kwijtgeraakt als zijnde invloedrijke natiën. Vooral Frankrijk is tot op de dag van vandaag nog steeds een van de meest vooraanstaande landen van de wereld. Frankrijk had een bondgenootschap gesloten met Groot-Brittannië in beide wereldoorlogen. Frankrijk beschikt daarnaast ook over nucleaire wapens. Frankrijk heeft een permanente zetel binnen de VN-Veiligheidsraad en is daarnaast ook nog eens lid van de G7. Dit valt dus absoluut niet binnen de definitie van ‘ontworteld worden’. Wanneer we met het oog op de Bijbelse profetie ervan uitgaan dat het visioen van de drie hoorns die uit de kop van het beest zullen worden ontworteld, symboliseert dat machtige heersende natiën van de troon gestoten zullen worden, kan iemand dan beargumenteerd uitleggen op wat voor manier Frankrijk dan omvergeworpen zou zijn door het Britse Rijk? (Zie artikel: De Spaanse Armada of de Derde Wereldoorlog?)

In de tweede paragraaf staat dat Bijbelse profetie in duidelijke harmonie moet zijn wanneer deze vergeleken wordt met andere delen van de Heilige Schrift. Deze stelling is absoluut waar. Waarom is het dan zo dat het Wachttorengenootschap de harmonie over het hoofd ziet die bestaat tussen de drie koningen die door de opgroeiende kleine hoorn worden ontworteld en tussen de drie koninkrijken die in de tijd van het einde door de koning van het noorden onderworpen zullen worden? (“Hij zal zijn hand blijven uitsteken tegen de landen, en ook Egypte zal niet ontkomen. Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en over alle kostbare dingen van Egypte. De Libiërs en de Ethiopiërs zullen hem op de voet volgen.”) (Daniel 11:42-43)

In de vierde paragraaf beweert het Wachttorengenootschap dat zowel de koningen van het noorden als het zuiden de ware God, Jehovah, hebben gehaat. Ook dit betreft weer een veel te simplistische en misleidende uitleg. Uiteraard erkennen we dat het beest een weerspiegeling is van de satanische draak. Toch kan Jehovah God alle aardse heersers gebruiken en inzetten zoals Hij zelf wil en ze op posities plaatsen die Hij bepaalt. Jezus is de Koning der koningen – met inbegrip van de koningen van het noorden en het zuiden. Daarom werd aan Daniël ook door de engel die de profetie vertelde over de koningen van het noorden en het zuiden, meegedeeld dat hij de koning van Perzië had versterkt en ook dat hij tegen deze demonenvorst had gevochten.

Vereist politieke neutraliteit ook van Jehovah’s Getuigen dat zij de geschiedenis dan maar moeten ontkennen? Zijn we dan echt zulke sufferds dat we de speciale rol niet erkennen die Amerika heeft gespeeld bij het verwezenlijken van Jehovah’s voornemen? Het is absoluut geen daad van déloyaliteit om eerlijk te erkennen dat Jehovah God Amerika heeft gezegend.

Bovendien haatten de oprichters van Amerika de God van de Bijbel absoluut niet. Integendeel, ze hadden juist vrees voor God. De pelgrims waren speciaal naar Amerika gevlucht om te ontsnappen aan de tirannie van de Anglicaanse Kerk (de officiële religie van de koning van het noorden). Die oorspronkelijke immigranten van Amerika wilden een natie stichten waar christenen vrij zouden zijn om hun geloof te belijden. Laten we Jehovah God danken voor het feit dat zij hierin succesvol zijn geweest. Hierdoor is het voor het Wachttorengenootschap überhaupt ook mogelijk geworden om in Amerika in alle vrijheid te kunnen groeien. En in tegenstelling tot wat de Wachttoren-organisatie allemaal heeft gepubliceerd ten aanzien van hun vervolging door de Amerikaanse regering, heeft de federale regering van de Verenigde Staten juist in talloze situaties de rechten van Jehovah’s Getuigen juist beschermd tijdens vele rechterlijke uitspraken door het Hooggerechtshof in het voordeel van de Wachttoren-organisatie. Ironisch genoeg zullen Jehovah’s Getuigen er pas echt achter gaan komen wat vervolging precies betekent zodra Amerika in de eindtijd zal worden omvergeworpen. Jehovah’s Getuigen zullen dan alle bescherming en vrijheden kwijtraken die tot op dit moment nog steeds in de Amerikaanse grondwet (Constitution) staan verankerd.

Verder lezen we in paragraaf 12 van dezelfde uitgave van de Wachttoren het volgende:

“Sinds 1914 is de strijd tussen de twee koningen en tegen Gods volk steeds verder geëscaleerd. Zo zijn aanbidders van God die weigerden de wapens op te nemen in de Eerste Wereldoorlog vervolgd door zowel de Duitse als de Britse regering. Degenen die de leiding namen in de prediking werden door de Amerikaanse regering gevangengezet. Dat was een vervulling van de profetie in Openbaring 11:7-10.”

Het klopt inderdaad dat de Amerikaanse regering acht Bethelieten gedurende minder dan een jaar in de gevangenis heeft gezet. Uiteindelijk werd de zaak geseponeerd. Dus ja, sommige elementen binnen de Amerikaanse regering hebben toen tijdelijk Rutherford en zijn kompanen gerechtigheid ontzegd, maar dit werd echter snel weer rechtgezet door diezelfde regering. Het feit dat het Wachttorengenootschap beweert dat de korte opsluiting van acht Wachttoren-functionarissen de Bijbelse vervulling zou zijn geweest van het visioen van Openbaring met betrekking tot de twee getuigen die werden gedood en waarvan hun lijken op straat werden achtergelaten is simpelweg bespottelijk te noemen.

Op een bepaald moment dat hopelijk zeer snel zal aanbreken, zal iemand binnen Bethel zich ongetwijfeld richting Christus moeten gaan verantwoorden voor het publiceren van dit soort nonsens richting Gods volk.

Voetnoot: De verplichte dienstplicht voor Jehovah’s Getuigen gedurende de Tweede Wereldoorlog werd door de overheid strenger gehandhaafd vanwege het feit dat de Wachttoren-organisatie zich richting de regering destijds niet flexibel opstelde met betrekking tot de mogelijkheid tot alternatieve ongewapende dienstplicht. Op dit moment wordt alternatieve dienstplicht echter wel toegestaan, indien dit van toepassing is.