Dagtekst vrijdag 31 juli

Jehovah is de Geest, en waar de geest van Jehovah is, daar is vrijheid. — 2 Kor. 3:17.

Om die vrijheid te vinden, moeten we ons ‘tot Jehovah keren’, oftewel een persoonlijke band met hem krijgen (2 Kor. 3:16). De Israelieten in de woestijn hadden geen geestelijke kijk op wat Jehovah voor hen had gedaan. Het was alsof er een sluier over hun hart en geest lag en ze verhard waren. Na hun bevrijding uit Egypte waren ze er alleen maar op gericht hun nieuwe vrijheid te gebruiken voor hun vleselijke verlangens (Hebr. 3:8-10). De vrijheid die de geest van Jehovah geeft, is meer dan bevrijding van letterlijke slavernij en veel groter dan wat mensen ooit zouden kunnen bereiken. De geest kan ons bevrijden van slavernij aan de zonde en de dood en van slavernij aan valse aanbidding en de gebruiken ervan (Rom. 6:23; 8:2). Wat een glorieuze vrijheid! Het is een vrijheid die je zelfs kunt hebben als je gevangenzit of een slaaf bent (Gen. 39:20-23).

God geeft zijn heilige geest aan degenen die hem als regeerder gehoorzamen. De apostel Paulus legde aan de Romeinen uit dat gehoorzaamheid aan God betekent dat je ook onderworpen moet zijn aan de burgerlijke autoriteiten. Jehovah’s Getuigen hebben altijd goed begrepen dat onderwerping aan het burgerlijk gezag iets relatiefs is, terwijl daarentegen de onderwerping aan Jehovah God iets absoluuts is.

Vanaf het moment dat de oorspronkelijke christenen begonnen te prediken, eisten de Joodse autoriteiten van deze christenen dat ze zouden ophouden met prediken en dat ze hun activiteiten voor onbepaalde tijd zouden staken. De apostelen weigerden echter om hier gehoor aan te geven. Het vijfde hoofdstuk van het boek Handelingen beschrijft de confrontatie die volgde tussen de hogepriester en Petrus. We lezen in Handelingen 5 vanaf vers 28 het volgende: Wij hebben jullie streng verboden om door te gaan met onderwijzen op basis van deze naam, en toch hebben jullie Jeruzalem overspoeld met jullie leer. En jullie zijn vastbesloten om het bloed van deze man over ons te laten komen!’ Petrus en de andere apostelen antwoordden: ‘Wij moeten God als regeerder meer gehoorzamen dan mensen. De God van onze voorvaders heeft Jezus, die jullie hebben gedood door hem aan een paal te hangen, uit de dood opgewekt. God heeft hem als de Voornaamste Leider en Redder tot zijn rechterhand verhoogd, zodat Israël berouw kan hebben en vergeving van zonden kan krijgen. En wij zijn daarvan getuige, net als de heilige geest, die God heeft gegeven aan degenen die hem als regeerder gehoorzamen.

Het ambt van de Joodse hogepriester werd oorspronkelijk door Jehovah ingesteld en opgericht doormiddel van Mozes. Men zou zelfs kunnen zeggen dat dit ambt destijds de kern vormde van de theocratische voorziening in de vorm van Jehovah’s aardse organisatie. Het moest dus voor veel Joden een totale schok zijn geweest toen zij zagen dat de apostelen zomaar ineens de hogepriester in het openbaar tegenspraken.

In onze huidige tijd zijn Jehovah’s Getuigen onderworpen aan degenen die de leiding nemen op geestelijk gebied. Getuigen die dit doen beschouwen dit ook als de wil van God. Daarnaast zijn we ook onderworpen aan de superieure autoriteiten. Is het dan ook zo dat onze onderwerping aan beide autoriteiten iets absoluuts is? Nee, zeker niet.

Wat moeten we doen wanneer de superieure autoriteiten christenen verbieden om te prediken en om elkaar te ontmoeten, zoals nu in Rusland het geval is? Wat dan? Om in de waarheid te blijven, dienen christenen te allen tijde God als heerser te blijven gehoorzamen. We zouden onszelf ook de vraag kunnen stellen wat we zouden moeten doen wanneer het Besturend Lichaam de Jehovah’s Getuigen officieel opdraagt om te stoppen met prediken en om niet meer samen te komen om te vergaderen?

In de onderstaande video beweert een woordvoerder van de Wachttoren-organisatie met opscheppende toon dat Jehovah’s Getuigen altijd netjes de wet gehoorzamen. Hij pochte er zelfs over dat de leiders van de Wachttoren-organisatie op eigen initiatief de koninkrijkszalen hadden gesloten en het predikingswerk hadden gestaakt, zelfs al vóórdat dit wettelijk werd verplicht door de autoriteiten.

