Een kleine twee jaar heeft het mij gekost om dit boek onder leiding van het gebed zo goed en zo nauwkeurig mogelijk uit het Engels te vertalen. Ik heb geen universitaire opleiding gevolgd tot vertaler, noch ben ik gediplomeerd neerlandicus. Ik ben dankzij mijn ouders vanaf jonge leeftijd opgevoed in de Waarheid, maar ik ben echter nooit officieel gedoopt geweest tot een van Jehovah’s Getuigen, waardoor ik dus ook nooit ben uitgesloten of mezelf heb teruggetrokken. Mijn biologische vader is bijna tien jaar geleden na een tragisch ongeluk helaas overleden en het feit dat hij als gelovig Jehovah’s Getuige meerdere bloedtransfusies heeft geweigerd heeft mij ertoe bewogen om een groot persoonlijk onderzoek te verrichten naar de plaats die God en zijn woord de Bijbel in mijn eigen leven innemen.

Helaas staat het internet vol met bronnen en websites van afvalligen en tegenstanders van de Waarheid die niets liever doen dan met modder gooien naar Jehovah’s Getuigen, waarbij ik bij hen weinig tot geen bewijzen kan vinden dat zij ook maar enige vorm van liefde hebben voor Jehovah. Ik merkte op dat zij er veelal genoegen in scheppen om de Wachttoren-organisatie te beschimpen en te bespugen, met als doel om zo veel mogelijk schapen weg te lokken uit het midden van Gods volk. Veel van deze tegenstanders proberen om volgelingen voor zichzelf te creëren of om mensen te overtuigen van heidense en valse leerstellingen die op geen enkele manier worden ondersteund door de Bijbel zelf.

Kort samengevat zijn er voor mij persoonlijk twee hele belangrijke redenen waaruit blijkt dat Jehovah de Wachttoren-organisatie heeft gebruikt om zijn wil in vervulling te laten gaan. Ten eerste is er geen enkele organisatie ter wereld die in vele honderden talen het predikingswerk over de gehele bewoonde aarde heeft volbracht. Jehovah’s Getuigen zijn de enigen die beschouwd kunnen worden als diegenen die ervoor hebben gezorgd dat de profetie in Mattheüs 24:14 in vervulling is gegaan. Ten tweede vormen Jehovah’s Getuigen de enige christelijke organisatie waar dan ook ter wereld die actief de echte naam van God verkondigt en verheerlijkt. Het modelgebed waarmee Christus zijn discipelen leerde bidden begint niet zonder reden met de bekende woorden: ‘Onze Vader in de hemel… UW NAAM worde geheiligd.’

Na duizenden en nog eens duizenden uren van onderzoek ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij Robert King. Naast het feit dat Robert bepaalde (voor Jehovah’s Getuigen) gevoelige onderwerpen aansnijdt, biedt hij aan de hand van Gods woord de Bijbel ook een duidelijke en heldere verklaring waarom bepaalde zaken die het Wachttorengenootschap verkondigt niet blijken te kloppen (denk hierbij aan de bekende term ‘nieuw licht’) en hij legt naadloos de link met de Bijbelse profetie. Gaandeweg ontdekte ik dat Robert een oprechte liefde aan de dag legt ten aanzien van Jehovah en Christus, en dat hij mij en vele anderen antwoorden kon geven ten aanzien van kwesties waarover het Wachttorengenootschap bij mij alleen nog maar meer vragen deed rijzen. Het feit dat de organisatie wereldwijd onder vuur ligt vanwege diverse problemen die in het boek van Robert King uitvoerig worden besproken heeft ertoe geleid dat ik aan de hand van de Heilige Schrift nu eindelijk begrijp waarom al deze dingen plaatsvinden onder Gods volk. De Bijbel spoort ware christenen aan om leerstellingen te toetsen aan Gods woord om erachter te kunnen komen of die leerstellingen daadwerkelijk uit God voortkomen. De leerstellingen van het Wachttorengenootschap vormen hierop geen uitzondering, en indien iemand van mening is dat de leerstellingen van het Wachttorengenootschap vrijgesteld zijn van verder onderzoek zou ik graag willen vragen onder wiens autoriteit dit dan mag worden gesteld.

Nadat ik de kennis uit het boek Jehovah Himself Has Become King tot mij had genomen voelde ik mij verplicht om deze kennis te delen met anderen die een oprechte liefde bezitten voor de Waarheid: zij die bereid zijn om kritisch de Schrift te willen onderzoeken en een godvruchtige vrees voor Jehovah aan de dag leggen. Tot op de dag van vandaag is het nog niemand gelukt om de informatie uit dit boek aan de hand van Gods woord de Bijbel te kunnen ontkrachten. Vele duizenden gemeenteouderlingen hebben dit boek onder ogen gekregen. Zelfs de leden van het Besturend Lichaam zijn op de hoogte van het bestaan van dit boek. Het is op z’n minst opmerkelijk te noemen dat bepaalde zaken die Robert King al vele jaren geleden in zijn boek verkondigde, pas jaren later door het Besturend Lichaam werden overgenomen en door Bethel werden geïntroduceerd als zijnde ‘nieuw licht’. Dit vormt voor mij een van de vele bewijzen dat Robert King beschikt over een enorme hoeveelheid inzicht in de Heilige Schrift en met name de profetieën. Ik nodig bij dezen dus ook een ieder die Jehovah en Christus een warm hart toedraagt uit om aan de hand van Gods woord de Bijbel de inhoud van dit boek kritisch te onderzoeken in plaats van het boek of zijn auteur te veroordelen zonder zich eerst te hebben verdiept in de materie. Ik durf met volle zekerheid te stellen dat dit boek het geloof van iedere Jehovah’s Getuige alleen maar verder zal versterken en dat dit boek een inkijk geeft in de ‘goed bewaarde geheimen’ waar Jehovah God in zijn woord de Bijbel naar verwijst!

Mocht u als lezer bepaalde typefouten of grammaticale fouten tegenkomen, dan wil ik u vriendelijk verzoeken om dit aan mij te melden via een e-mailtje (p.hettinga@gmail.com), zodat ik deze foutjes kan corrigeren in het originele document.

Tot slot wil ik u, zoals Robert King altijd zegt, Jehovah’s zegen toewensen in uw zoektocht naar de Waarheid.

– Paul Hettinga