Opmerking van de Nederlandse vertaler:

Dit artikel werd oorspronkelijk geschreven in 2002. De Bijbel leert ons dat op een bepaald moment alle heersers en koninkrijken van de aarde zich zullen verenigen in 1 wereldregering welke geleid zal worden door een achtste en laatste koning, ook wel bekend als de “koning van het noorden”. In Openbaring 17:12-13 staat: “De tien hoorns die je hebt gezien, betekenen tien koningen die nog geen koninkrijk hebben gekregen. Maar ze krijgen wel voor één uur autoriteit als koning met het wilde beest. Ze hebben één gedachte, en daarom geven ze hun kracht en autoriteit aan het wilde beest.”

Het Wachttorengenootschap leert al vele decennia lang dat de profetie omtrent deze wereldregering werd vervuld toen de inmiddels opgeheven Volkenbond werd opgericht. Vele Jehovah’s Getuigen zijn zich daarnaast niet eens bewust van het feit dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika niet eens lid waren van de Volkenbond.

Omdat we nu bijna 20 jaar verder zijn en de situatie in de wereld zich steeds duidelijker begint te manifesteren in de richting van de werkelijke wereldregering die in de Bijbel werd voorzegd, heb ik besloten om dit oudere artikel op deze Nederlandse website te posten.    

 

In het tijdschrift de Wachttoren – uitgave 1 juni 1997, stond een artikel genaamd “Geheime genootschappen: hoe groot is de bedreiging?” (* Na het opnieuw opzoeken van de bovengenoemde titel lijkt het er sterk op dat het Wachttorengenootschap het originele artikel heeft aangepast. Op mijn cd-rom die pas veel later werd uitgegeven staat het originele artikel ook niet. Gaat het hier om een vergissing? Of heeft het Wachttorengenootschap in dit geval het artikel bewerkt na het moment dat ik mijn originele artikel in het jaar 2002 had gepubliceerd?)

Het artikel gaf een oppervlakkig overzicht van hoe sommige geheime genootschappen zouden functioneren. Daarnaast werden hun doelstellingen belicht. Hoewel het artikel niet echt bijzonder verhelderend was, eindigde het artikel met een bevestiging op de gestelde vraag:

“Ja, inderdaad. Wie kan echt weten hoeveel geheime groeperingen er nu, op dit moment, een veel grotere bedreiging vormen dan wie van ons zich ook maar zou kunnen voorstellen?”

 In het vervolgartikel werden verschillende geheime religieuze sekten genoemd, waardoor de lezer de indruk kreeg dat religieuze geheime genootschappen de grootste bedreiging vormen.

Iedereen die zich een beetje heeft verdiept in het fenomeen ‘geheime genootschappen’, weet dat er veel gevaarlijkere groepen bestaan dan de groepen die in het korte Wachttoren-artikel worden belicht. Vele zogenaamde “complottheoretici” zijn van mening dat er sprake is van een hiërarchische structuur die bestaat uit lagen van semi-geheime en geheime genootschappen, die onder de controle staan van een uniek occult genootschap bestaande uit ultra-rijke oligarchen. Sommige onderzoekers geloven dat het bovenste niveau van dit genootschap welke vaak wordt aangeduid als de top van de machtspiramide, verwijst naar de elitaire groep die ook wel bekend staat als ‘de illuminati’, wat in het Latijn zoiets betekent als “de verlichten”.

Het bovenstaande kan wel of niet waar zijn. Hoogstwaarschijnlijk betreft Illuminati gewoon een algemene term. De naam doet verder niet ter zake. Niettemin delen de mannen (hoe ze zichzelf ook mogen noemen), die zich aan de top van de machtspiramide bevinden blijkbaar een gemeenschappelijke waarde: ze worden gedreven door een meedogenloos streven naar een absolute heerschappij over alle volkeren en natiën van deze wereld.

Een geheim genootschap dat zich toelegt op de omverwerping van het systeem van soevereine natiestaten, waarvan het bestaan ook wordt erkend door de Verenigde Staten evenals door andere inlichtingendiensten van overheden, wordt door hen omschreven als ‘Synarchists International’. De term Synarchisme is vernoemd naar een synergie van het communisme en het nazisme. Het synargisme zelf komt echter voort uit het martinisme en de vrijmetselarij; wat dateert uit de Franse Revolutie en het tijdperk van Napoleon.

In een artikel genaamd “Wat is een ‘Rohatyn’?” documenteert het EIR (Executive Intelligence Review) hoe een Amerikaanse ambassadeur met de naam Anthony Biddle president Roosevelt in 1942 op de hoogte bracht van het bestaan van een geheime kliek in Frankrijk, die destijds de nazi-sympathiserende Vichy-regering aanstuurde. Vervolgens onthulde hij aan president Roosevelt dat de synarchistische groep een intermediair geheim genootschap betrof welke werd bestuurd door de Banque de Worms en Lazard Freres uit Parijs.

