De openbare bediening van Jehovah’s Getuigen is binnen de christelijke wereld alom bekend. Het maakt als het ware een onderdeel uit van het christelijke establishment. Veruit de meeste huizen zijn weleens bezocht door predikende Jehovah’s Getuigen. In de meeste regio’s binnen de Verenigde Staten is het over het algemeen gebruikelijk dat elke gemeente ongeveer twee keer per jaar hun hele toegewezen gebied afwerkt. Daarnaast is natuurlijk ook de laatste jaren de straatprediking met de lectuurkarretjes een bekend verschijnsel geworden in de stad.

Echter is hier in het jaar 2020 een vrij abrupt einde aan gekomen. De openbare bediening van Jehovah’s Getuigen is officieel opgeschort – stopgezet door de pandemie van het Coronavirus. Maar daar blijft het niet bij. Alle openbare congressen zijn daarnaast ook geannuleerd en elke koninkrijkszaal heeft haar deuren gesloten voor de reguliere vergaderingen. Ironisch genoeg waarschuwde de Wachttoren-organisatie alle Jehovah’s Getuigen een aantal jaren geleden nog dat zij zich vooral niet moesten begeven op het duivelse internet. Op het huidige moment blijkt dat de Wachttoren-organisatie nu alleen nog maar gebruik maakt van het internet. Wat een dramatische wending!

Natuurlijk zijn het niet alleen maar Jehovah’s Getuigen die worden belemmerd om vrijelijk met elkaar samen te komen om hun werk te kunnen doen. Miljoenen andere mensen lijden ook onder deze situatie waarbij hun dagelijkse werk- en schoolroutines fundamenteel zijn verstoord. Ook winkels, fabrieken, scholen en kerken werden gesloten. Nadat we vier lange maanden midden in de Covid-crisis hebben gezeten gaan de deuren langzamerhand op veel plekken weer open. Met de Amerikaanse presidentsverkiezingen voor de deur welke in november moeten gaan plaatsvinden, bestaat er een politiek motief welke een factor is om de lockdown juist te verlengen, maar ondanks dat wordt het leven geleidelijk aan weer normaal.

In de Verenigde Staten blijkt dat het Covid-virus iets meer dan 1% van de bevolking heeft besmet. Dat is absoluut minder dan één op de 50 mensen die het virus hebben opgelopen. Misschien hebben de lockdown en de social distancing maatregelen er wel aan bijgedragen dat het besmettingspercentage laag is gebleven.

Van het kleine percentage personen dat het virus heeft opgelopen, is ongeveer 4% overleden. De meeste sterfgevallen betroffen ouderen en mensen met onderliggende gezondheidsklachten – zogeheten ‘comorbiditeiten’.

Nu verschillende staten binnen Amerika voorzichtig de lockdown opheffen rijst de volgende vraag: Waarom gaan Jehovah’s Getuigen niet weer gewoon terug naar hun koninkrijkszalen en waarom pakken ze hun openbare bediening nog steeds niet op?

Volgens een woordvoerder van de Wachttoren-organisatie (zie de video hieronder) is de reden waarom het Besturende Lichaam heeft besloten om de reguliere activiteiten nog steeds niet te hervatten omdat het risico het volgens hen simpelweg niet waard is.

Het is inderdaad begrijpelijk waarom de kringvergaderingen en congressen zijn komen te vervallen. Het bijeenbrengen van duizenden mensen in een stadion of in een grote congreszaal maakt het vrijwel onmogelijk om de anderhalve meter afstand tussen elkaar te bewaren. En dan hebben we het nog niet eens over de problemen die zouden ontstaan tijdens het binnenkomen en het vertrekken evenals het verplaatsen tijdens de lunchpauzes. Maar waarom zouden Jehovah’s Getuigen dan niet gewoon samen kunnen komen in de koninkrijkszalen? Kerken, moskeeën en synagogen hebben op dit moment immers ook hun deuren geopend voor normale bijeenkomsten. Waarom zijn dan de koninkrijkszalen van Jehovah’s Getuigen op dit moment nog steeds gesloten?

Uiteraard zouden in dat geval de oudere broeders en zusters evenals de mensen met reeds bestaande gezondheidsproblemen gewoon door middel van het internet deel kunnen nemen aan de vergaderingen terwijl de rest gewoon zou kunnen samenkomen in de koninkrijkszaal. Wellicht zouden de wat grotere gemeentes tijdelijk kunnen worden opgesplitst in meerdere kleinere groepen zodat ze in de koninkrijkszaal kunnen voldoen aan de wettelijke normen ten aanzien van de afstand tot elkaar. Ook zou bijvoorbeeld de voorziening uit het verleden, namelijk de afgeschafte boekstudie in kleine groepen bij mensen thuis weer nieuw leven ingeblazen kunnen worden. De oorspronkelijke christenen kwamen tenslotte ook bij elkaar in particuliere woonhuizen. Ook werd dit gedaan door enkele van de eerste Bijbelonderzoekers in de prille beginjaren van de Wachttoren-organisatie.

