Dagtekst vrijdag 25 september

Is het toegestaan caesar belasting te betalen of niet? — Matth. 22:17.

De ‘aanhangers van Herodes’ die deze kwestie opwierpen, hoopten Jezus van opruiing te kunnen beschuldigen als hij zei dat ze die belasting niet hoefden te betalen. Als Jezus zei dat ze die wel moesten betalen, kon hij de steun van zijn volgelingen verliezen. Jezus zorgde ervoor dat hij neutraal bleef. Hij wist natuurlijk dat veel belastinginners corrupt waren. Maar hij liet zich niet afleiden van iets dat veel belangrijker was: Gods Koninkrijk, de echte oplossing. Zo gaf hij al zijn volgelingen het voorbeeld. We moeten ons niet mengen in politieke kwesties, hoe rechtvaardig of goed een zaak  ook kan lijken. Christenen zoeken het Koninkrijk van God en zijn rechtvaardigheid. Daarom hebben we geen sterke mening over bepaalde onrechtvaardige praktijken en spreken we ons daar niet tegen  uit (Matth. 6:33). Veel Getuigen hebben zich kunnen losmaken van sterke politieke meningen. 18.06 6 ˚9-11

Jezus stelde zich niet neutraal op ten aanzien van de kwestie of men wel of niet belasting hoort te betalen. Jezus zei tegen de Joden dat ze gewoon hun belastingen moesten betalen: “Geef dan aan caesar wat van Caesar is, maar aan God wat van God is.”

Door te zeggen: ‘geef terug aan Caesar wat van Ceasar is’, suggereerde Jezus dat de Joden (die zich onder Romeinse bezetting bevonden) iets aan Caesar schuldig waren. We hebben het hier dus niet over neutraliteit maar wel over onderwerping. Jezus pleitte ervoor om loyaal te zijn aan het bezettende Romeinse Rijk zolang die loyaliteit maar niet in strijd was of afbreuk zou doen aan de bediening die we aan God verschuldigd zijn.

We zien dus dat Jezus, als de toekomstige Koning van de wereld, ervoor pleitte om niet opstandig te zijn tegen Rome. Ironisch genoeg kwam (nadat Jezus de christelijke geloofsleer had opgericht) een opruiende groep fanatieke Joden wel degelijk in opstand tegen de Romeinse bezetting. Uiteindelijk heeft hun opstand geresulteerd in het teweegbrengen van de  gruwelijke vernietiging van Jeruzalem. Indien de Joden echter onderworpen waren gebleven dan hadden ze ook geen ramp over zichzelf afgeroepen.

Er is een bijbelverslag dat staat opgetekend in het boek Ester, dat vertelt hoe een Jood genaamd Mordechai destijds hoorde over een complot om de toenmalige koning te vermoorden. Hij deed hiervan aangifte. Na verloop van tijd werd zijn goede daad aan de koning bekendgemaakt, wat leidde tot de ondergang van Haman wat ervoor had gezorgd dat de Joden werden behoed voor de pogrom die Haman in gang had gezet.

Mordechai had ook kunnen redeneren dat, aangezien de Joden in Perzië gevangen zaten, het misschien wel Gods wil zou zijn geweest dat de koning moest worden vermoord. Toch was dit niet hoe hij dacht. Hij bleef loyaal aan de Perzische koning. Ook in dit geval hebben we het hier niet over neutraliteit.

Is het verkeerd om sterke politieke opvattingen te hebben in het licht van wat er nu allemaal in de wereld gebeurt? We zien dat er op dit moment bijvoorbeeld een anarchistische beweging is losgelaten binnen het domein van de Verenigde Staten met de intentie om het land te verdelen, de geschiedenis te herschrijven, iconische standbeelden omver te werpen en om op te roepen tot geweld tegen de politie. Is neutraliteit dan niet hetzelfde als stilzwijgend instemmen met degenen die Amerika willen vernietigen? Als we aan de regering dienen terug te betalen wat we aan diezelfde regering verschuldigd zijn, zijn we dan eveneens ook niet enige steun verschuldigd aan het regerende systeem en tevens richting de lokale politie die hier publiekelijk wordt aangevallen?

In het 13de hoofdstuk van Romeinen pleitte Paulus voor meer dan enkel en alleen het betalen van belasting. Hij beval christenen om “iedereen te geven wat hem toekomt: belasting aan wie om belasting vraagt, schatting aan wie om schatting vraagt, ontzag aan wie ontzag toekomt, eer aan wie eer toekomt.

Het eren van de superieure autoriteiten betekent het afwijzen van de aanval op het systeem door anarchisten. Dat is wederom geen neutraliteit. Paulus spoorde christenen zelfs aan om te bidden voor de stabiliteit van het land waar we wonen: Allereerst dring ik erop aan dat er smeekbeden, gebeden, voorbeden en dankzeggingen worden gedaan voor alle soorten mensen, ook voor koningen en iedereen met een hoge positie, zodat we een kalm en rustig leven kunnen blijven leiden met volledige toewijding aan God en ernst. Dat is goed en aangenaam in de ogen van God, onze Redder. Het is zijn wil dat alle soorten mensen worden gered en nauwkeurige kennis van de waarheid krijgen.”  (1 Timotheüs 2: 1-4)

Zou u zich de reactie onder Jehovah’s Getuigen kunnen voorstellen wanneer een ouderling in het openbaar in gebed zou smeken om Gods zegen voor bijvoorbeeld president Trump, zodat we een kalm en rustig leven kunnen blijven leiden? U weet waarschijnlijk net zo zeker als ik dat er in zo’n situatie enorme verbijstering zou ontstaan bij de toehoorders van dat gebed. Het is een vaststaand feit dat het Wachttorengenootschap Jehovah’s Getuigen nooit heeft aangemoedigd om deze aansporing van de geïnspireerde apostel in de praktijk op te volgen.

