Nu dat alle ogen gericht zijn op de aanhoudende pandemie en de wereldwijde economische ontwrichting, richt het stervende Anglo-rijk zijn vizier nu op China. De propagandaoorlogen en de financiële oorlogen zijn op dit moment al in volle gang. Het heeft er alle schijn van dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de wereld wordt gestort in een totale oorlog.

(Bedenkt u zich daarnaast ook dat sinds de ontwikkeling van de atoombom 75 jaar geleden, geen enkele natie die momenteel kernwapens bezit ooit oorlog heeft gevoerd met andere nucleaire machten – in ieder geval niet in directe zin.)

Ondertussen ondervinden in de Verenigde Staten steeds meer mensen een toenemend gevoel van ongerustheid en angst als gevolg van de raciale spanningen die door de media worden aangewakkerd in combinatie met het feit dat groepen zoals de ANTIFA-anarchisten zijn losgelaten op de samenleving. Dit heeft tot gevolg gehad dat er een absoluut krankzinnige beweging is ontstaan die oproept om de politie op te heffen (defund the police).  Dit maakt allemaal deel uit van de voortdurende deep-state operatie in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020, die zonder twijfel de meest chaotische verkiezingen ooit zullen worden. Deze zullen ongetwijfeld nog extra chaotisch worden omdat er tijdens deze verkiezingen voor het eerst in de geschiedenis gebruik mag worden gemaakt van fraudegevoelige mail-in-stemmen, wat betekent dat kiezers hun stem door middel van briefpost mogen opsturen. Er bestond altijd al een afwezigheidsstem, maar nu, onder het mom van de corona pandemie, dringen de democraten erop aan om het aan miljoenen Amerikanen toe te staan dat zij hun stem via de post mogen uitbrengen. Sommige staten zullen dit wettelijk toestaan. Zoals u wellicht zult begrijpen is dit de kat op het spek binden met betrekking tot verkiezingsfraude. Het kan ertoe leiden dat de verkiezingen achteraf zullen vastlopen vanwege meerdere hertellingen van de stemmen evenals het feit dat er in dat geval vele rechtszaken uit zullen voortvloeien. Het heeft dus de potentie om heel veel chaos te creëren. De natie zou in een pandemonium terecht kunnen komen, wat ook het doel lijkt te zijn van de globalisten die voornemens zijn om Amerika in een tweede burgeroorlog te storten. (Zie artikel: War is just a shot away)

Bovendien wordt het financiële systeem ook nog eens overspoeld door een tsunami van geld met een snelheid van ongeveer een biljoen dollar per maand wat bedoeld is als een wanhoopspoging om de ineenstorting van het bankensysteem van Wall Street te voorkomen. Terwijl de aandelenmarkten steeds verder worden opgeblazen als gevolg van al het geld dat de financiële markten in wordt gepompt, worden de miljardairs steeds rijker en worden miljoenen gewone burgers door de economische malaise die is veroorzaakt door de pandemische lockdown richting de financiële afgrond geduwd om uiteindelijk te belanden in zware armoede en dakloosheid. Een epische economische, politieke en sociale implosie is dus onvermijdelijk.

De schaakmeesters van deze aarde spreken openlijk over een economische ‘reset’ – een eufemisme voor de herinvoering van een soort feodalisme. Het doel van het Rijk is altijd geweest om het huidige soevereine natiestaatsysteem omver te werpen en daarna één-wereldregering op te richten en de wereldbevolking in te laten krimpen door miljarden mensen op te ruimen van deze aarde. Uiteindelijk zijn de demonische heersers van plan om alle christenen en in het bijzonder degenen die Jehovah toebehoren, uit te roeien.

Het oude Babylon komt prominent naar voren in Bijbelse profetieën. Onder koning Nebukadnezar bereikte Babylon zijn hoogtepunt: het veroverde een groot deel van wat nu bekend staat als Zuid-Azië, evenals het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Rijken(Empires) putten van nature hun bestaansrecht uit roven, plunderen en het tot slaaf maken van volkeren en natiën. Babylon was uitermate roofzuchtig. Het profetische boek Daniël symboliseerde Babylon op passende wijze als een woeste, vliegende leeuw met de vleugels van een adelaar.

De Chaldeeën waren daarnaast ook erg religieus. Ze schreven hun succesvolle militaire overwinningen toe aan de superioriteit van hun goden. In werkelijkheid waren hun goden demonen. Jehovah is echter de God der goden. En wanneer het bijdraagt aan de vervulling van zijn voornemen, gebruikt hij Satans beestachtige rijken om zijn oordelen te volbrengen. Dit principe komt duidelijk tot uiting in het dertiende hoofdstuk van Jesaja, waar Jehovah verklaart: Ik heb het bevel gegeven aan degenen die ik heb aangesteld. Ik heb mijn soldaten opgedragen mijn woede te voltrekken, vol trots juichen ze. Luister! Een menigte in de bergen. Het klinkt als een groot volk! Luister! Het lawaai van koninkrijken, van volken die zich hebben verzameld! Jehovah van de legermachten mobiliseert het leger voor de oorlog. Ze komen uit een ver land, van het uiteinde van de hemel, Jehovah en de wapens van zijn woede, om de hele aarde te verwoesten. Huil, want de dag van Jehovah is dichtbij! Die dag komt als een vernietiging door de Almachtige. (Jesaja 13: 3-6)