We zien hier dus een situatie waarbij het Besturende Lichaam Jehovah’s Getuigen heeft bevolen om te stoppen met prediken en elkaar te ontmoeten, wat feitelijk in directe tegenspraak is met wat Jehovah God ons in de Bijbel heeft opgedragen.

Er is duidelijk sprake van een gezondheidscrisis. Mensen worden ziek en sommigen gaan zelfs dood vanwege complicaties als gevolg van het virus. God is absoluut redelijk. Maar hoe zit het dan wanneer de pandemie tot in den einde voortduurt? Sommigen verwachten dat er later in het jaar een tweede golf zal uitbreken zodra het reguliere griepseizoen weer begint. Hoe zit het dan wanneer de huidige gezondheidssituatie volgend jaar nog steeds onveranderd is gebleven? Zal het Besturende Lichaam de drukpersen van Bethel in dat geval definitief stilleggen en zullen zij daarnaast ook alle koninkrijkszalen in de verkoop gooien? Vanaf welk punt zullen de handelingen van Jehovah’s Getuigen haaks staan op datgene wat Christus ons opdroeg? Dit is absoluut niet een vergezocht scenario.

De Joodse christenen waren zeer gehecht aan de stad Jeruzalem en zijn heilige tempel. Het was voor deze Joden absoluut noodzakelijk dat zodra zij het walgelijke ding op de heilige plaats zouden zien staan, dat ze de stad onmiddellijk moesten verlaten. Dat waren de instructies van Jezus Christus die aan hen waren gericht. Deze instructies zijn voor ons Jehovah’s Getuigen ook zeer belangrijk, aangezien Jehovah’s Getuigen zich als geen ander bewust zijn van het feit dat de profetie vooral van toepassing is op het “Jeruzalem” dat zal worden vernietigd tijdens de grote verdrukking die over de hele bewoonde aarde zal komen.

Volgens de zieners van Bethel symboliseert Jeruzalem de heidense christenheid en zal de verdrukking pas beginnen wanneer de VN alle valse religie zal vernietigen. Indien dit waar zou zijn dan zijn de bevelen van Jezus dus niet relevant voor de christenen in deze tijd. Volgens de leer van de Wachttoren-organisatie zijn de Jehovah’s Getuigen immers al lang geleden uit Babylon de Grote vertrokken.

Niemand vraagt zich helaas af waarom het voor de regering walgelijk is om controle uit te oefenen over valse religie. Het Romeinse Rijk nam al heel lang geleden de controle over de kerken van de christenheid en deze heidense christenheid is sindsdien onafscheidelijk verbonden met de regering, ook wel de staat genoemd. Waarom zou het een opmerkelijke gebeurtenis zijn indien het profetische walgelijke ding zal komen te staan waar het niet hoort, wanneer dit walgelijke ding tegelijkertijd al meer dan duizend jaar op dezelfde plek staat, zoals het Wachttorengenootschap leert?

Ik heb in het verleden een groot aantal artikelen over dit onderwerp geschreven, dus er is geen reden voor om hier in dit artikel nogmaals dieper op in te gaan. Het enige dat ik hierover kwijt wil is dat wat we op dit moment met de Wachttoren-organisatie zien gebeuren, de eerste tekenen zouden kunnen zijn van het profetische walgelijke ding welke zal verschijnen op de heilige plaats.

Het is zeer verontrustend om te moeten constateren dat het Besturende Lichaam zo trots op zichzelf is dat zij plichtsgetrouw de heersers van de wereld hebben gehoorzaamd door het wereldwijde predikingswerk zo abrupt stil te leggen zonder dat zij richting Jehovah’s volk ook maar enige indruk wekken dat zij van plan zijn om zo snel mogelijk het predikingswerk weer te hervatten. Werkelijk geen enkel vooruitzicht. Het gehoorzamen van het gebod van Jezus om discipelen te maken heeft qua prioriteit altijd op de eerste plaats gestaan. Helaas moeten we op dit moment constateren dat dit niet meer het geval blijkt te zijn. De bediening van de Bijbelonderzoekers en de ondersteuning van Jehovah’s Getuigen is de enige reden waarom de Watchtower Bible and Tract Society überhaupt bestaansrecht had. Er is op dit moment dus iets grondig niet aan de haak.

Nu de natiën van deze wereld zich massaal aan het voorbereiden zijn op een wereldoorlog, de Verenigde Staten op het randje staan van een enorme burgeroorlog en de wereldeconomie tot stilstand komt, voedseltekorten steeds groter worden, de COVID-pandemie een bedreiging vormt voor de nabije toekomst, en dat naast al deze verontrustende zaken nu ook nog de Wachttoren-organisatie openlijk in opstand is gekomen tegen de geboden van de Heer Jezus, lijkt het er zeker op dat het moment van het onverwachtse bezoek van Jezus, die zal komen als een dief in de nacht, een heel stuk dichterbij is gekomen.