Ambassadeur Biddle wierp ook enig licht op wat hij noemde ‘het superieure niveau van de piramide van het geheime genootschap’. Hij schreef:

“De superieure geheime genootschappen zijn nog geheimer dan de intermediaire geheime genootschappen, als ik het zo mag formuleren. Noch hun naam, noch hun bestaan, noch de namen van hun leden zijn bekend.” Over het algemeen bestaan ze slechts uit een klein aantal leden, niet meer dan honderd of tweehonderd leden en soms nog minder. Echter beschikken deze leden gezamenlijk over immense politieke bevoegdheden, evenals over een enorm kapitaal. Deze geheime genootschappen staan ​​boven de intermediaire (tussenliggende) geheime genootschappen. Ze organiseren hen. Ze inspireren hen. Ze financieren hen, en daarnaast sturen ze hen aan. Vaak doen ze dit zonder medeweten van de laatste. Er bestaat een reeks convergerende bewijzen die wijzen op het feit dat men het vermoeden heeft dat er vandaag de dag minstens twee van zulke superieure geheime genootschappen actief zijn. De eerste werd in vroegere tijden gevormd door een machtige groep vertegenwoordigers van de belangrijkste heersende families van Europa, evenals leden van de bovengestelde adel … Aan de andere kant bestaat er nog een tweede geheime genootschap van dit type, dat al minstens een kwart eeuw in Europa actief is. Dit genootschap verenigt een groot deel van de industrieën van Frankrijk en de Verenigde Staten en in mindere mate ook Engeland. Het bewijs van hun activiteiten werd al in 1924 gevonden en het bestaan ​​ervan valt niet langer te ontkennen. Het stuurt in het geheim de Synarchistische Beweging (Synarchist Movement) aan binnen de grootste landen, en het leek erop dat ze in zeer nauw contact stonden ​​met de Europese fascistische regeringen die sinds 1922 ontstonden.”

Dezelfde onzichtbare machtsstructuren die meer dan een halve eeuw geleden verantwoordelijk waren voor de verschrikkingen van het fascisme en het communisme bestaan vandaag de dag nog steeds. Sindsdien hebben de besturende machten talloze intermediaire semi-geheime genootschappen opgericht, zoals de Bilderbergers, de Council on Foreign Relations (CFR) en anderen, die de zichtbare machtsstructuren vormen die worden gebruikt om politieke en zakelijke aangelegenheden te controleren. De CFR is de Amerikaanse tegenhanger van het British Royal Institute of International Affairs (ook bekend als Chatham House). Samen vormen deze twee instellingen het zichtbare deel van het intellectuele fundament van een beleidsvormend orgaan van het Anglo-Amerikaanse duo.

De continuïteit van de samenzwering is ongetwijfeld gewaarborgd doordat dezelfde demonische vorsten die nu de dienst uitmaken dezelfde machten zijn die honderden jaren geleden ook al aan de touwtjes trokken. Deze spirituele machten zijn voornemens om kleine groepen mensen op machtige posities te plaatsen om doormiddel van hen de hele wereld te manipuleren om zo hun duivelse plannen te realiseren. De vraag is: zullen de satanisch verlichte samenzweerders erin slagen om hun totalitaire Nieuwe Wereldorde (New World Order) op te richten?

Volgens iemand die absoluut niet onderdoet als autoriteit, namelijk Jehovah God, Degene die alles vanaf het begin tot het einde doorziet, is het antwoord op de vorige vraag volmondig: JA.

Het is treffend dat de nu aanstaande neo-Babylonische Nieuwe Wereldorde in de Bijbelse profetie wordt getypeerd als Babylon zelf. En de allergrootste ironie achter dit alles is dat het duivelse plan om de wereld op tirannieke wijze te onderdrukken feitelijk door Jehovah zelf is geheiligd.

In de eerste verzen van het dertiende hoofdstuk van Jesaja neemt Jehovah zelf Babylons leger over en heeft hen aangesteld als zijn eigen bestraffingsmiddel om zijn toorn over alle natiën te uiten. Jehovah zegt hier het volgende: Ik heb het bevel gegeven aan degenen die ik heb aangesteld. Ik heb mijn soldaten opgedragen mijn woede te voltrekken, vol trots juichen ze. Luister! Een menigte in de bergen. Het klinkt als een groot volk! Luister! Het lawaai van koninkrijken, van volken die zich hebben verzameld! Jehovah van de legermachten mobiliseert het leger voor de oorlog. Ze komen uit een ver land, van het uiteinde van de hemel, Jehovah en de wapens van zijn woede, om de hele aarde te verwoesten. (Jesaja 13:3-5)

Een vraag die oprechte bijbelonderzoekers zichzelf zouden moeten stellen, is of de Babylonische verovering van de oude historische wereld, inclusief Juda, relevant is met betrekking tot het komende oordeel. Het antwoord op deze vraag is wederom: JA. Denk eens dieper na over wat er in Jesaja 13: 6-8 staat geschreven. Daar staat: Huil, want de dag van Jehovah is dichtbij! Die dag komt als een vernietiging door de Almachtige. Daarom zullen alle handen slap hangen en ieders hart zal verlamd raken van angst. De mensen zijn in paniek. Ze worden overvallen door kramp en pijn zoals een vrouw die weeën heeft. Geschokt kijken ze elkaar aan, de angst laat hun gezichten gloeien.