Net zoals er maar één dag des Heren is, ook wel bekend als de dag van Jezus Christus, is er ook maar één dag van Jehovah. Daarom wordt het ook de dag (enkelvoud) van Jehovah genoemd – omdat deze dag uniek is. Deze dag die Jehovah toebehoort, zal uiteindelijk het einde van Satans heerschappij teweegbrengen. Hoe komt het dan dat God had gezegd dat het Babylonische leger de dag van Jehovah zou ontketenen? Dat komt doordat wat er toen gebeurde, diende als de vestiging van een patroon van de dingen die op de werkelijke dag van Jehovah zullen gaan gebeuren.

WAAROM IS ER OPSCHUDDING ONDER DE NATIES?

Met betrekking tot “het tumult van de koninkrijken en natiën die bijeen zijn vergaderd”, spreekt de tweede Psalm over deze zaak. Er staat geschreven: Waarom is er opschudding onder de naties en mompelen de volken over iets zinloos? De koningen van de aarde stellen zich op en de bestuurders verenigen zich tegen Jehovah en tegen zijn gezalfde. Ze zeggen: ‘Laten we ons bevrijden van hun ketens en hun touwen van ons afschudden!’ Degene die in de hemel op de troon zit, zal lachen. Jehovah zal hen bespotten. In die tijd zal hij in zijn woede tot hen spreken en hun angst aanjagen met zijn brandende woede. Hij zal zeggen: ‘Ikzelf heb mijn koning geïnstalleerd op Sion, mijn heilige berg.

Jehovah’s Getuigen zijn op grote schaal misleid door te geloven dat de profetische Psalm in het jaar 1914 in vervulling was gegaan. Op wat voor manier kwamen de natiën destijds samen om zich tegen Jehovah te verenigen? Het kan beslist niet de machteloze Volkenbond zijn geweest, waarvan de Verenigde Staten zelfs niet eens lid waren. Hoe kan het zo zijn dat indien de hoge bestuurders meer dan 100 jaar geleden hun posities zouden hebben ingenomen tegen Jehovah God, dat Jehovah hen in al zijn brandende woede nog steeds geen angst heeft aangejaagd? Waarom hebben Jehovah’s Getuigen rechtsbescherming gevonden bij de instituties die zogenaamd in rep en roer zouden verkeren en vastbesloten zijn om zich te ontdoen van de ketenen en touwen die hun door Jehovah’s gezalfde zijn opgelegd? Jezus sprak daarnaast ook over het tumult onder de natiën in het 21ste hoofdstuk van Lukas. Met betrekking tot ‘die dag’ voorzei Jezus: “… en op aarde zullen de volken doodsbang zijn en geen uitweg weten vanwege het gebulder van de woeste zee. De mensen zullen bezwijken van angst en spanning om wat er over de bewoonde aarde komt, want de hemelse krachten zullen worden geschud.” (Lukas 21:25-26)

Het Wachttorengenootschap beweerde altijd dat de profetie al in vervulling aan het gaan was. Nu realiseren ze zich pas echter dat dit niet het geval blijkt te zijn. In volledige tegenstrijdigheid houdt het Besturende Lichaam nog steeds stug vol dat we alles al hebben gezien wat Jezus had voorzegd, ook al heeft niemand persoonlijk de Eerste Wereldoorlog meegemaakt evenals de benauwdheid der natiën. Het brullen van de zee heeft te maken met het rumoer van de natiën – wat harmonieert met de Psalm. We zien het nu duidelijk dichterbij komen. Het lijdt geen twijfel dat er een grote storm aan het broeien is, die volken en natiën in beweging brengt zoals de wind de golven van de zee opzweept. Zodra de nucleaire raketten door de lucht zullen vliegen, zullen Jehovah’s Getuigen het ongetwijfeld gaan begrijpen.

Zoals reeds vermeld, regeerde Nebukadnezar over een uitgestrekt gebied van de wereld – dat ongeveer 120 rechtsgebieden omvatte. Maar het betrof absoluut geen wereldregering. Gaat het hier louter om een overdrijving wanneer er staat geschreven dat Jehovah’s leger verwoesting bracht over “de hele aarde”? Nee, zeker niet. Het grotere Babylon zal daadwerkelijk de hele aarde verwoesten.

Ter bevestiging van het feit dat Babylon een verreikende schaduw werpt op de snel naderende toekomst dienen we de verzen 9-11 uit hoofdstuk 13 van Jesaja nader te beschouwen: Luister! De dag van Jehovah komt, meedogenloos, met razernij en brandende woede, om het land tot een schrikbeeld te maken en om de zondaars van het land uit te roeien. Want de sterren aan de hemel en de sterrenbeelden zullen geen licht geven. De zon zal donker zijn als hij opkomt en de maan zal zijn licht niet laten schijnen. Ik zal de bewoonde aarde ter verantwoording roepen voor haar slechtheid en slechte mensen voor hun fouten. Ik zal een eind maken aan de trots van hoogmoedige mensen, arrogante tirannen zal ik vernederen.