Sommigen realiseren zich waarschijnlijk niet dat Rutherford de Bijbelonderzoekers lang geleden de raad gaf om deel te nemen aan een ‘nationale dag van het gebed’ die in 1918 werd afgekondigd door de toenmalige Amerikaanse president ‘Woodrow Wilson. De Bijbelonderzoekers smeekten Jehovah om een einde te maken aan de oorlog in Europa – een oorlog die later de geschiedenisboeken in zou gaan als de Eerste Wereldoorlog. (Blijkbaar verhoorde God hun gebeden toen de oorlog enkele maanden later eindigde.)

Jaren later, toen Fred Franz een uitgebreide profetische interpretatie verzon, veronderstelde hij dat de reden waarom de hemel het had toegelaten dat Rutherford naar de gevangenis werd gestuurd en dat de Bijbelonderzoekers werden onderworpen aan vervolging en onrust was omdat Jehovah ontevreden over hen zou zijn geweest omdat ze de christelijke neutraliteit hadden geschonden doordat ze de aansporing van de apostel Paulus hadden opgevolgd! (Fred Franz beweerde dat de vervolging en de gevangenzetting van Rutherford de profetische vervulling was van de gevangenschap onder Babylon de Grote – een leerstelling die pas onlangs werd geschrapt. (Lees hier de verdere uitleg in paragraaf negen) Het is eigenlijk te bizar voor woorden dat het Wachttorengenootschap een gebed, waarin aan God wordt gevraagd om in te grijpen door de zinloze slachting van miljoenen jonge mannen uit alle natiën te stoppen, bestempelt als iets onchristelijks!

Het geciteerde artikel veroordeelt daarnaast ook de Internationale Bijbelonderzoekers omdat ze financiële steun (war bonds) hadden gegeven ten behoeve van de oorlog. Raadde de apostel christenen dan niet aan om schatting te geven aan eenieder die om schatting vraagt? Wordt het leger samen met alle militaire middelen dan niet gefinancierd door middel van belastinggeld? Als het Wachttorengenootschap op dit moment de Bijbelonderzoekers veroordeelt omdat ze ‘war bonds’  hadden gekocht, pleit het Wachttorengenootschap er dan in principe ook niet voor dat men dan maar geen belasting meer zou moeten betalen als een soort verkapte protestactie tegen oorlog in het algemeen? Misschien moeten we ons dan ook maar meteen hardmaken om de financiering van het politieapparaat stop te zetten, aangezien er ongetwijfeld veel gevallen zijn geweest waarbij bepaalde agenten hun geweldsmonopolie tegen burgers hebben misbruikt waarbij sommigen van deze agenten zelfs schuldig zijn aan moord.

Echter is de rauwe waarheid in deze kwestie dat het Wachttorengenootschap nooit echt neutraal is geweest. De organisatie heeft laten zien dat ze altijd al pro-overheid is geweest. Dat komt omdat de koning van het noorden (Britse rijk) sommigen tot afvalligheid heeft verleid. Dat is de reden waarom het Besturende Lichaam alle Jehovah’s Getuigen op dezelfde lijn heeft gezet met de Verenigde Naties, doordat ze miljoenen onwetende verkondigers en pioniers ertoe hebben aangezet om VN-propaganda van deur tot deur te verspreiden. (Zie hoofdstuk “Het Partnerschap” uit het boek ‘Jehovah Zelf is Koning Geworden’. Bekijk ook de Engelstalige pdf onderaan de pagina waarin een overzicht te vinden is van de overvloed aan verwijzingen naar de Verenigde Naties in de grote hoeveelheid lectuur van de Wachttoren-organisatie uit die bewuste 10-jarige periode toen het Wachttorengenootschap nog officieel NGO lid was van de Verenigde Naties.) Het bovenstaande is ook precies de reden waarom het Wachttorengenootschap bijna uitsluitend citaten gebruikt van imperialistische Britse historici. Dat is ook de reden waarom het Wachttorengenootschap nooit de prestaties aanhaalt van natiën – zoals Amerika. Het Wachttorengenootschap prijst alleen de prestaties en de verheven idealen van de Verenigde Naties. Daarom weerspiegelt het Wachttorengenootschap de propaganda van de globalisten door te beweren dat nationalisme de plaag is van de mensheid en dat nationalisme de voornaamste oorzaak is van oorlogen. In werkelijkheid heeft het Britse Rijk altijd de verdeel en heersstrategie gebruikt om natiën tegen elkaar uit te spelen en tegen elkaar op te zetten. Het klopt inderdaad dat het nationalisme dat mogelijk maakt, maar de werkelijke plaag betreft hier het sluwe Britse Rijk die achter de schermen aan de touwtjes trekt.

De harde waarheid is dat Jehovah’s Getuigen Amerika nog zullen gaan missen nadat het omver zal worden geworpen. Op dit moment beseffen we ons nog niet dat Jehovah God Amerika wel degelijk heeft gezegend, al was het alleen maar om ervoor te zorgen dat zijn volk in alle ernst en met godvruchtige toewijding het wereldwijde verkondigingswerk kon opzetten en volbrengen, in een vredige, kalme en rustige omgeving. Echter zal dat zeer binnenkort allemaal gaan veranderen.