De plunderingen die door de koning van Babylon werden veroorzaakt, vallen samen met het begin van „de dag van Jehovah” – Wat een voorafschaduwing vormde van de ultieme dag van Jehovah die zal plaatsvinden tijdens het einde van het samenstel.

Talrijke facetten van het 13de en 14de hoofdstuk van Jesaja overlappen bepaalde kenmerken uit de profetie van Joël, die de apostel Petrus specifiek toepaste op de laatste dagen. Dit vormt een beschrijving van een soortgelijk effect op mensheid die ook door Jesaja werd geprofeteerd. In Joël 2: 6 staat bijvoorbeeld: Door hen zullen volken beven van angst. Alle gezichten zullen verschieten van kleur.

Het is Interessant dat de King James Versie van de Bijbel zegt dat Jehovah’s uiteindelijke oordeel over de verwaande Chaldeeër berust op het feit dat hij de natiën heeft overwonnen. In Jesaja 14:12 lezen we in de Engelse King James Bijbel: “How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!” “How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!”

Vrij vertaald in het Nederlands staat er: “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o Lucifer, zoon van de morgen! hoe zijt gij tot op de grond neergehouwen, wat de natiën verzwakte! ” ‘Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o Lucifer, zoon van de morgen! hoe zijt gij tot op de grond neergehouwen, wat de natiën verzwakte!”

De Nieuwe-Wereldvertaling en de meeste andere moderne versies van de Bijbel gebruiken de term Lucifer niet in Jesaja 14:12. In plaats daarvan gebruiken ze de term “stralende, zoon van de dageraad”.

Maar wat is nu precies de betekenis van het woord Lucifer?

Het woord is ontleend aan het Latijn en betekent ‘lichtdrager’ of ‘de verlichte’. Het woord is helaas ten onrechte toegepast op Satan de Duivel – alsof dit zijn persoonlijke naam is. Echter blijkt uit het gebruik van dit woord in Jesaja dat Jehovah deze titel toepaste op de koning van Babylon.

Het belangrijkste is dat er staat dat ‘de verlichte’ probeert om zichzelf boven God te verheffen. Hoe is dat nou mogelijk? De context ten aanzien van de ondergang van Lucifer maakt dit duidelijk: Zoon van de dageraad, stralende, uit de hemel ben je gevallen! Jij die volken overwonnen hebt, geveld lig je op aarde! Je hebt bij jezelf gezegd: “Ik zal naar de hemel opstijgen. Boven Gods sterren verhef ik mijn troon en op de berg van samenkomst neem ik plaats, in de meest afgelegen streken van het noorden. Ik stijg op tot boven de hoogste wolken. Ik zal op de Allerhoogste lijken.” Maar je zult afdalen in het Graf, in het diepst van de kuil. (Jesaja 14:12-15)

De stralende verheft zich dus boven de sterren van God door de gezalfde zonen van het koninkrijk te doden, die samen met Christus zullen regeren over een nieuwe wereldorde. Hij probeert zichzelf op de Allerhoogste te laten lijken door zijn eigen troon over de natiën te vestigen als een valse wereldregering, een nieuwe wereldorde (New World Order) en poogt daarbij om de dageraad van het Koninkrijk van God na te bootsen.

Gezien het feit dat er al lang een samenzwering gaande is om een wereldregering op te richten en om daarnaast alle sporen van het christelijke geloof uit te roeien; vormt dit het levende bewijs van het bestaan van een machtig occult geheim genootschap bestaande uit mannen die zichzelf beschouwen als ‘de verlichten’ (illuminated ones), voor allen die willen weten over dergelijk kwaad; de onvermijdelijke crisis die de wereld zeer binnenkort zal verzwelgen, wat ongetwijfeld de beginfase zal zijn van de opkomst van Lucifer – of beter gezegd, de ondergang van Satan.

Wellicht is echter de ultieme ironie nog wel dat Jehovah beschikt over zijn eigen geheime genootschap, namelijk het genootschap bestaande uit gezalfden. De apostel Paulus beschreef in Efeziers 3 degenen die in eendracht zijn met Christus die worden verlicht met de heilige geheimen die eeuwenlang voor de wereld waren verborgen in God; De geheimen die zullen worden onthuld tijdens de openbaring van Christus, wanneer ook de zonen van God zullen worden geopenbaard voor het oog van de gehele schepping.

Gedurende de tijd van het einde die op dit moment vlak voor ons ligt, zullen de zonen van God schijnen als de zon aan de hemel, in de volle glorie van Jehovah. Lucifer zal dan worden ontmaskerd als een magere imitatie in vergelijking met de ware, verlichte zonen van de dageraad.