Wat betreft de legaliteit omtrent het samenkomen hier in de Verenigde Staten is het een feit dat de vrijheid van religie hier door middel van het eerste amendement van de zogenaamde Bill of Rights, stevig verankerd staat in de wet. Jehovah’s Getuigen zijn zich er zeer bewust van dat geen enkele staat of lokale overheid enige beperkingen kan opleggen wanneer het aankomt op aanbidding. De overheid heeft dit in het verleden al eens geprobeerd en de Wachttoren-organisatie heeft toen talloze rechtszaken gewonnen binnen het Hooggerechtshof. Elke keer heeft het Hooggerechtshof deze rechten openbaar onderschreven. Er blijkt dus geen enkel juridisch obstakel in de weg te liggen die het Jehovah’s Getuigen belemmert om weer samen te komen in hun plaatselijke koninkrijkszalen.

Gedurende vele Jaren heeft het Wachttorengenootschap er bij Jehovah’s Getuigen altijd op gehamerd dat het ontzettend belangrijk is om het bezoeken van de vergaderingen niet na te laten. Hoeveel Jehovah’s Getuigen zijn er in het verleden wel niet geweest die hun veeleisende wereldse banen hebben moeten opzeggen, omdat ze hierdoor teveel vergaderingen misten? De jaarboeken van de Wachttoren-organisatie staan vol met ervaringen waarin de grote offers worden beschreven die Jehovah’s Getuigen en nieuw geïnteresseerden hebben moeten brengen om de vergaderingen bij te kunnen wonen. Sommigen van hen hebben met gevaar voor eigen leven grote afstanden moeten afleggen om een congres te kunnen bezoeken of om elkaar te kunnen ontmoeten in een verafgelegen koninkrijkszaal. Jehovah’s Getuigen hebben er altijd alles aan gedaan om de aansporing van de apostel te eren om het vergaderen niet na te laten, ongeacht het risico. Hoe kan het dan toch dat een virus dat 1 tot 2% van de bevolking heeft getroffen een ‘te groot’ risico vormt? Wat is hier aan de hand?

Voor wat betreft de openbare bediening: Wat is er zo gevaarlijk aan om met een lectuurkarretje ergens op de hoek van een straat te gaan staan? Hoewel ze in de buitenlucht wettelijk niet verplicht zijn, zouden bezorgde Jehovah’s Getuigen in het uiterste geval ook gebruik kunnen maken van mondkapjes en eventuele chirurgische handschoenen om zich in het openbaar toch veiliger te kunnen voelen.

De woordvoerder van het Wachttorengenootschap verklaarde dat liefde voor het leven en liefde voor onze naasten het onderliggende motief is om elkaar niet in het openbaar te ontmoeten. Vreemd genoeg was het altijd zo dat liefde voor het leven en liefde voor onze naasten de afgelopen eeuw juist het belangrijkste motief was om precies het tegenovergestelde te doen, namelijk samenkomen en de velddienst ingaan.

Het is absoluut verontrustend om te moeten constateren dat de Wachttoren-organisatie het leven nu boven de plicht van iedere christen plaatst. Hoeveel Jehovah’s Getuigen hebben wel niet hun leven op het spel gezet om een bloedtransfusie te vermijden? Hoevelen van hen hebben ook daadwerkelijk hun leven opgeofferd omdat ze zich van bloed hebben onthouden? Waarom vormt Covid-19 nu ineens een ‘te groot risico’? Wat waren ook alweer de wijze woorden van Jezus Christus? Zei Jezus niet iets over dat diegene die ernaar streeft om koste wat het kost zijn leven te redden, juist zijn leven zou verliezen? (Mattheus 16:25)

Ik moet hier denken aan de apostel Paulus. Ik denk vooral aan zijn indrukwekkende staat van dienst. Omdat Paulus op een bepaald moment werd vernederd door de super-apostelen, voelde Paulus zich gedwongen om te schrijven over zijn ervaringen en de enorme risico’s waaraan hij werd blootgesteld. In 2 Korintiërs 11: 23-27 schreef Paulus: Zijn zij dienaren van Christus? Het klinkt alsof ik gek ben, maar ik nog meer: ik heb meer werk gedaan, heb vaker gevangengezeten, ben heel wat afgeranseld en ben vaak bijna dood geweest. Vijf keer heb ik van de Joden 40 slagen min één gekregen, drie keer kreeg ik stokslagen, één keer ben ik gestenigd, drie keer heb ik schipbreuk geleden, een dag en een nacht heb ik op volle zee rondgedreven. Ik was altijd onderweg, bedreigd door rivieren, struikrovers, mijn eigen volksgenoten en heidenen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en bij valse broeders. Ik heb geploeterd en gezwoegd, vaak zonder slaap, met honger en dorst, vaak zonder iets te eten, koud en onvoldoende gekleed.