Jezus sprak over zijn komst als een dief in de nacht om de oordeelsdag in te leiden. In het boek Mattheüs gebruikte Jezus soortgelijke onheilspellende beelden als Jesaja ook deed, door te zeggen: Onmiddellijk na de verdrukking van die periode zal de zon worden verduisterd en zal de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse krachten zullen worden geschud.(Matt 24:29)

De hemelse krachten kunnen een verwijzing vormen naar de regeringsautoriteiten die over de aarde heersen. De opening van het zesde zegel uit Openbaring beschrijft hoe de sterren van de hemel zullen vallen en hoe elke berg en elk eiland in beweging zal komen – wat erop duidt dat de schijnbaar permanente rotsvaste instituties op hun grondvesten zullen worden geschud.

Jehovah vervolgt met de volgende woorden: Ik zal stervelingen zeldzamer maken dan zuiver goud en mensen zeldzamer dan het goud van O̱fir. Daarom laat ik de hemel beven, de aarde wordt van haar plaats geschud door de razernij van Jehovah van de legermachten op de dag van zijn brandende woede. (Jesaja 13: 12-13)

De lucht zal niet beven van angst, noch zal de planeet letterlijk uit zijn baan worden geschud. Nogmaals, het gaat hier slechts om symboliek. De beschaving, van de hoogste tot de laagste, zal worden beïnvloed door de dag van Jehovah. Het is duidelijk dat het lang bestaande beleid van het Britse rijk wat gericht is op een drastische bevolkingsreductie volledig zal worden geïmplementeerd. Jehovah God zal een wereldwijde genocide toelaten zoals die nog nooit heeft plaatsgevonden en die in de toekomst ook nooit meer zal plaatsvinden. Er zullen maar heel weinig overlevenden zijn die als de grote schare uit de verdrukking zullen komen, vergeleken met de miljarden mensen die nu op aarde leven. Precies zoals de Schrift zegt: zeldzamer dan zuiver goud!

In het 14de hoofdstuk van Jesaja oordeelt God Babylon nadat Hij klaar is met het gebruiken van zijn oorlogswapens. In de nasleep van Babylons terechtstelling zullen de natiën op profetische wijze spreken en zeggen: Zelfs de jeneverbomen zijn blij vanwege jou, en ook de ceders van de Libanon. Ze zeggen: “Sinds jouw val komt niemand ons meer vellen.” (Jesaja 14:8)

De natiën worden vergeleken met bomen en Babylon is de symbolische “houthakker”. In het 31ste hoofdstuk van Ezechiël wordt Egypte afgeschilderd als een majestueuze ceder die schaduw geeft aan de hele aarde. Jehovah geeft het bevel om het om te laten kappen, wat feitelijk ook gebeurde toen de Babylonische houthakker Egypte binnenviel.

Lang geleden erkende het Wachttorengenootschap al dat de val van Egypte een voorafschaduwing vormde van iets veel groters. Dit blijkt duidelijk uit het feit dat het dertigste hoofdstuk van Ezechiël dezelfde apocalyptische taal gebruikt en spreekt over de unieke dag van Jehovah. Jammer luid: “Ach, de dag komt!” Want de dag is dichtbij, ja, een dag van Jehovah is dichtbij. Het wordt een dag van wolken, een vastgestelde tijd voor de volken. (Ezechiël 30:2-3)

De profetie van Ezechiël beschrijft Egypte als de grootste boom in vergelijking met de kleinere bomen – wat simpelweg betekent dat Egypte de grootste natie op aarde is. Ezechiël 31: 8 zegt: Geen andere ceder in de tuin van God was als hij. Geen jeneverboom had zulke taken en geen plataan had takken zoals hij. Geen andere boom in de tuin van God evenaarde zijn schoonheid.

Net als het geval is ten aanzien van alle andere profetische interpretaties, ontbreekt het bij het Wachttorengenootschap volkomen aan inzicht – waarbij het Wachttorengenootschap blijft beweren dat de grootste boom in het bos niet de grootste natie van deze aarde vertegenwoordigt, maar alle natiën – het hele politieke systeem. Wat een tentoonstelling van grenzeloze onwetendheid!

De Verenigde Staten van Amerika wordt erkend als de grootste natie die ooit heeft bestaan. De verenigde Staten is datgene wat wordt gesymboliseerd door de Egyptische ceder. Babylon is een voorafschaduwing van de achtste koning die binnenkort op het aardse toneel zal verschijnen. Deze achtste koning met een meedogenloos gezicht zal de machtigen van deze aarde te gronde richten zoals staat beschreven in het 8ste hoofdstuk van Daniël. Amerika is voorbestemd om door de tirannen van de natiën te worden omgehouwen. Dit zal echter niet gebeuren zijn tijdens Armageddon, maar dit zal dienen om de naderende dag van Jehovah in te luiden. (De ondergang van Amerika)

Zoals een van de profeten ooit zei: “De bijl ligt al klaar bij de wortels van de bomen.”