Het zou absoluut ondenkbaar zijn dat de apostel Paulus het eventuele risico van het oplopen van een ziekte hem zou beletten om zijn bediening voort te zetten. Paulus spoorde zijn beschermeling Timotheüs aan om het woord te prediken, zonder uitstel, zowel in gunstige tijd als in moeilijke tijd (2Timotheus 4:2). Jehovah’s Getuigen hebben altijd geprobeerd om deze zelfde vermaning ook nauwkeurig op te volgen. In ieder geval tot nu toe. Waar zijn nu Jehovah’s trouwe getuigen in deze moeilijke tijd gebleven? Zitten zij brieven te schrijven terwijl ze zich binnenshuis verschuilen? Bellen zij mensen op via de telefoon zoals doodgewone telefonisch vekopers dit doen?

Afvalligheid wordt gedefinieerd als het afstand nemen van God. Het betreft opstandigheid tegen het goddelijk gezag. Een afvallige hoeft niet noodzakelijkerwijs een andere geloofsleer te verkondigen. Afvalligheid kan zich namelijk ook manifesteren als een weigering om gehoorzaam te zijn aan Christus door diegenen die eerder wel gehoorzaam waren.

Jehovah’s Getuigen weten heel goed dat Jezus Christus zijn discipelen gebood om te gaan prediken en onderwijzen en om andere discipelen te maken. Samenkomen is ook een gebod van een van de belangrijkste apostelen van Christus. Ik kan niet spreken voor de situatie in andere delen van de wereld, maar in Amerika zijn er op dit moment geen wettelijke beperkingen van kracht vanuit de regering om elkaar te ontmoeten – althans niet in groepen van 50 of minder; Ook is er geen enkele overheidsmaatregel van kracht die het Jehovah’s Getuigen belet om deel te nemen aan de openbare bediening. En bovendien, ook al zou dat het geval zijn geweest dan zou dit zoals ik eerder al had aangegeven alsnog ongrondwettelijk zijn. De sluiting van alle koninkrijkszalen voor openbare bijeenkomsten en het stopzetten van het wereldwijde verkondigingswerk is uitsluitend opgelegd door het Besturende Lichaam.

De vraag die Jehovah’s Getuigen zichzelf zouden moeten stellen is deze: Wie heeft het Besturende Lichaam de autoriteit gegeven om tegen de Heer Jezus in te gaan?

De afgelopen 20 jaar ben ik steeds beter gaan begrijpen dat de geloofsafval die volgens (2 Thessalonicenzen 2:3) eerst moet komen, en met ‘eerst’ bedoel ik vóór de Tweede Komst van Christus…Deze geloofsafval zal voortkomen vanuit het leiderschap van Jehovah’s Getuigen. Het onwettige 10-jarige partnerschap tussen het Wachttorengenootschap en de Verenigde Naties heeft mij zeer zeker alert gemaakt ten aanzien van de ontrouw waartoe het Besturende Lichaam in staat is. Toch is de overgrote meerderheid van Jehovah’s Getuigen zich nog steeds niet bewust van het feit dat ze zonder het te weten werden gebruikt om wereldwijd propaganda te verspreiden die de Verenigde Naties in een positief daglicht stelde door middel van lectuur van het Wachttorengenootschap. Een van de eisen die de Verenigde Naties stelden aan een ieder die geassocieerd ngo lid wilde worden, was dat ze hun achterban, in dit geval dus Jehovah’s Getuigen, op een positieve wijze dienden voor te lichten over de diverse VN-programma’s door gebruik te maken van hun eigen middelen (de Wachttoren en Ontwaakt!). Vandaar ook dat er in de periode tussen 1991 tot 2001 ook vele publicaties zijn verschenen van het Wachttorengenootschap waarin de VN werd verheerlijkt. Bovendien is het Wachttorengenootschap degene geweest die de samenwerking heeft ontbonden waardoor het Jehovah’s Getuigen nauwelijks is opgevallen wat zich allemaal had afgespeeld.

Echter hebben we het nu over een hele andere situatie. Alle Jehovah’s Getuigen weten dat Christus zijn volgelingen opdroeg om te gaan prediken, te onderwijzen en om discipelen maken. Niemand kan in deze situatie dus beweren dat ze onwetend zijn ten aanzien van Gods wil in deze kwestie.

Misschien zal het Wachttorengenootschap zich in deze kwestie wel herroepen en zullen ze het Jehovah’s Getuigen alsnog toestaan om Christus te gehoorzamen. Wanneer dit het geval zou zijn dan zou dit natuurlijk heel goed zijn. Zo niet, dan kunnen we er zeker van zijn dat de Duivel de situatie van de wereldwijde pandemie heeft gebruikt om Bethel ertoe te bewegen om de woorden van Christus in de wind te slaan wat de aanleiding zal geven voor de afvalligheid die in de Schrift werd voorspeld. De tijd zal het echter uitwijzen.

https://www.8newsnow.com/news/local-news/jehovahs-witnesses-cancel-in-person-conventions-globally-first-time-in-religions-history/